Is werkgever verplicht vakantiedagen uit te betalen bij ontslag?

Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Is een werkgever verplicht om vakantiedagen uit te betalen?

Bovenwettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u door uw werkgever laten afkopen. U en uw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten. Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van uw contract is dit wel toegestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat met resterende vakantiedagen bij ontslag?

Wettelijke vakantie

Op het moment dat je arbeidsovereenkomst stopt, moet je werkgever je je vakantiegeld bij uitdiensttreding dadelijk betalen. Hij betaalt je met andere woorden de vakantiedagen die je bij hem 'opbouwde' al uit ook al nam je ze nog niet op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regiotalent.be

Wat wordt er allemaal uitbetaald bij ontslag?

De arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de opzegvergoeding gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn, of met het resterende gedeelte van die termijn. De vergoeding omvat niet alleen het gewone loon, maar ook alle voordelen zoals vermeld in uw arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Kan mijn werkgever mij verplichten om vakantiedagen op te nemen bij ontslag?

Vakantiedagen verplicht opnemen

Als de medewerker ervoor kiest om geen vakantie op te nemen tot het einde van het dienstverband, dan kan je hem niet verplichten om ze het (toch) op te nemen. Als je juist wilt dat je medewerker vakantiedagen opneemt dan moet je dit dus in goed overleg met de medewerker doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetenswaardig-hr.nl

Moeten mijn (negatieve) vakantiedagen uitbetaald/verrekend worden bij een ontslag met een VSO?

37 related questions found

Hoeveel geld krijg je als je vakantiedagen laat uitbetalen?

Vakantiedagen uitbetalen: in de wet is geregeld dat de uitbetaling voor niet genoten vakantiedagen (of vakantie uren) gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW). Anders gezegd: één vakantiedag is één dag loon waard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dirkzwager.nl

Wat is een goede ontslagvergoeding?

Uitgedrukt in bruto maandsalarissen ontvangen werknemers na ontslag met wederzijds goedvinden gemiddeld 0,57 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit ligt dus hoger dan de 1/3 tot een half maandsalaris dat een werknemer op basis van de transitievergoeding meekrijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Hoe bereken je Vertrekvakantiegeld?

Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het bruto jaarloon van de werknemer in het vakantiedienstjaar. Dit percentage van 15,34% bestaat uit: 7,67% enkel vakantiegeld. 6,80% uit dubbel vakantiegeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Hoeveel vakantiegeld krijg ik na ontslag?

Als je dienstverband wordt beëindigd, heb je recht op de uitbetaling van je niet-genoten vakantiedagen. Daarnaast is je werkgever je de tot dan toe opgebouwde vakantietoeslag verschuldigd. Je hebt volgens de wet recht op minstens 4 keer het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Hoe lang na ontslag eindafrekening?

Uw werkgever moet het bedrag uit de eindafrekening uiterlijk een maand na het einde van het dienstverband hebben betaald. Hebt u het geld dan nog niet ontvangen? Dan hebt u een opeisbare vordering. Dit betekent dat uw werkgever u rente moet betalen over het bedrag dat u tegoed hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtwijzer.nl

Hoe worden vakantie uren uitbetaald bij ontslag?

Bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft u recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar door u nog niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Wat is beter vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op haaer.nl

Kan ik opgespaarde vakantiedagen inruilen voor geld?

Als werkgever mag je alleen de dagen boven de wettelijk vastgestelde twintig vakantiedagen per jaar (de bovenwettelijke vakantiedagen) afkopen. Je medewerker krijgt dan geld in ruil voor de opgespaarde vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Heb ik recht op eindejaarsuitkering bij ontslag?

Ook werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract hebben recht op een 13e maand of eindejaarsuitkering. Werknemers die ontslag hebben genomen, hebben recht op een deel van de 13e maand of eindejaarsuitkering in het jaar van ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wat is Vertrekvakantiegeld?

Vertrekvakantiegeld. Het vertrekvakantiegeld bestaat dus enerzijds uit het vakantiegeld voor de dagen dat je nog niet hebt opgenomen in het jaar waarin je vertrekt en anderzijds uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt. Samen betekent dit een aardige som vertrekvakantiegeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Wie betaalt vakantiegeld bij ontslag?

Verandert je medewerker (bediende) van werkgever of stopt hij met werken? Dan moet je het vakantiegeld verrekenen en vertrekvakantiegeld uitbetalen op de datum van uitdiensttreding. Dit bedrag is opgebouwd uit dagen die de medewerker nog niet had opgenomen, en de reeds opgebouwde rechten voor het komende jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op liantis.be

Wie betaald vakantiegeld bij ontslag?

Bij ontslag zal u het vakantiegeld van het bevoegd vakantiefonds ontvangen tussen 2 mei en 30 juni van het jaar dat volgt op uw ontslag, zelfs ingeval van faillissement van uw werkgever. Er worden u ook een aantal vakantiedagen toegekend die u zal moeten nemen in het jaar dat volgt op uw ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rjv.fgov.be

Wat is beter ontslagvergoeding of transitievergoeding?

Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft u recht op een transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden (als werkgever niet naar UWV of kantonrechter stapt) KUNT u recht hebben op een ontslagvergoeding. Deze is vaak hoger dan de transitievergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goudenhanddrukspecialist.nl

Hoeveel blijft er netto over van mijn ontslagvergoeding?

Gemiddeld gaat er, afhankelijk van je wedde, tussen de 30 en 45 procent naar de belastingen. Plus die 13,07 procent. Van wat je krijgt, gaat gemakkelijk de helft af.”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Wat blijft er netto over van transitievergoeding?

De netto transitievergoeding is vrij vermogen en valt in box 3. U betaalt jaarlijks 32% belasting over het fictief rendement (dus niet het werkelijke rendement). Fictief rendement is bij sparen 0,36 % per jaar, bij beleggen 6,17 % per jaar. De vrijstelling in 2023 is € 57.000 (of het dubbele bij een fiscaal partner).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Hoeveel geld zijn mijn vakantiedagen waard?

De waarde van een vakantiedag is gelijk aan de financiële compensatie die de werknemer normaal gesproken ontvangt. De werkgever betaalt veelal enkel het gebruikelijke salaris plus de vakantietoeslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sorensenadvocaten.nl

Is wettelijke vakantie betaald?

Als u in dat kalenderjaar het hele jaar hebt gewerkt, dan hebt u in uw vakantiejaar recht op de volledige vier weken betaalde vakantie. Hebt u bijvoorbeeld maar een half jaar gewerkt, dan hebt u recht op maar twee weken betaalde vakantie. Voor die vakantiedagen krijgt u ook vakantiegeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat kost het om vakantiedagen te kopen?

Wat kost een extra vakantiedag ? Het uitgangspunt voor het bijkopen van vakantie is het salaris wat op dat moment geldend is. Dat wil zeggen, het salaris inclusief vakantiegeld, dertiende maand en andere vaste emolumenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijntipsenadvies.nl

Hoeveel vakantiedagen bij uit dienst?

Op hoeveel vakantiedagen je medewerker recht heeft aan het einde van het dienstverband is afhankelijk van het aantal uren dat hij of zij de voorgaande periode gemiddeld per week heeft gewerkt. Dit aantal uren vermenigvuldig je met vier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personio.nl

Hoeveel vakantiedagen moet je verplicht opnemen?

Géén verplichting

Het antwoord daarop is nee. De werkgever heeft niet de mogelijkheid om een werknemer te verplichten zijn vakantiedagen op te nemen. Op de werkgever rust ook niet de verplichting om de werknemer op vakantie te sturen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op absoluteadvocaten.nl