Kan je een huurder weigeren?

Uitgangspunt is dat een verhuurder als eigenaar van de woning zelf mag bepalen aan wie hij de woning verhuurt. Voorop staat de contractsvrijheid tussen partijen. Het staat woningcorporaties dus in beginsel vrij om te bepalen met wie zij al dan niet een huurovereenkomst aangaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huisvestingsadvocaten.nl

Kan verhuurder nieuwe huurder weigeren?

Kunt u als verhuurder zo maar iemand weigeren? In principe heeft de verhuurder de vrijheid om wel of niet in te stemmen. Toch is het zo dat wanneer een verhuurder de toestemming voor contractovername weigert, hij wel een onderbouwd bezwaar moet hebben tegen de overnamekandidaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onlinebedrijfsmakelaar.nl

Kan een huurwoning geweigerd worden?

Iedere woningzoekende heeft recht op een huurwoning. Maar een woningcorporatie mág een huurcontract weigeren. Zelfs als de woningzoekende ziek is en door die ziekte overlast bezorgt. Dat is geen discriminatie, zo blijkt uit een recente uitspraak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tomlow-advocaten.nl

Hoe een kandidaat huurder afwijzen?

Mag ik een kandidaat huurder weigeren? Je mag geen kandidaat huurder weigeren op basis van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, geloof, politieke overtuiging, taal, sociale afkomst, gezondheidstoestand of handicap. Doe je dit wel, dan kan de rechter je veroordelen voor discriminatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oximo.be

Hoe krijg ik een huurder uit mijn pand?

Een huurder uitzetten betekent dat de huurovereenkomst door de rechter ontbonden moet worden. Dat kunt u helaas niet zelf doen. Een rechter maakt een einde aan de huurovereenkomst als de huurder de huur niet betaalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op invorderingsbedrijf.nl

Mijn huurder weigert te betalen: wat nu? - Wikimmo

25 related questions found

Wat als je huurder er niet uit wil?

Wanneer u vermoedens heeft dat uw huurder uw pand niet zal verlaten of meer nog, wanneer uw huurder u laten weten heeft het pand niet te zullen verlaten, dan kan u meteen naar de Vrederechter stappen voor de bevestiging van de opzeg en een uitzettingsbevel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op legalnews.be

Kan een verhuurder een huurder eruit zetten?

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe krijg je een huurder uit je woning?

Hoe kan je een huurder uitzetten? Wanneer je beslist om een huurder uit te zetten, kan je dat niet zomaar op eigen houtje doen. Enkel de Vrederechter kan een huurcontract ontbinden met een vonnis. Er zijn een aantal redenen waardoor de rechter tot deze beslissing kan komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op degroote-deman.be

Wat mag een verhuurder niet doen?

Tijdens de huur mag de verhuurder geen werken laten uitvoeren die het uitzicht en de vorm van de woning veranderen. Zonder uw akkoord mag hij bijvoorbeeld niet de garage afbreken of zonnepanelen plaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandervorst.net

Wat mag een huurder eisen?

Als huurder heb je twee verplichtingen: je moet huur betalen en je moet jezelf als goed huurder gedragen. Tegenover deze verplichtingen staan twee rechten: woongenot en huurbescherming. Woongenot houdt in dat je op een normale manier gebruik moet kunnen maken van de woning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischadvies.nl

Wat gebeurt er als je een woning weigert?

Je kan dan niet reageren op woningen of een aanbieding ontvangen voor een andere woning. Een woning weigeren betekent per 16 januari 2023 dat je bij WoningNet punten kwijtraakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-alliantie.helpjuice.com

Hoe krijg je iemand uit je huis?

Om je gedwongen uit huis te kunnen zetten moet je partner een uitvoerbare titel hebben, bijvoorbeeld: een vonnis van de vrederechter. Het feit dat je gedomicilieerd bent in de woning, beschermt je niet tegen uithuiszetting. Je inschrijving in een gemeente (je domicilie) zorgt dat de gemeente weet waar je woont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helderrecht.be

Kan ik zomaar iemand in huis nemen?

Je bent bevoegd om zolang je wilt iemand onder jouw dak te laten verblijven. Met wie en hoe lang je samenwoont betreft jouw persoonlijke leven en daar heeft de verhuurder niets mee te maken. Uiteraard mag de situatie niet leiden tot overlast voor omwonenden of tot overbewoning van het huis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woonbond.nl

Kan een huisbaas zomaar langskomen?

Als huisbaas mag U niet zomaar te pas en te onpas onaangekondigd binnen komen wandelen in uw huurwoning of huurappartement. Het recht op privé-en gezinsleven is immers één van de belangrijkste grondrechten en werd zowel in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens als de Grondwet opgenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wanted.law

Kan een nieuwe huisbaas je eruit zetten?

Nee, koop breekt geen huur. In de wet is bepaald dat een nieuwe eigenaar de lopende huurovereenkomsten van rechtswege (automatisch) overneemt. De afspraken uit jouw huurovereenkomst blijven dus gewoon doorlopen. Het enige dat verandert is de naam van de verhuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woonbond.nl

Wat als 1 huurder vertrekt?

Als één van de partners de huurwoning verlaat, blijft die aansprakelijk voor de betaling van de huur zolang het huurcontract niet werd aangepast. Ook na de echtscheiding/relatiebreuk kan de verhuurder de vertrekkende partner nog aanspreken voor de betaling van de huur want hij blijft nog steeds huurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op itarget.be

Hoe sterk sta je als huurder?

Regels waar huurders zich aan moeten houden

In het huurcontract staat hoe hoog de huur is. En op welke dag van de maand u de huur betaalt. U gebruikt de woning als een 'goede huurder'. U repareert zelf kleine reparaties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn ernstige gebreken huurwoning?

Heeft u last van een lekkage, vochtige ruimte of ernstige overlast van een andere huurder? Dan krijgt u als huurder niet het woongenot dat u mag verwachten. Er is dan een gebrek. Voor sommige gebreken is de verhuurder verantwoordelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan Verhuurder huis verkopen?

Ja, u mag uw verhuurde woning zonder problemen verkopen. De wet is hierin vrij eenvoudig: Koop breekt geen huur. Wat de wet wel verbiedt is het eenzijdig opzeggen van huurovereenkomsten. Dat is vanwege de huurdersbescherming.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 010notaris.nl

Kan je uit een sociale huurwoning worden gezet?

Je kunt dus niet uit je (sociale) huurwoning gezet worden. Woningcorporaties kunnen wel met maatregelen komen om scheefwonen tegen te gaan, bijvoorbeeld door de huren flink te verhogen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hypotheker.nl

Hoe snel kan je uit huis gezet worden?

De rechter stopt uw huurcontract vaak bij een huurachterstand van 3 maanden of meer. Of als u regelmatig te laat betaalt. Als de rechter uw huurcontract stopt, moet u uw huis uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat zijn verplichtingen van een huurder?

Een huurder is verplicht de huursom tijdig en volledig te betalen en zich als een 'goed huurder' te gedragen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld ernstig overlast pleegt of zijn huur niet (tijdig) betaald dan kan aan de huurder verweten worden dat hij zich niet gedraagt als een goed huurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverrechten.nl

Hoe kan de verhuurder het contract beëindigen?

De verhuurder kan een huurcontract altijd opzeggen tegen het einde van de duur. Hij moet dan geen reden geven. Wel moet hij een opzegtermijn van zes maanden respecteren. Een kortlopende huurovereenkomst kan nooit vervroegd opgezegd worden door de verhuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Kan de verhuurder vroegtijdig opzeggen?

De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen voortijdig beëindigen als dat in de overeenkomst wordt voorzien. De opzeg begint te lopen op de eerste dag van de maand, ná de maand waarin de opzegging is gedaan. 2 maanden huur als het huurcontract (na de opzegperiode) eindigt tijdens het tweede jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe lang mag een huurder blijven?

In het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een paar maanden zijn, maar ook één of twee jaar. Het maximum is twee jaar. De huurder behoudt bij het aangaan van het tijdelijk contract zijn inschrijfduur als woningzoekende.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woonbond.nl