Heb je het recht om naar de wc te gaan op school?

Ja, dat mag. Regels rond het 'naar toilet gaan' kan de school volledig zelf opstellen. Veel scholen hebben te kampen met vandalisme in de toiletten en passen daarom strenge regels toe voor toiletbezoeken tijdens de lesuren. Kijk zeker eens in het schoolreglement.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholierenkoepel.be

Wat mag er niet op school?

De leerlingen mogen niet over die lijn komen om te voorkomen dat ze tegen de muur leunen. Je mag tijdens een examen niet drinken, behalve als je een doktersattest hebt. Je mag niet joggen naar de LO-les, enkel wandelen als je je fiets vergeten bent. In veel scholen mogen meisjes wel oorbellen dragen en jongens niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gva.be

Hoeveel toiletten op school?

Voor leerlingen in het speciaal onderwijs: per 10 leerlingen moet één toilet aanwezig zijn. Voor medewerkers zijn er aparte toiletten op elke locatie (ook in bijgebouwen waar geen onderwijs gegeven wordt). Er moeten tenminste twee toiletten zijn voor het personeel gescheiden naar mannen en vrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbocataloguspo.nl

Hoeveel leerlingen per toilet?

Het is aangewezen dat de sanitaire installaties voor het lager- en secundair onderwijs minimaal het volgende omvatten: - 1 toilet per 15 meisjes of 25 jongens; - 1 urinoir per 15 jongens; - 1 kraan per 4 toiletten of urinoirs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheid.be

Hoeveel uur per jaar op de wc?

Gemiddeld spendeert iedereen er ongeveer 43 uur per jaar - omgerekend 1 tot 3 jaar op een mensenleven. De wc is een vanzelfsprekendheid. Maar niet voor iedereen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gooieneemlander.nl

Deze school heeft een toilet die alle leerlingen mogen gebruiken

19 related questions found

Hoe oud is het toilet?

De geschiedenis van toiletten gaat 4.000 jaar terug. De oudste toiletten waren met elkaar verbonden door een eenvoudige geul bedekt met bakstenen, die een eenvoudig, maar effectief rioleringssysteem voorstelde. Zulke oude rioleringssystemen kon men in het oude Egypte, Rome, Griekenland alsook India terugvinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sanitino.nl

Is een toilet verplicht?

Nieuwe horecagebouwen hebben 1 toilet nodig als er maximaal 15 personen gebruik van maken. Anders zijn er 2 toiletten vereist. Voor bestaande horecagebouwen is 1 toilet voldoende als er maximaal 25 personen gebruik van maken. Ventilatie met mechanische afvoer is niet verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Hoe lang mag je op school zitten?

Er is geen maximum gesteld aan het aantal uren dat een school les moet geven, alleen een minimum. De medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht over de schoolroosters. In deze raad zitten docenten, ouders en leerlingen. Zij kunnen dus meepraten over hoe een rooster het beste in elkaar kan worden gezet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laks.nl

Hoe lang mag je maximaal op school zitten?

Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat mag een leraar niet doen?

Ieder kind moet naar school kunnen gaan. Kinderen moeten gratis naar de basisschool kunnen. Ze moeten ook zoveel mogelijk voortgezet onderwijs en hoger onderwijs kunnen volgen, als zij dat willen. Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unicef.nl

Kan een school Bednet weigeren?

Iedereen heeft namelijk recht op onderwijs, dus hiervoor (bv. bednet) is geen toestemming vereist van de leerkracht of de leerlingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikbeslis.be

Hoeveel dagen mag een leerling afwezig zijn?

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op groeipakket.be

Kan je op je 14e stoppen met school?

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel uur mag je missen op school?

De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was. En als een leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig en jonger dan 23 jaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel boete als je niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersenonderwijs.nl

Kan je 2 keer blijven zitten op basisschool?

In het schoolreglement van de meeste scholen staat dat leerlingen: maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas; 1 keer mogen zakken voor het examen; of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb je als leerling recht op pauze?

Tijdens een schooldag krijgen kinderen tijd om te pauzeren en te lunchen. Dit draagt bij aan de evenwichtige verdeling van de onderwijsactiviteiten over de dag. Tussen de middag krijgen de leerlingen de gelegenheid om te lunchen. Dit valt in principe niet onder de onderwijstijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijsinspectie.nl

Hoeveel pauze bij 8 uur school?

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een docent je verbieden om naar de wc te gaan?

Ja, dat mag. Regels rond het 'naar toilet gaan' kan de school volledig zelf opstellen. Veel scholen hebben te kampen met vandalisme in de toiletten en passen daarom strenge regels toe voor toiletbezoeken tijdens de lesuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholierenkoepel.be

Is het legaal om geld te vragen voor toilet?

Ondernemers van particuliere tenten, zoals cafés en restaurants, mogen wel geld vragen voor het gebruik van het toilet. Ze kunnen echter klanten niet verplichten daadwerkelijk te betalen", stelt een medewerkster van de Ombudsman. "Het is zeer onfatsoenlijk hiervoor geld te vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nu.nl

Hoeveel mensen op 1 toilet?

Uitgangspunt is dat per 30 personen ten minste 1 toiletruimte aanwezig moet zijn met een minimum van 2 toiletruimten. Volstaan mag worden met 1 toiletruimte tot een totaal van 15 personen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.bouwbesluit.com

Waarom zit er een hartje in de wc deur?

Iedereen kent het hartje in de deur van de wc van vroeger. Dit hartensymbool is ook te vinden in de deur van het vroegere varkenshok, op traditionele makelaars en in oud metselwerk. Tegenwoordig associëren we het hart met de liefde, maar het is oorspronkelijk een teken van vruchtbaarheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zeeuwseankers.nl

Wat is de grootste wc ter wereld?

In juni 2007 werd het grootste toiletgebouw ter wereld gebouwd in Chongqing (China). Het is een drie verdiepingen en 3000 m² tellende gratis toegankelijke publieke toiletruimte in Egyptische stijl met meer dan 1000 toiletten en urinoirs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe oud is de oudste wc?

De oudste toiletten en rioleringen waar we vanaf weten zijn van 2500 jaar voor Christus. Archeologen hebben huizen gevonden waar speciaal hokje gebouwd was met een opening boven het water. 2000 jaar later bouwden de Romeinen openbare toiletten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooltv.nl

Is leerplicht tot 18?

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl