Hoe bepaal je letselschade?

Bij letselschade berekenen wordt rekening gehouden met de volgende factoren:
 • De ernst en aard van uw letsel.
 • De ernst van het ongeval.
 • Hoeveel pijn u heeft geleden.
 • Hoelang uw herstelperiode heeft geduurd.
 • Hoeveel inspanning u heeft moeten leveren om te herstellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Wat wordt gezien als letselschade?

Letselschade kan worden uitgelegd als: psychische en/of lichamelijke schade die je lijdt door toedoen van een ander. Er hoeft dus niet per se sprake te zijn van lichamelijk letsel, wat sommigen denken. Ook psychische schade valt onder letselschade en kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferwijzer.nl

Hoe bepaal je de hoogte van smartengeld?

Om het smartengeld te berekenen wordt allereerst gekeken naar wat voor soort letsel de persoon heeft opgelopen en de ernst van het letsel. Hoe ernstig het letsel blijkt, wordt uitgedrukt in een percentage dat gelijkstaat aan het functieverlies en de derving van de levensvreugde van de persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Hoeveel geld kan je krijgen bij letselschade?

Licht letsel maximaal € 3.500,- Matig letsel maximaal € 9.000,- Ernstig letsel maximaal € 21.000,- Zwaar letsel maximaal € 43.000,-

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Hoeveel kan je krijgen voor emotionele schade?

Smartengeld voor familie

Uw partner of gezinslid raakt ernstig en voor altijd gewond of overlijdt, door de schuld van een ander (affectieschade). Hiervoor kunt u een vaste vergoeding krijgen van € 12.500 tot € 20.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

How Personal Injury Lawyers Calculate Settlement | Personal Injury Q&A

41 related questions found

Wat valt onder emotionele schade?

Emotionele schade bestaat uit de negatieve emoties die een persoon ervaart als gevolg van een ongeval of een andere schade veroorzakende gebeurtenis. Emotionele schade bestaat bijvoorbeeld uit pijn, leed, verdriet en ongemak. Een schadevergoeding voor emotionele schade noemen we smartengeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschadespecialist.nl

Wat is psychische schade?

Onder psychisch letsel verstaan we allerlei soorten letsel die ontstaan zonder dat er een lichamelijke oorzaak hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door een trauma. Andere termen voor psychische schade zijn emotionele schade of shockschade. Psychische schade kan ook invloed hebben op het lichaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Hoe lang duurt het voordat letselschade wordt uitgekeerd?

Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade luidt: Binnen 14 dagen uitkeren. De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deletselschaderaad.nl

Wat is een redelijke schadevergoeding?

Voorbeelden smartengeld letselschade bedragen van 9.000 tot 21.000 euro. Indien er sprake is van een ernstig letsel dan kunnen de letselschade bedragen tussen 9.000 tot maximaal 21.000 euro liggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juristenkantoor.nl

Wat is lichte letselschade?

Van 'licht letsel' is sprake als: Het letsel geneest binnen zes maanden restloos (m.u.v. normale, niet ontsierende littekens) en er treden geen complicaties op. Het letsel leidt niet of slechts tijdelijk tot arbeidsongeschiktheid (daaronder valt ook huishoudelijk werk).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deletselschaderaad.nl

Wat valt allemaal onder smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schadevergoeding genoemd. Het is dus een vorm van schadevergoeding. Dit zijn niet (direct) zichtbare schade of niet concreet in geld waardeerbare schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Hoeveel smartengeld bij hersenletsel?

De hoogte van smartengeld bij hoofdletsel, hersenletsel of psychisch letsel loopt sterk uiteen. Uiteraard is de ernst van het ongeval en het letsel hierbij van groot belang. Toegekende bedragen lopen van € 500,– tot bedragen van € 136.000,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Hoe bereken je de schadevergoeding?

Bij het berekenen van schadevergoeding vindt er veelal een vermogensvergelijking plaats tussen de hypothetische situatie dat het schadeveroorzakende feit zich niet zou hebben voorgedaan in vergelijking met de feitelijke situatie (waarin het schadeveroorzakende feit zich nu juist wel heeft voorgedaan).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bierenslaw.com

Welke kosten vallen onder letselschade?

Soorten kosten bij letselschade

De kostensoorten kunnen bestaan uit materiële schade, immateriële schade en lichamelijke schade. Bij het verhalen van letselschade geldt dat alle gemaakte kosten als gevolg van het ongeval, in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade.nl

Is psychische schade letselschade?

U heeft altijd recht op smartengeld na een ongeval met letsel. Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de pijn, het verdriet en de verminderde levenslust. In feite dus voor de onzichtbare, psychische schade die u lijdt na het ongeval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade-berekenen.nl

Heb ik recht op letselschade?

Eigenlijk is het antwoord simpel: U hebt recht op een schadevergoeding als iemand u letselschade toebrengt. Dan dient hij/zij de geleden en de nog te lijden schade te vergoeden, zowel materieel als immaterieel. Dit is in de Nederlandse Wet geregeld. In dat geval heeft u dus recht op een schadevergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Wat zijn de vereisten voor schadevergoeding?

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende punten voldoet:
 • Er is sprake van een onrechtmatige daad.
 • De onrechtmatige daad is toerekenbaar aan de veroorzaker.
 • Er is schade.
 • Er is een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Hoeveel voorschot bij letselschade?

De exacte hoogte van het voorschot hangt af van de hoogte van de schade is niet door de wet voorgeschreven. De hoogte van het voorschot hangt af van de hoogte van de schade. Om zeker te zijn van een zo hoog mogelijk voorschot, is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sapadvocaten.nl

Wat kan je vragen voor schadevergoeding?

Wat kan ik vragen als schadevergoeding?
 • schade aan uw spullen, zoals een gebroken ruit.
 • kosten van een medische behandeling.
 • kosten die u maakte om uw schade minimaal te houden. ...
 • kosten die u maakte om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld het inhuren van een schade-expert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe lang kan een letselschadezaak duren?

De meeste letselschadezaken worden binnen twee jaar geregeld, maar ongeveer 10% van alle zaken loopt langer dan twee jaar. Dit wordt een 'langlopende letselschade' genoemd. Een langlopende zaak kan uw herstel tegenwerken en u het gevoel geven dat u voor de tweede keer slachtoffer wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arag.nl

Wie betaalt de letselschade?

In letselschadezaken speelt vaak de vraag: wie betaalt de kosten? In principe is de opdrachtgever (cliënt) verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. In de praktijk is het meestal de aansprakelijke partij of diens verzekeraar die de kosten betaalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lsa.nl

Hoe lang duurt letselschadezaak?

Deze onderzoeken kunnen in de regel pas plaatsvinden als er een medische eindsituatie is. Dit is meestal twee jaar na het ongeval het geval. De gemiddelde duur van een letselschadezaak ligt tussen de één en drie jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op joostenadvocaten.nl

Welke 4 soorten schade zijn er?

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtsbijstandverzekering.com

Is emotionele schade strafbaar?

Als slachtoffer van een mishandeling wilt u de dader aansprakelijk stellen voor de door u opgelopen schade. Niet alleen materiële schade maar ook uw geestelijke schade. Als u bent mishandeld, dan is de dader volgens de wet strafbaar en zal de deze bij de rechtbank worden vervolgd voor zijn agressie daden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Wat valt er onder psychische klachten?

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl