Hoeveel procent krijgt een executeur?

De overledene kan in zijn testament bepalen dat de executeur een vergoeding krijgt. Of dat er geen vergoeding is. Als er niets in het testament staat, krijgt de executeur 1 procent van de waarde van de nalatenschap op het moment van het overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.nl

Wat is een redelijke vergoeding voor een executeur testamentair?

In de wet is de vergoeding voor de testamentair executeur vastgesteld op één procent van het vermogen van de erflater (de persoon die erfenis nalaat na overlijden) op de dag van overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op executeurtestamentair.com

Wat is het uurloon van een executeur?

Vanuit de wet is het uitgangspunt dat de beloning van de executeur gelijk is aan één procent van de waarde van het vermogen van de overledene op de sterfdag. De wettelijke beloning is dus niet gekoppeld aan het werk dat verricht moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op novex-executeur.nl

Wie betaald de executeur?

De vergoeding van de executeur komt voor rekening van de boedel maar is niet aftrekbaar van de erfbelasting. De erfgenamen betalen dus de executeur. Je hoeft de benoeming niet te aanvaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wat rekent een executeur testamentair?

Beloning executeur

De executeur heeft recht op 1% van de waarde van de erfenis, tenzij in het testament iets anders staat. Dit is de waarde op het moment van overlijden. De waarde van de erfenis is het bezit min alle schulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat doet een executeur?

25 related questions found

Wie controleert verdeling erfenis?

Informatie over erfenis

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie betaald de erfbelasting de executeur of erfgenamen?

Is er een executeur aangewezen in het testament? Dan doet de executeur aangifte erfbelasting voor álle erfgenamen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kan een executeur het huis verkopen?

Executeur mag alle goederen verkopen

De wet zegt niet dat de (gemeenschappelijke of ouderlijke) woning niet mag worden verkocht door de executeur. De executeur mag dat in principe dus doen. Ook daarbij echter alleen voor zover dat echt nodig is om de schulden te kunnen betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wat wordt nog betaald van rekening na overlijden?

Wat doet de bank nadat ik heb gemeld dat er iemand is overleden? De bank blokkeert de toegang tot alle bankzaken van degene die is overleden. Denk aan rekeningen, betaalpassen en creditcards. Ook de toegang tot online bankieren wordt geblokkeerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nvb.nl

Wat zijn de kosten van Executele?

De kosten van de executele zijn schulden van de nalatenschap en komen voor rekening van de erfgenamen (artikel 4:7 lid 1 onder d BW).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocatenkantoorerfrecht.nl

Welke kosten mag een executeur testamentair in rekening brengen?

Kosten executeur

De overledene kan in zijn testament bepalen dat de executeur een vergoeding krijgt. Of dat er geen vergoeding is. Als er niets in het testament staat, krijgt de executeur 1 procent van de waarde van de nalatenschap op het moment van het overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.nl

Wat mag executeur en wat niet?

Een executeur mag de erfenis niet verdelen. De executeur is tijdens zijn werkzaamheden ook de vertegenwoordiger van alle erfgenamen. Als erfgenaam ben je dus niet bevoegd om zelf iets te doen met de erfenis zolang er een executeur is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hekkelman.nl

Kan executeur afwijken van testament?

Als je verschillende executeurs hebt benoemd en na jouw overlijden een mede-executeur ontbreekt, blijft de andere benoemde executeur bevoegd om als executeur op te treden. In jouw testament kan je daarvan afwijken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden?

Een executeur behoort een erfenis af te handelen binnen een termijn van 18 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingsebe.nl

Wie betaalt kosten na overlijden?

De kosten van een uitvaart zijn een deel van de erfenis. Erfgenamen moeten de kosten van de uitvaart betalen, of vergoeden aan de opdrachtgever. Ook als die kosten hoger zijn dan de waarde van de erfenis. Zij moeten dan uit eigen zak betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bgnu.nl

Kan je als erfgenaam ook executeur zijn?

Als executeur kunt u tevens erfgenaam zijn, maar dit hoeft niet. Vanaf 1 januari 2003 kan een executeur uitsluitend in een testament worden benoemd, niet meer in een codicil. In het erfrecht staan de bevoegdheden en plichten van de executeur uitgebreid beschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op www2.deloitte.com

Wie moet het huis leeghalen bij overlijden?

De erfgenaam is in principe verantwoordelijk voor het leegruimen van de woning. Wil je dit niet, dan kun je de nalatenschap verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rememberme.nl

Wie moet overlijden melden bij de bank?

Overlijden van een rekeninghouder (geen en/of rekening, zie hierna) moet u doorgeven aan een bank en andere financiële instellingen zoals creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verklaringvanerfrechtservice.nl

Kan een gemachtigde geld opnemen na overlijden?

Was u of bij leven van de rekeninghouder gemachtigd voor toegang tot de rekeningen? De machtiging vervalt na overlijden. Dat betekent dat u geen geld op kunt nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regiobank.nl

Wie krijgt geld bij verkoop huis?

De verkoper krijgt de koopsom, na aftrek van de aflossingen van eventuele hypothecaire leningen, zodra zeker is dat ook hij aan zijn verplichting heeft voldaan om een huis aan de koper te leveren vrij van bestaande hypotheken en/of beslagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwnotaris.nl

Hoe lang na overlijden huis verkopen?

Na het overlijden hebben de erfgenamen van het huis 8 maanden de tijd om het huis te verkopen. Na die 8 maanden ontvang je een belastingaanslag voor de woning. Die kan je eventueel met 1 jaar uitstellen als het bedrag laag genoeg is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op derick.be

Heb je altijd een executeur nodig?

Je bent niet verplicht om een executeur aan te wijzen of te benoemen in jouw testament. Voor de duidelijkheid, alleen via een testament kan je executeur zijn. Een testament waarin geen executeur is aangewezen, is wel een geldig testament. Er hoeft dus niet per se een executeur in een testament te staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Hoe lang na overlijden moet je erfbelasting betalen?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoeveel krijgt een erfgenaam?

Elke erfgenaam krijgt 1/3 deel van de erfenis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat als er geen geld is om erfbelasting te betalen?

Om een uitstel van betaling van het successierecht te krijgen dient u een gemotiveerd verzoek in bij de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid waar u de aangifte van nalatenschap ingediend hebt. U kunt maximum 5 jaar uitstel krijgen vanaf de datum van het overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op financien.belgium.be