Kan werkgever eisen dat ik naar kantoor komt?

De werkgever mag zich namelijk beroepen op het instructierecht. Met dit recht mag de werkgever voorschriften opstellen waar een werknemer zich aan moet houden. ,,Dit geldt dus ook voor de verplichting om naar kantoor te komen”, aldus Van Es.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deondernemer.nl

Kun je thuiswerken verbieden?

Thuiswerken is geen wettelijk recht. Wel heb je op basis van de Wet flexibel werken het recht om bij je werkgever een schriftelijk verzoek tot 'aanpassing van de arbeidsplaats' in te dienen. Het verzoek kan wel afgewezen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Kan een werkgever je verplichten om op een vrije dag te komen werken?

Verplichte vrije dagen toewijzen

Een werkgever mag niet zomaar vakantiedagen inroosteren als hij geen werk heeft voor zijn werknemers. Hij mag wel ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen aanwijzen, op voorwaarde dat dit in de cao of de arbeidsovereenkomst vastgelegd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Is werkgever verplicht om thuiswerkplek in te richten?

Thuiswerkplek en zorgplicht werkgever

Een werkgever moet voor thuiswerkers zorgen voor een goede en veilige werkplek. Dat is de zorgplicht van de werkgever. De werkgever bekijkt per werknemer welke gebruikersvoorwerpen, technische systemen en taken nodig zijn om goed en veilig thuis te werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan werkgever thuiswerken controleren?

Zelfs als jij schriftelijk toestemming geeft voor het monitoren van je computergebruik, mag het niet. Dit komt doordat je als werknemer in een afhankelijkheidspositie zit ten opzichte van je werkgever. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat ervan uit dat je die toestemming niet vrij hebt gegeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Kan mijn werkgever eisen dat ik 4 uur met het ov reis om op kantoor te komen? | Het Juridisch Loket

24 related questions found

Hoe weet je of je baas meekijkt?

Werkgevers mogen niet zomaar bijhouden wat werknemers doen, ook niet bij privé-gebruik van internet, e-mail of telefoon. De regels over wat wel en niet mag, en wat de werkgever kan controleren, moeten in een ICT- en internetreglement worden vastgelegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ictrecht.nl

Wat mag een werkgever controleren?

Als werknemer heeft u recht op privacy op uw werkplek. Uw werkgever mag daarom niet zomaar een camera ophangen, e-mail controleren of telefoongesprekken afluisteren. Hij moet zich aan bepaalde regels houden. Ook als u thuiswerkt, heeft u recht op privacy.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Is thuiswerken werkweigering?

De kantonrechter is derhalve – kort samengevat – van oordeel dat werknemer door het niet naar kantoor komen niet heeft voldaan aan een redelijke opdracht van haar werkgever en dat er dus sprake is van werkweigering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kbsadvocaten.nl

Wat zijn de regels voor thuiswerken?

Wettelijke voorwaarden voor thuiswerken
  • U moet werken bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
  • U moet minimaal een halfjaar in dienst zijn.
  • U moet uw verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. In uw verzoek moet staan: de gewenste ingangsdatum en gewenste werkplek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat mag een werkgever verbieden?

Als werkgever mag je alleen een verbod op nevenwerkzaamheden afspreken als jij hiervoor een gegronde reden hebt. Zo'n reden is bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvk.nl

Kan een werkgever je verplichten om naar een vergadering te komen?

Ja, de werkgever kan u verplichten bij dit werkoverleg aanwezig te zijn. Immers tijdens werktijden is dit onmogelijk. Zo schrift u zelf. Wanneer het werkoverleg lang van te voren gepland wordt, dan mag de werkgever verlangen dat u hiermee rekening houdt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkel.nl

Kan je werkgever je verplichten om op zaterdag te werken?

Je bent niet verplicht om in het weekend te werken. Behalve als je dit vooraf met je werkgever hebt afgesproken. Werk je wel in het weekend, dan heb je ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen. Je mag in ieder geval weigeren om meer dan 40 zondagen te werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Kan werkgever eenzijdig uurrooster wijzigen?

Uw werkgever mag uw werktijden veranderen als dit in uw contract, cao of bedrijfsregeling staat. Deze afspraak heet een wijzigingsbeding. Het betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming uw werktijden mag veranderen. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben, bijvoorbeeld een verplichte reorganisatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat is het verschil tussen telewerken en thuiswerken?

Een van de voornaamste verschillen tussen een thuiswerker en een telewerker is dat een telewerker gebruik maakt van informatietechnologie. Een thuiswerker maakt in principe geen gebruik van informatietechnologie (d.i. een computer of ander toestel om te verbinden met het netwerk van de werkgever).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op forumadvocaten.be

Is thuiswerken een verworven recht?

Recht op thuiswerken? Vooropgesteld zij dat thuiswerken in beginsel geen recht is van de werknemer dat hij door (twee jaar) veel thuiswerken heeft verworven. Uitgangspunt is dat de werkgever bepaalt waar een werknemer zijn werk uitoefent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dirkzwager.nl

Heb ik recht op een vergoeding als ik thuiswerk?

Wanneer heeft u recht op een thuiswerkvergoeding? Als u op een dag thuiswerkt heeft u recht op een thuiswerkvergoeding. Op een dag dat u niet thuiswerkt, maar moet reizen voor uw werk, worden voor deze dag uw reiskosten vergoed of maakt u gebruik van het door de werkgever verstrekte vervoersbewijs of -middel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op p-direkt.nl

Wat is de zorgplicht van de werkgever?

Volgens dit artikel heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Zo dient een werkgever ervoor te zorgen dat lokalen, werktuigen en gereedschappen zijn ingericht en onderhouden om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Is thuiswerken een arbeidsvoorwaarde?

Recentelijk is door de rechtbank Amsterdam bevestigd dat de thuiswerkdag een arbeidsvoorwaarde kan zijn voor de werknemer. Dat betekent dat een werkgever een eenmaal afgesproken thuiswerkdag niet zomaar kan wijzigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snijders-advocaten.nl

Wat valt onder inrichting thuiswerkplek?

Onder inrichting van de thuiswerkplek valt bijvoorbeeld verlichting, een opbergsysteem, raambekleding en vloerbedekking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op p-direkt.nl

Kan je ontslagen worden door werkweigering?

Als je werkgever kan bewijzen dat je ondanks voorgestelde aanpassingen opzettelijk weigert om je werk te verrichten waardoor dit resulteert in ontoelaatbare gevolgen voor collega's of het bedrijf, kun je ontslagen worden wegens werkweigering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Kan je zomaar ontslagen worden?

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat valt er onder werkweigering?

Er is sprake van werkweigering als een werknemer met opzet geen arbeid verricht, bijvoorbeeld omdat hij het oneens is met het werk dat de werkgever van hem verlangt of omdat hij vindt dat hij ziek is terwijl de bedrijfsarts hem heeft beoordeeld als arbeidsgeschikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Wat mag een werkgever wel en niet doen?

Het uitgangspunt is dat een werkgever alleen datgene mag vragen en registeren wat zij noodzakelijkerwijs zou moeten weten om te bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer, en een werkgever mag informatie hebben om te beoordelen of zij loon moet doorbetalen aan de werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumengroup.nl

Kan je baas je WhatsApp lezen?

Veel mensen maken dagelijks gebruik van WhatsApp, óók op het werk. Maar als je dat op een werk-pc doet, kan de baas dan meelezen? ICT-jurist legt uit: “Een zakelijk WhatsApp-account waarop je met klanten praat, mag je leidinggevende gewoon inkijken.”

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hln.be

Hoe ver mag je werkgever je laten reizen?

Uitspraken. In de wet is niet geregeld wat een redelijke reistijd van en naar het werk is. De regels hiervoor moet je afleiden uit rechtspraak. Zo zijn er verschillende uitspraken waarin een toegenomen reistijd in een conreet geval is beoordeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op xperthr.nl