Kan je werk weigeren?

Werk weigeren mag over het algemeen alleen wanneer je gezondheid of veiligheid in het geding is. Dit geldt onder meer wanneer het werk dat je krijgt toegewezen, in strijd is met de regels en richtlijnen van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Wat als ik weiger te werken?

Instructierecht van de werkgever

Indien een werknemer dit nalaat is er sprake van werkweigering. Werkweigering kan afhankelijk van de omstandigheden leiden tot een ontslag of zelfs een ontslag op staande voet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbowetweter.nl

Kan je een werkopdracht weigeren?

Wanneer mag je werk weigeren? Een werkgever mag bepaalde dingen verplichten, maar de opdracht (of het voorschrift) moet wel redelijk zijn. Als het om een werkopdracht gaat, moet dit een taak zijn die binnen de normale werkzaamheden ligt. De redelijkheid hangt daarom volledig af van de functie van de werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op joostenadvocaten.nl

Wat zijn de gevolgen van werkweigering?

Mocht er een situatie ontstaan waarin de werknemer toch redelijke instructies weigert van de werkgever, dan i s er sprake van werkweigering en kan dit gevolgen hebben voor de werknemer. De werkgever kan in ernstige en hardnekkige situaties het loon stopzetten of zelfs ontslag op staande voet geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslagspecialist.nl

Kan je ontslagen worden door werkweigering?

Als je werkgever kan bewijzen dat je ondanks voorgestelde aanpassingen opzettelijk weigert om je werk te verrichten waardoor dit resulteert in ontoelaatbare gevolgen voor collega's of het bedrijf, kun je ontslagen worden wegens werkweigering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Is ontslag wegens werkweigering een optie?

45 related questions found

Is ziekmelden werkweigering?

Er is sprake van werkweigering als een werknemer met opzet geen arbeid verricht, bijvoorbeeld omdat hij het oneens is met het werk dat de werkgever van hem verlangt of omdat hij vindt dat hij ziek is terwijl de bedrijfsarts hem heeft beoordeeld als arbeidsgeschikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Kun je zonder reden ontslagen worden?

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat gebeurd er als je niet naar werk gaat?

Als je werknemer geen goede reden heeft voor zijn afwezigheid, dan mag je als werkgever ingrijpen. Je kunt een aantal dingen doen om je werknemer te bestraffen. Je kunt een officiële waarschuwing geven, een boete opleggen, loon inhouden of je werknemer ontslaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Wat als werk niet lukt?

Je kunt met je werkgever bekijken welke mogelijkheden er nog voor jou in of buiten het bedrijf zijn. Misschien kun je dezelfde baan houden, of is er ander, aangepast werk. Als het niet lukt, dan kan je werkgever een ontslagprocedure starten. Dan kun je eventueel in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Wat is een dringende reden voor ontslag?

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. De partij die de dringende reden inroept moet het bestaan ervan bewijzen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werk.belgie.be

Kan je stoppen met werk?

Op elk moment van je carrière kan je stoppen met werken. Maar vroeger stoppen dan op het wettelijk bepaalde moment, heeft gevolgen voor je pensioenuitkering. Bovendien krijg je die uitkering pas als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en een bepaald aantal jaren hebt gewerkt. Dat ligt vast in de pensioenstelsels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hln.be

Kan een werkgever je verplichten?

De werkgever mag zich namelijk beroepen op het instructierecht. Met dit recht mag de werkgever voorschriften opstellen waar een werknemer zich aan moet houden. ,,Dit geldt dus ook voor de verplichting om naar kantoor te komen”, aldus Van Es.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Welke rechten heb je op je werk?

Dit zijn jouw rechten
 • Je wordt beschermd door de wet. ...
 • Je hebt recht op een veilige werkplek. ...
 • Je mag niet te lang achter elkaar werken. ...
 • Je hebt recht op het minimumloon. ...
 • Je wordt (meestal) beschermd door een cao. ...
 • Je hebt recht op gelijk loon voor gelijk werk. ...
 • Je hebt recht op een duidelijk contract en loonstroken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Is het verplicht om uit te werken?

Als u werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en in uw arbeidscontract is geen tussentijdse opzegtermijn opgenomen, dan bent u verplicht om de volledige duur van het arbeidscontract uit te werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Is werken een plicht?

Werk verrichten

Een werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, naar beste vermogen te verrichten en redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever op te volgen. Disciplinaire maateregelen kunnen volgen wanneer een werknemer weigert gehoor te geven aan de redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsrechtamsterdam.nl

Wat moet je doen als je geen zin hebt om te werken?

Als je geen zin in je werkt hebt, kun je een aantal dingen doen om het werk weer leuker te maken. Wat gaf je een goed gevoel op vakantie en kun je vasthouden in je werk? Probeer gewoon eens wat dingen uit! Begin de dag bijvoorbeeld met een kleine workout of kwartiertje meditatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngandunited.nl

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Kan je 100% afgekeurd worden?

Wat is 100 procent afgekeurd? Geen verdiencapaciteit vastgesteld Dat is een manier van verrekenen die UWV toepast als je werkt. Bij 80-100% arbeidsongeschiktheid is geen bedrag vastgesteld wat je in theorie met werken kunt verdienen. Al je inkomsten moet je doorgeven aan UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Kun je per direct ontslag nemen?

U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kun je uit je functie gezet worden?

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent. In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kun je je ziek melden als je op non actief staat?

Als u op non-actief wordt gesteld of u moet zich ziek melden dan kunt u er niet meer bij! Zorg dat u goed op de hoogte bent van de interne regels van uw bedrijf omtrent beoordelingen en functioneringsgesprekken. Zijn er aparte procedures en/of formulieren voor?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslagadvocaat.nl

Hoeveel kost het om een werknemer te ontslaan?

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen hangt af van uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kost het om iemand met een vast contract te ontslaan?

De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Wat veel mensen niet weten is dat de hoogte van de vergoeding in de meeste gevallen onderhandelbaar is. Bij een ontslag met een vaststellingsovereenkomst heb je vaak de meeste onderhandelingsruimte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtopjuristen.nl

Kun je met een vast contract ontslagen worden?

U kunt op 5 manieren ontslagen worden:
 • U bent het eens met uw werkgever over uw ontslag. U stemt daarmee dus in. ...
 • U maakt afspraken over uw ontslag. ...
 • Het UWV of de rechter geeft toestemming voor het ontslag.
 • Uw werkgever ontslaat u op staande voet. ...
 • U de leeftijd hebt bereikt dat u met pensioen mag of AOW krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtwijzer.nl

Wat als je 1 dag ziek bent?

Als werkgever kan je nu aan je werknemers vragen om voor elke dag arbeidsongeschiktheid een medisch attest voor te leggen. Vanaf 28 november 2022 zal dat niet meer voor elke ziektedag kunnen. Zodra de wet in werking treedt, moeten je werknemers je voor één dag ziekte geen medisch attest meer bezorgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be