Hoeveel uur mag een uitzendkracht werken?

Werktijden. Volgens de arbeidstijdenwet mag een werknemer vanaf 18 jaar maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Daarbij geldt wel dat je niet elke week dit maximale aantal uren mag werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carriere.uitzendbureau.nl

Hoe lang mag ik werken via een uitzendbureau?

Een uitzendovereenkomst in fase A kan maximaal 78 gewerkte weken doorlopen. Daarna stopt het óf krijg je een nieuw contract. Je komt dan in fase B (ABU) of fase 3 (NBBU). Ook als je er even tussenuit gaat, maar binnen 26 weken weer wordt ingezet via hetzelfde uitzendbureau.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op driessen.nl

Hoeveel uur maximaal op contract?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel uur bij uitzendkracht overnemen?

Voor overname van een uitzendkracht hanteren de meeste uitzendbureaus een termijn van minimaal 1.040 uur. De werkgever kan ook eerder dan afgesproken een uitzendkracht in dienst nemen. De voorwaarden van de meeste uitzendbureaus bepalen dat de werkgever bij overdracht van een uitzendkracht een vergoeding moet betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Hoeveel uur in de week mag je werken?

Werknemers van 18 jaar en ouder mogen maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. In een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken. Per week moet er ten minste sprake zijn van een rustperiode van 11 uur per dag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Hoeveel uur mag ik maximaal werken? - CNV TV

37 related questions found

Wat als je meer uren werkt dan je contract?

Werk jij al langere tijd meer uren dan in je contract staat? Wanneer je al langere tijd meer uren werkt dan in je contract staat kun je je werkgever vragen om het aantal uren aan te passen. Doe je dat niet, dan mis je mogelijk loon als je ziek wordt en bouw je minder verlofuren op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Kan je werkgever je verplichten om meer uren te werken?

Overwerken is niet verplicht

In de wet staat niets over overwerk. Maar je werkgever kan en mag verwachten dat je soms overwerkt. We raden dus aan overwerk niet meteen te weigeren. Je werkgever laat je vast ook wel eens wat eerder naar huis gaan om een persoonlijke reden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Heeft een uitzendkracht recht op een 13e maand?

Per 1 januari 2023 is de inlenersbeloning uitgebreid met vaste eindejaarsuitkeringen. Dat betekent dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde eindejaarsuitkering (hoogte, tijdstip en voorwaarden) als de vaste medewerkers van de inlener.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Waar heb je recht op als uitzendkracht?

Je rechten als uitzendkracht

Als uitzendkracht heb je recht op dezelfde beloning als een vaste werknemer met een vergelijkbare functie in het bedrijf waar je werkt. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd. Dit betekent dat je niet minder mag verdienen omdat je een uitzendkracht bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Wat kost een uitzendkracht per uur?

Een omrekenfactor is de prijs die je betaalt voor de diensten van een uitzendbureau. Een rekensom: bruto uurloon x omrekenfactor = kosten per uur exclusief btw. Kosten die je betaalt voor de uitzendkracht is €11 x 2,5 = € 27,50 per gewerkt uur, exclusief btw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Is 36 uur werken veel?

De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week. 36 en 40 uur komen ook veel voor. De lengte van de arbeidsduur hangt af van de sector.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonwijzer.nl

Hoeveel uur mag je werken per dag ZZP?

Er zijn geen regels voor werktijden en rusttijden voor u als zzp'er. Behalve als er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en u. Dan geldt de Arbeidstijdenwet wel. Deze wet geldt ook als u in het vervoer of in de mijnbouw werkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kun je twee banen hebben?

Met het recht op vrije arbeidskeuze mag u twee banen hebben. Dat betekent dat u bij meerdere werkgevers kunt werken, of uw baan kunt combineren met een eigen bedrijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arag.nl

Is werken via uitzendbureau nadelen?

Als grootste nadeel van uitzenden horen wij toch vaak de kosten. Veelal denken werkgevers, onterecht, dat de omrekenfactor de winstmarge is voor het uitzendbureau. Wat vaak vergeten wordt is dat als je zelf personeel in dienst neemt, je ook te maken krijgt met werkgeverslasten en verzekeringen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op payrollselect.nl

Kan je zomaar weg bij een uitzendbureau?

Als u zelf de uitzendovereenkomst wilt beëindigen, kunt u dit in fase A (meestal de eerste 78 weken van de uitzendovereenkomst) met onmiddellijke ingang doen. Wel hoort u dit het uitzendbureau minimaal een (1) werkdag van tevoren te melden zodat zij kunnen proberen om voor vervanging bij de inlener te zorgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Hoe vaak mag een uitzendbureau een contract verlengen?

U heeft mogelijk eerder recht op een vast contract. Na een halfjaar mag het uitzendbureau maximaal 3 contracten geven. De tijd tussen de verschillende contracten mag niet meer dan 6 maanden zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie betaald uitzendkracht bij ziekte?

Als u ziek bent, meldt u dat zo snel mogelijk bij het uitzendbureau. U krijgt uw loon doorbetaald, zolang uw uitzendovereenkomst duurt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Heeft de uitzendkracht ook recht op uitkering bij ziekte?

Uitzendkrachten hebben bij ziekte net als vaste werknemers recht op gewaarborgd loon of op een uitkering van het ziekenfonds.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtenuitzendkracht.be

Heb je als uitzendkracht recht op vakantiegeld?

Ja, je hebt ook recht op vakantiegeld als je uitzendkracht bent. Ook jij hebt recht op ten minste 8,3% van jouw bruto jaarsalaris die je opspaart tijdens je gewerkte dagen. Wanneer is de uitbetaling van vakantiegeld bij een uitzendbureau? Jouw uitzendbureau betaalt het vakantiegeld meestal in mei of juni uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carriere.uitzendbureau.nl

Wat verandert er voor uitzendkrachten in 2023?

Mogelijke aanpassingen van StiPP

Veel uitzendkrachten hebben op grond van hun arbeidsverleden al vanaf dag 1 recht op pensioenopbouw. Het verlagen van de pensioenleeftijd betekent dat veel vakantiekrachten voortaan ook al direct pensioen op gaan bouwen, waar dat nu eigenlijk nooit het geval is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op xperthr.nl

Heb je als uitzendkracht recht op cao verhoging?

Een uitzendkracht heeft recht op initiële loonsverhoging en periodieken gelijk aan die van medewerkers in dienst van de opdrachtgever (met een gelijke verhoging). Initiële loonsverhoging: structurele, algemene loonsverhoging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sncu.nl

Wie betaalt eenmalige uitkering uitzendkracht?

“Dat de inlener verplicht is de eenmalige uitkering aan de eigen medewerkers te betalen is dus voldoende om het recht van de uitzendkracht vast te stellen. De uitzendkracht heeft daarmee recht op uitbetaling van de eenmalige uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op flexnieuws.nl

Wat mag je weigeren op werk?

Werk weigeren mag over het algemeen alleen wanneer je gezondheid of veiligheid in het geding is. Dit geldt onder meer wanneer het werk dat je krijgt toegewezen, in strijd is met de regels en richtlijnen van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Wat is beter tijd voor tijd of uitbetalen?

Wat is beter: tijd voor tijd of uitbetalen? Of tijd voor tijd of uitbetalen beter is, hangt af van de situatie en de voorkeur van zowel werkgever als werknemer. Tijd voor tijd kan een goede oplossing zijn als werknemers graag meer vrije tijd willen en de werkgever bereid is hen die tijd te geven zonder extra kosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Wat als je niet aan je uren komt?

Kan de werknemer een bepaalde periode de overeengekomen uren niet werken, dan bouwt hij zogenaamde min-uren op. De werknemer moet de niet gewerkte uren dan op een later moment inhalen. Ongeacht het aantal gewerkte uren ontvangt de werknemer steeds hetzelfde salaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cees.nl