Is boekwaarde hetzelfde als restwaarde?

De restwaarde is een bedrag oftewel waarde wat een activa nog opbrengt na de afschrijvingsperiode. De boekwaarde is echter de waarde waarvoor iets nog in de boeken staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ficsus.nl

Wat wordt verstaan onder boekwaarde?

De term boekwaarde, of nettoboekwaarde, wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel een bedrijf of bezit waard is op basis van de eigen financiën. Voor bedrijven is dit de totale waarde van de vaste activa minus de passiva.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ig.com

Wat is de restwaarde?

Dat is de waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Voor het bepalen van de restwaarde kunt u overleggen met de leverancier van het bedrijfsmiddel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat is de boekwaarde op de balans?

De boekwaarde van een bedrijfsmiddel staat op de balans aan de activa zijde. Meestal is de hoogte van de boekwaarde ook een indicatie van de potentiële verkoopprijs als men het bedrijfsmiddel zou verkopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zelfboekhouden.org

Hoe bereken je de boekwaarde van een bedrijf?

De boekwaarde is de boekhoudkundige waarde die je vaste activa op de balans vertegenwoordigd. Je kunt boekwaarde berekenen met de formule: aanschafwaarde – afschrijvingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoebeginik.nl

Difference between Scrap Value and Salvage value and Book Value. Obsolescence.junk value, demolition

38 related questions found

Is boekwaarde eigen vermogen?

De boekwaarde van een onderneming: gebruik van de balans

Kortom, de boekwaarde komt overeen met het eigen vermogen van een onderneming, wat eenvoudig uit de balans kan afgelezen worden. Als je de boekwaarde deelt door het aantal uitgegeven aandelen, krijg je de boekwaarde per aandeel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boekhouderstotaal.be

Wat wil boven boekwaarde zeggen?

Ligt de boekwaarde hoger dan de koers, dan kan dit erop wijzen dat het aandeel momenteel goedkoop gewaardeerd staat. Ligt de boekwaarde lager dan de koers, dan kan dit een indicatie zijn dat het aandeel momenteel vrij duur verhandeld wordt op de beurs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bolero.be

Wat is boekwaarde einde boekjaar?

De boekwaarde betekent letterlijk de waarde van een onderneming volgens haar boeken (rekeningen) die tot uitdrukking komt in haar jaarrekening. Theoretisch betekent de boekwaarde het totale bedrag dat een onderneming waard is als al haar activa worden verkocht en alle verplichtingen worden terugbetaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boekhouduni.nl

Hoe bereken je de boekwaarde van een aandeel?

Koers boekwaarde

De koers-boekwaarde, in het Engels Price-to-Book (P/B) ratio vergelijkt de aandelenkoers met de totale waarde van de activa van een bedrijf, ook wel de 'boekwaarde' genoemd. Om deze verhouding te krijgen, delen we de aandelenkoers door de netto activa per aandeel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op getbux.com

Hoe bereken je de balanswaarde?

Waarde waarvoor de activa en de passiva op de balans staan [euro] {Externe verslaglegging}. Wat betreft de vaste activa is de balanswaarde gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijving/waardedaling op de vaste activa tot het moment waarop de balans wordt opgemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economiehulp.nl

Hoe boek je restwaarde?

De restwaarde is het verschil tussen de aanschafkosten en de kosten van afschrijving. De formule: Aanschafwaarde – de afschrijvingskosten per jaar (x het aantal jaar) = restwaarde. Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoe lang je van een bepaald product gebruik wenst te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op handigboekhouden.nl

Wat doe je met de restwaarde?

De restwaarde helpt om te berekenen hoeveel er per jaar moet worden afgeschreven op een bedrijfsmiddel. Door elk jaar een gedeelte van de aanschafwaarde af te schrijven, kan aan het einde van de levensduur het product mogelijk worden vervangen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ficsus.nl

Hoe bereken je afschrijving met restwaarde?

De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de zogenoemde lineaire methode. Dit betekent dat je elk jaar eenzelfde bedrag afschrijft van het product. De officiële berekening is: afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) ÷ vermoedelijke gebruiksduur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Wat is de boekwaarde van een pand?

De boekwaarde (ook wel boekhoudkundige waarde genoemd) is de waarde die onder activa op de balans staat. Voor de boekwaarde gebruikt u de rekensom: aanschafwaarde – afschrijvingen. Let wel op dat de boekwaarde op de balans vaak in waarde afwijkt van de werkelijke waarde indien u verkoopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bedrijfspand.com

Wat is de boekwaarde van een auto?

De boekwaarde van een auto is een term die gebruikt wordt om de werkelijke waarde van de auto vast te stellen. Het betreft hier een term die vooral in de accountancy gebruikt wordt. De boekwaarde is immers de waarde van de auto die op de balans vermeld wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vehikel.com

Wat is een goede koers boekwaarde?

Met andere woorden, de koers-boekwaarde geeft aan hoeveel geld je terugkrijgt als het bedrijf morgen failliet wordt verklaard. Over het algemeen geldt dat als de waarde tussen 0 en 1 ligt, het bedrijf waarschijnlijk ondergewaardeerd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op getbux.com

Wat is een goede koers winst verhouding?

Over het algemeen wordt een verhouding van 10 of lager als een lage koers-winstverhouding gezien. Dat wijst op een goedkoop aandeel. Een verhouding tussen 10 en 17 wordt gezien als gemiddeld en een verhouding boven 17 wordt als hoog bestempeld. Dat wijst op een duur aandeel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op axento.nl

Wat is het verschil tussen activa en passiva?

Activa zijn alle bezittingen van jouw onderneming, denk hierbij bijvoorbeeld aan machines of gebouwen. Passiva zijn het eigen vermogen en de schulden van jouw onderneming. De passiva laten zien hoe jouw onderneming gefinancierd is (bijvoorbeeld eventuele leningen of een hypotheek).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op firm24.com

Wat zegt de P E ratio?

De koers-winstverhouding (price earnings ratio in het Engels; P/E) is het cijfer dat men bekomt door de koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Hoe lager die verhouding, hoe goedkoper het aandeel is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op test-aankoop.be

Wat is boekwaarde ZZP?

De boekwaarde heeft betrekking op de totale waarde van de vaste activa minus de passiva. Wanneer een bedrijf een activa heeft van 100.000 euro en een passiva van € 25.000, dan is de boekwaarde € 75.000. De boekwaarde van een bedrijf is vooral interessant wanneer het bedrijf verkocht gaat worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnzzp.nl

Wat is het einde van een boekjaar?

Het boekjaar is de periode waarin een volledige boekhouding wordt uitgevoerd. Het is dus ook de periode waarover je de jaarrekening maakt. Je sluit een boekjaar af met de jaarafsluiting. Meestal duurt dit gewoon 12 maanden en loopt de periode van 1 januari t/m 31 december.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op informer.nl

Hoeveel belasting betaal je over stakingswinst?

Hoeveel belasting moet ik nu betalen? De stakingswinst wordt belast tegen het progressieve tarief in de inkomstenbelasting (maximaal 52%). Als je aan het urencriterium komt in het jaar van staking kan je ook gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, meewerk- en andere aftrekposten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op firm24.com

Wat is boekwaarde huis?

De waarde van een vastgoedinvestering zoals die boekhoudkundig bepaald is. De waarde wordt bepaald door bijvoorbeeld de aanschafwaarde af te schrijven tot een bepaalde restwaarde waardoor de boekwaarde na jaar t gelijk is aan de aanschafwaarde minus de jaarlijkse afschrijving*t.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gebiedseconomie.nl

Hoe heet het bedrag dat wordt betaald boven op de normale waarde van een aandeel?

Als de aandelen tegen een hogere koers dan de nominale waarde zijn uitgegeven, dan moet dat verschil (tussen de nominale waarde en het te betalen bedrag) ook gestort. Dat verschil heet agio.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Hoe beoordeel je een aandeel?

Een eerste maatstaf om een aandeel te waarderen is de koers/winst-verhouding. Hierbij wordt de koers afgezet tegen de winst per aandeel. Een lage koers/winst-verhouding geeft aan dat een aandeel goedkoop geprijsd is. Een hoge koers/winst-verhouding laat zien dat een aandeel relatief duur is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op axento.nl