Hoe lang van te voren moet je vrij vragen?

Daarvoor gelden onder andere de volgende wettelijke regels: U vraagt het verlof bij uw werkgever aan en minimaal 3 weken voordat u het wilt opnemen. U heeft recht op maximaal 6 weken adoptie- en pleegzorgverlof. U mag het verlof gespreid over een periode van 26 weken opnemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werk.nl

Hoelang op voorhand moet ik verlof aanvragen?

Vakantiedagen dienen bij voorkeur opgenomen te worden in rustigere periodes. Vraag je verlof binnen een redelijke termijn schriftelijk aan. Neem je vakantie vóór 31 december op. Niet benutte wettelijke vakantiedagen kan je immers niet meenemen naar het volgende jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Hoe snel moet werkgever vakantie goedkeuren?

Instemming werkgever verlofaanvraag

De werkgever moet dan schriftelijk bezwaar maken, binnen 2 weken na ontvangst van uw vakantieaanvraag. Uw werkgever moet wel toestaan dat u op een ander moment vakantie opneemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang van te voren vrij vragen zorg?

Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat u het verlof wilt opnemen. Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik zomaar vrij nemen?

Verplicht vrije dagen opnemen bestaat echter niet. ,,Werknemers mogen zelf weten wanneer en hoeveel vakantiedagen ze opnemen'', legt Van Gelderen uit. Een werkgever kan het opnemen van verlofdagen alleen weigeren als daar een dwingende reden voor is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Vragen staat vrij: Hoe motiveer ik mijn puberzoon?

22 related questions found

Kan een werkgever een vrije dag weigeren?

Een werkgever kan een verlofaanvraag echter alleen weigeren als sprake is van gewichtige redenen. En deze gewichtige redenen dienen vanzelfsprekend te worden gemotiveerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandenbrekeladvocaten.nl

Hoe vraag je netjes vrij?

Benoem de datum of datums die je vrij wilt nemen in zowel het onderwerp als de tekst van je e-mail. Geef details. Je bent niet verplicht om te vertellen waarom je een persoonlijke verlofdag wilt opnemen, maar als het kan is het een goed idee om dit wel te doen. Het geeft aan dat je je werkgever vertrouwt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Hoe lang van te voren aanwezig op werk?

Ja, verplicht aanwezige tijd is betaalde tijd. Als u een medewerker verplicht om vijf minuten eerder aanwezig te zijn omdat u bang bent dat deze te laat komt of om zich voor te bereiden op het werk, geeft u daarmee aan dat de betreffende medewerker ook vijf minuten eerder met zijn werk begint.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vakcentrum.nl

Kan een werkgever je verplichten om op een vrije dag te komen werken?

Verplichte vrije dagen toewijzen

Een werkgever mag niet zomaar vakantiedagen inroosteren als hij geen werk heeft voor zijn werknemers. Hij mag wel ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen aanwijzen, op voorwaarde dat dit in de cao of de arbeidsovereenkomst vastgelegd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Welke uren moeten eerst op?

Voor het opnemen van vakantiedagen geldt dat een werknemer altijd eerst zijn vakantiedagen opneemt die als eerste voor verval of verjaring in aanmerking komen. Voor de meeste mensen zijn dit de wettelijke vakantiedagen. U moet wettelijke vakantiedagen opnemen in het opbouwjaar of in de eerste 6 maanden daarna.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op achmearechtsbijstand.nl

Heb je recht op 3 weken zomervakantie?

Volgens de wet moet de werknemer jaarlijks minimaal 2 weken aangesloten vakantie kunnen genieten. Terugkomend op de in de titel gestelde vraag: Het is toegestaan om in een vakantieregeling te bepalen dat een werknemer maximaal 3 weken (15 dagen bij een fulltime baan) vakantie opneemt (in een bepaalde periode).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lxa.nl

Hoe ver van te voren vakantie goedkeuren?

Als je op vakantie wilt, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je laat weten wanneer en hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever heeft 2 weken de tijd om je aanvraag goed te keuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Is zomervakantie verplicht?

Ook gelden geen verplichte data voor de zomervakantie en adviesdata voor de overige vakanties. Dit betekent dat deze scholen zelf de vakanties bepalen. Ze moeten wel rekening houden met de urennorm voor mbo en urennorm voor hbo/universiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welk verlof kan je overdragen?

Wettelijke vakantiedagen overdragen is verboden

De wet bepaalt immers dat de vakantie binnen de 12 maanden die op het einde van het vakantiedienstjaar volgen, toegekend moet worden. De nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen kunnen dan ook niet naar het volgende jaar overgedragen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Kan je werkgever je vakantie intrekken?

De regel is dat de werkgever en de werknemer in samenspraak de vakantiedagen moeten inplannen. Als werknemer kan je dus niet eenzijdig goedgekeurde vakantiedagen schrappen of verplaatsen. Ook een werkgever kan dit niet. Indien dit wel gebeurt, kan dit in extreme gevallen zelfs leiden tot een ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslagspecialist.be

Wat zijn de nadelen van onbetaald verlof?

Als u onbetaald verlof opneemt, daalt uw inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en uitkeringen. En mogelijk ook voor uw pensioen en vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je verplicht worden om op zaterdag te werken?

Je bent niet verplicht om in het weekend te werken. Behalve als je dit vooraf met je werkgever hebt afgesproken. Werk je wel in het weekend, dan heb je ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen. Je mag in ieder geval weigeren om meer dan 40 zondagen te werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Hoe lang van te voren moet je rooster bekend zijn?

28 dagen van tevoren

Als er geen collectieve regeling bestaat die een dergelijke termijn voorschrijft, schrijft de wet een algemene regeling voor. Deze bepaald dat het rooster 28 dagen van tevoren bekend moet zijn, mits de aard van het werk dit toelaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kenniscentrum.vraaghugo.nl

Kan mijn werkgever mij verplichten om naar kantoor te komen?

De werkgever mag zich namelijk beroepen op het instructierecht. Met dit recht mag de werkgever voorschriften opstellen waar een werknemer zich aan moet houden. ,,Dit geldt dus ook voor de verplichting om naar kantoor te komen”, aldus Van Es.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Is omkleden ook werktijd?

Wanneer douchen en omkleden verplicht is voor de werknemer, bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is in het kader van goed arbobeleid – de werknemer werkt bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen – dan zal douchen en omkleden tot de arbeidstijd horen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op awvn.nl

Wat als ik niet komt opdagen op werk?

Als je werknemer vaker niet komt opdagen zonder goede reden en al meerdere keren gewaarschuwd is, dan kun je uiteindelijk overgaan tot ontslag. Vaak gaat het dan om een 'ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar handelen of nalaten van je werknemer'. Je moet het ontslag goed onderbouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Hoelang rust tussen werk?

Wettelijk recht op rust

De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk. Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur. De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel mag je vrij vragen?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waar moet je vrij voor krijgen?

Wat bijzonder verlof precies is
  • Examen.
  • Eigen verhuizing.
  • Bezoek aan een dokter.
  • Eigen huwelijk of ondertrouw.
  • Huwelijk van een familielid.
  • Begrafenis van een familielid.
  • Huwelijksjubileum of dienstjubileum.
  • Activiteiten voor een vakbond als CNV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Kan mijn vakantie geweigerd worden?

Je werkgever mag jouw vakantieaanvraag weigeren als er sprake is van gewichtige redenen. Bijvoorbeeld als je afwezigheid de bedrijfsvoering ernstig verstoort, omdat veel andere collega's in dezelfde periode weg zijn. Hij moet wel uitleggen waarom hij je aanvraag weigert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unie.nl