Hoe kan ik onbepaalde tijd aanvragen?

Voorwaarden
 1. U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 2. U hebt al minimaal 5 jaar achter elkaar een geldige Nederlandse verblijfsvergunning. ...
 3. Alleen de jaren vanaf de leeftijd van 8 jaar tellen mee voor de 5-jaartermijn. ...
 4. In die 5 jaar hebt u al die tijd uw hoofdverblijf in Nederland gehad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Hoe vraag je een verblijfsvergunning aan?

Zelf een verblijfsvergunning aanvragen

Als u een verblijfsvergunning aanvraagt, zijn er 2 mogelijkheden: U heeft, naast de verblijfsvergunning een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Beide vraagt u tegelijkertijd aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie heeft recht op een verblijfsvergunning?

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? En wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe krijg je een permanente verblijfsvergunning?

Als EU-burger heeft u automatisch recht op permanent verblijf in een ander EU-land als u daar de afgelopen 5 jaar ononderbroken legaal gewoond heeft. U kunt dan een permanent verblijfsdocument aanvragen, een bewijs dat u het recht heeft permanent te wonen in het land waar u nu woont, zonder enige voorwaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op europa.eu

Hoe lang mag je in Nederland blijven zonder verblijfsvergunning?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Aanvraag Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd of duurzaam verblijf | Online aanvraag

29 related questions found

Wat gebeurt er als je geen verblijfsvergunning hebt?

Als iemand zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft betekent dat wel dat hij: geen recht heeft op onderdak en sociale zekerheid. elk moment in vreemdelingendetentie opgesloten kan worden 'ter fine van uitzetting'. een terugkeerbesluit en inreisverbod kan krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtinglos.nl

Wat moet je verdienen om iemand naar Nederland te halen?

U verdient minimaal 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. Ook als u jonger bent dan 21 jaar. Bent u alleenstaand ouder en wilt u uw kind naar Nederland halen? Dan geldt een bedrag van minimaal 70% van het bruto wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe lang duurt het voordat je een verblijfsvergunning krijgt?

Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie heeft geen verblijfsvergunning nodig?

Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Welke documenten heb je nodig voor aanvraag verblijfsvergunning?

De beschikking van de IND (waarin staat dat u een verblijfsvergunning is verleend) Een paspoort. Geboorteakte (niet ouder dan twaalf maanden) Huwelijksakte (niet ouder dan zes maanden en indien van toepassing)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksdienstcn.com

Wat voor soort verblijfsvergunningen zijn er?

Type verblijfsdocumenten (model 2020)
 • Type I: verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. ...
 • Type II: verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. ...
 • Type III: verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. ...
 • Type IV: verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. ...
 • Type V: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Kan je met iemand trouwen die geen verblijfsvergunning heeft?

De partner die niet de Nederlandse nationaliteit heeft moet een Verblijfsvergunning hebben. Dit is niet nodig als deze partner uit een land van de Europese Unie (EU) komt. Of uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt. Vraag bij de gemeente waar u wilt trouwen na of u een ongehuwdverklaring moet hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat betekent voor onbepaalde tijd?

Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen. Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor onbepaalde tijd genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan mijn partner Nederlander worden?

− U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlandse man of vrouw. In dat geval kunt u na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap (eventueel in het buitenland) én onafgebroken samenwoning een verzoek om naturalisatie indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden ingetrokken?

Met een permanente verblijfsvergunning (zowel EU als nationaal) is je verblijf in Nederland niet meer verbonden aan een bepaald verblijfsdoel. Het is in beginsel voor onbepaalde tijd en kan alleen worden ingetrokken als je een zwaar strafbaar feit pleegt of je hoofdverblijf voor langere tijd buiten Nederland is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op everaert.nl

Wat heb je nodig om als buitenlander in Nederland te werken?

Vreemdelingen van buiten de EER en van buiten Zwitserland die in Nederland willen werken, mogen in beginsel alleen in Nederland werken als daarvoor een werkvergunning is verleend aan de werkgever. UWV verstrekt alleen een werkvergunning als aan strikte voorwaarden is voldaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang moet je in Nederland getrouwd zijn voor een verblijfsvergunning?

Op het moment dat u de aanvraag doet woont u al 3 jaar getrouwd/als geregistreerd partner of ongetrouwd samen met dezelfde Nederlandse partner in het Koninkrijk. U blijft de hele naturalisatieprocedure partners en samenwonend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Kan ik met een verblijfsvergunning op vakantie?

Reizigers met verblijfsvergunning

Maar wel een geldige Nederlandse verblijfsvergunning? Dan mag u maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in alle landen van het Schengengebied zijn. Neem naast uw paspoort of ander reisdocument, uw verblijfsvergunning mee als u op reis gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Hoeveel moet je verdienen om garant te staan?

Voorwaarden om garant te kunnen staan

U woont in Nederland. U heeft een burgerservicenummer (BSN). Uw inkomen is ten minste gelijk aan het minimumloon (exclusief vakantiegeld). Voor echtparen geldt een gezamenlijk inkomen van ten minste het minimumloon (exclusief vakantiegeld).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Hoe krijgt mijn vrouw een verblijfsvergunning?

Voorwaarden
 • U en uw partner voldoen aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U hebt een duurzame, exclusieve relatie met uw partner. ...
 • U bent beiden 21 jaar of ouder. ...
 • Uw partner gaat met u in Nederland samenwonen. ...
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Hoe lang mag je in het buitenland verblijven met Nederlands paspoort?

Met een vergunning voor onbepaalde tijd mag u niet meer dan zes maanden aaneengesloten buiten Nederland zijn. Met een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen mag u maximaal zes jaar in een ander EU-land zijn. Buiten de EU mag u maximaal twaalf maanden verblijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nmigratie.nl

Waar moet je aan voldoen om een verblijfsvergunning te krijgen?

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U heeft een ziektekostenverzekering.
 • U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
 • U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Wie beslist of je een verblijfsvergunning krijgt?

Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, doodstraf of executie, marteling of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst. Deze beslissing neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je staatloos bent?

Illegale vreemdelingen die staatloos zijn krijgen geen verblijfsrecht omdat zij staatloos zijn. Staatloosheid op zich is geen reden voor een verblijfsvergunning. Staatlozen kunnen wel net als andere vreemdelingen een verblijfsvergunning krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl