Kan een erfgrens verjaren?

Is het stuk grond tussen de erfgrens en gebruiksgrens al lange tijd in gebruik door iemand anders dan de eigenaar? Dan kan door verjaring recht van eigendom op dat stuk grond ontstaan. Het Kadaster houdt niet bij of de grenzen veranderen door verjaring.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kadaster.nl

Hoe kun je verjaring bewijzen?

Als jij vindt dat je door verjaring eigenaar bent geworden, moet je bewijzen dat jij al zoveel jaren bezitter bent van het stuk grond. Een aantal voor anderen waarneembare feiten kunnen je helpen bij deze bewijslevering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverrechten.nl

Kan ik door verjaring eigenaar worden van een stuk grond?

Aan de verkrijgende verjaring stelt de wet een aantal strenge vereisten. Voor verkrijgende verjaring is vereist dat er sprake is van een bezitter te goeder trouw die de grond tenminste 10 jaar onafgebroken in bezit heeft gehad. Er moet dus sprake zijn van bezit van 10 jaar. En er moet sprake zijn van goede trouw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wvtadvocaten.nl

Hoe kom ik er achter wat de erfgrens is?

Vraag de officiële grenzen op bij het Kadaster

Vraag het Kadaster welke gegevens zij hebben over uw erfgrens. Het Kadaster is een organisatie die alle informatie over grond en gebouwen bijhoudt, zoals grenzen, rechten en wie eigenaar is van de grond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie bepaalt de erfgrens van een stuk grond?

Om de erfgrens te laten bepalen kun je kiezen voor een exacte of globale bepaling door het Kadaster. De exacte erfgrens bepalen gebeurt met een landmeter. Deze landmeter maakt de erfgrenzen zichtbaar in het terrein zodat je voortaan exact weet waar deze grenzen liggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op legalspot.nl

Schutting op erfgrens of niet op erfgrens

23 related questions found

Wat kost erfgrens bepalen?

Het zichtbaar maken van de ligging van een grens kost € 460,-. Daar komen extra kosten bij wanneer u ook begin- of eindpunten van een grens wilt weten. Deze noemen wij hoekpunten. De kosten zijn € 230,- per hoekpunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kadaster.nl

Hoeveel meter van de erfgrens?

Als de erfgrens grenst aan openbaar toegankelijk gebied, dien je een afstand van 1 meter aan te houden. Een brandgang wordt niet beschouwd als een openbaar toegankelijk gebied; in dit geval hoef je de afstand dus niet aan te houden. Wil je een raam plaatsen in je nieuwe schuur dat uitkijkt op het erf van je buren?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wat is het verschil tussen erfgrens en erfafscheiding?

Als u een erfscheiding wilt plaatsen moet u wel weten waar de erfgrens ligt. De erfgrens is een denkbeeldige lijn die twee stukken grond van elkaar scheidt. Bij het Kadaster kunt u vragen waar de erfgrens precies ligt. Als het niet duidelijk is waar de grens ligt, kunt u deze laten ' reconstrueren' door het Kadaster.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arag.nl

Wat mag wel en niet op de erfgrens?

Zorg dat u de erfafscheiding niet te hoog maakt:
  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter.
  • Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoeveel cm is de erfgrens?

Erfafscheiding plaatsen op de erfgrens

De erfafscheiding óp de erfgrens is van u beiden. Dat betekent dat u en uw buren de kosten en het onderhoud delen. De heg of schutting mag achter uw huis niet hoger zijn dan 2 meter. Voor uw huis geldt een grens van 1 meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kadasterdata.nl

Wat kost akte van verjaring?

Je betaalt behalve de notaris dus ook voor het opmeten van de verjaarde grond door het Kadaster. Al met al kan dat bij elkaar wel zo'n € 600,- tot € 1.000,- kosten. Dit is vergelijkbaar met de overdrachtskosten (ook wel 'kosten koper' genoemd), zoals gebruikelijk is bij verkoop van (gemeente)grond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op illegaalgrondgebruik.nl

Hoe doe ik een beroep op verjaring?

Voor een geslaagd beroep op verkrijgende verjaring (artikel 3:99 BW) dient sprake te zijn van een onafgebroken bezit te goeder trouw gedurende een periode van 10 jaar. Van goede trouw is sprake als iemand niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat iemand anders eigenaar was van de grond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omgevingsweb.nl

Wat kun je doen tegen verjaring?

Stuiting van een verjaring dient volgens de eisen van het Burgerlijk Wetboek te geschieden. De genoemde mogelijkheden zijn dus de enige mogelijkheden tot stuiting. Een schriftelijke boodschap aan de bezitter kan stuitende werking hebben, maar dient te worden gevolgd door het succesvol instellen van een vordering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verjaringsadvocaat.nl

Wat verjaard niet?

Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar. Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe werkt verjaren?

Wat is verjaring? Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schuldinfo.nl

Heeft verjaring terugwerkende kracht?

Ten aanzien van verkrijging door verjaring krachtens art. 3:105 BW stelt Meijers dat hiervoor beslissend is of ook de vordering van de tot het beperkte recht gerechtigde is verjaard. Mijns inziens duidt dit erop dat verjaring geen terugwerkende kracht heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op navigator.nl

Wat als de buren geen nieuwe schutting willen?

Als een schutting wordt geplaatst op de erfgrens, dan zijn beide buren eigenaar en zijn zij beide verantwoordelijk voor de schutting. Indien een buur weigert om mee te werken aan het plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens, dan kan aan de rechter vervangende toestemming worden gevraagd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woningadvocaat.nl

Van wie is de muur op de erfgrens?

Of je buren tegen de scheidsmuur die op de erfgrens staat, mogen bouwen, hangt ervan af van of de muur onderdeel is van jouw woning of niet. Jouw buren en jij zijn voor de helft eigenaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eigenhuis.nl

Hoe ver mag iets boven de schutting uitkomen?

Hoe hoog mag iets boven de schutting uitkomen? Hoe hoog mag een struik boven een schutting uitkomen? – Een struik of haag mag maximaal één meter hoog zijn in de voortuin. In de zijtuin of achtertuin mag deze maximaal twee meter hoog zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Wat als het Kadaster niet klopt?

Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kadaster.nl

Hoe perceelsgrens wijzigen?

Hoe wijzig ik een perceelsgrens? Uiteraard kunnen de perceelsgrenzen wijzigen. Bijvoorbeeld als je een stukje tuin aan de buurman wilt overdragen. Naast het feit dat je daarvoor bij de notaris een akte van levering moet laten opmaken, zal de grens aangepast moeten worden bij het Kadaster.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heetebrij.net

Is een erfafscheiding verplicht?

Plaatsen heg of schutting op erfgrens regels

Beide partijen zijn wettelijk verplicht om de kosten evenredig te delen. Zonder toestemming van uw buren mag u niet zomaar de schutting of heg plaatsen op de erfgrens. Wel mag u ten alle tijden een schutting of heg op uw eigen grond plaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wat mag je snoeien van de buren?

U mag alleen de takken boven uw grond afknippen. Alles wat u afknipt boven uw grond, is uw eigendom. Gaat het om een heg op de erfgrens? Dan mag u de heg aan uw kant snoeien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoever overkapping van erfgrens?

Overkapping voor of achter het huis

Wat betreft de erfgrens maakt dit echter geen verschil. In beide gevallen geldt dat een overkapping minimaal één meter van de erfgrens verwijderd moet zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op houtensteenhandelkortenhoef.nl

Hoe kom ik achter de afmetingen van mijn perceel?

Op een kadastrale kaart ziet u waar de grenzen van een perceel ongeveer liggen. U kunt er geen precieze maten uit afleiden. De kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand. Meer informatie vindt u op de website van het Kadaster.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geobasisregistraties.nl