Wat als kind erfenis verwerpt?

Wilt u voor uw minderjarige kind een erfenis verwerpen? Dan kan dat als u ouderlijk gezag heeft. U heeft hiervoor toestemming van de kantonrechter nodig. Stuur het formulier Verzoek machtiging verwerping naar de rechtbank in de regio waar uw kind woont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat als kind erfenis weigert?

Veelal zullen uw kinderen, uw erfgenamen, u vervangen via plaatsvervulling. Maar het is ook mogelijk dat de erflater een testament heeft laten opstellen met daarin een zogenaamde subsidiaire erfstelling. Het testament noemt dan iemand anders die uw plaats mag innemen wanneer u de erfenis weigert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 010notaris.nl

Wat als alle erfgenamen de erfenis verwerpen?

Als alle erfgenamen de erfenis zuiver hebben aanvaard, beneficiair hebben aanvaard of hebben verworpen, maakt de rechtbank 1 zogenaamde 'akte nalatenschap' op. U bent maar 1 keer griffierecht verschuldigd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wie krijgt erfenis bij verwerpen?

Erfenis verwerpen

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een kind afstand doen van erfenis?

Als je afstand doet van een erfenis, gaat jouw deel van de nalatenschap naar je erfgenamen. Heb je kinderen? Dan valt het erfdeel automatisch aan hen toe. Als je dit niet wilt en je kinderen zijn minderjarig, dan moet je toestemming aan de rechter vragen voor het verwerpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dela.nl

Een erfenis verwerpen namens minderjarige kinderen. Kan dat zomaar?

30 related questions found

Hoe lang heb je de tijd om een erfenis te verwerpen?

In de wet is geen termijn opgenomen waarbinnen u de erfenis moet aanvaarden of verwerpen. De bevoegdheid om een keuze te maken kan ook niet vervallen of verjaren maar er zijn uitzonderingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaaterfrecht.nl

Heeft onwettig kind recht op erfenis?

Een niet-erkend kind is niet erkend door de vader. Ook juridisch gezien is het dan geen kind van de vader. Dit heeft tot gevolg dat het kind in beginsel geen recht heeft op de erfenis van vader.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Hoelang kan je verwerpen?

Een nalatenschap kan (zuiver of beneficiair) aanvaard of verworpen worden. Veel mensen denken dat de keuze hiervoor binnen drie maanden gemaakt moet worden. Dit is echter niet het geval. Het recht om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen kan namelijk niet verjaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op plusonline.nl

Wat kost het weigeren van een erfenis?

De kosten voor het verwerpen van een erfenis zijn €130,- en gebeurt in de vorm van griffierecht. Na inleveren van het formulier en de betaling, ontvang je van de rechtbank een 'akte nalatenschap'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-kosten.nl

Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel opeisen kan al na overlijden van één ouder, maar je kunt er pas echt aanspraak op maken na het overlijden van de langstlevende. Een kindsdeel opeisen zonder testament zorgt dan ook meer dan eens voor hevige discussie binnen families en niet zonder uitzondering heeft dit een rechtszaak tot gevolg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op legalspot.nl

Hoe verdeel je het eerlijkst een erfenis?

Een notaris kan helpen om een Akte van Verdeling op te stellen. In zo'n Akte van Verdeling legt de notaris vast wat iedereen krijgt uit de erfenis en tegen welke waarde. Als jullie het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erfwijzer.nl

Wie moet het huis leeghalen bij overlijden?

Maar wie is er nu eigenlijk officieel verantwoordelijk voor de woningontruiming en de bijkomende kosten? Dat zijn de erfgenamen. Als er geen testament is opgesteld, dan wordt het wettelijke erfrecht gevolgd. In de wet staat onder andere dat alleen de echtgenoot of geregistreerd partner en bloedverwanten erven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rememberme.nl

Wie contacteert erfgenamen?

Welke stappen neem ik als erfgenaam van een erfenis? Contacteer een notaris om de verdeling van de nalatenschap minnelijk te proberen regelen. De notaris kan voor jou de andere erfgenamen opsporen en contacteren. Ook kan de notaris nagaan of de overledene een testament maakte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op va-advocatenkantoor.be

Kan je de erfenis van je ouders weigeren?

Ja, dat kan! Er zijn verschillende situaties waarom je dat zou kunnen of willen doen. Een erfenis weigeren kan nuttig zijn omdat je ouders bijvoorbeeld veel schulden hebben. Want schulden erf je ook, naast hun huis, auto, geld, aandelen,…

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radio2.be

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn broer?

Kunt u mee opdraaien voor uw broer zijn schulden? Neen, in principe niet. Stel bv. dat uw vader € 150.000 nalaat en ieder kind € 50.000 krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemingsdatabank.indicator.be

Wie zijn de wettelijke erfgenamen van een kind?

Je bent als ouder, de erfgenaam van je kind. Tenzij die zelf erfgenamen in de eerste graad had. Dus kinderen of een echtgenoot. Jouw kind moet ook geen testament hebben gemaakt, waarin hij/zij andere erfgenamen aanwees.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wie betaalt een erfenis uit?

Degene iets verkrijgt uit een nalatenschap, is de belastingplichtige voor de erfbelasting. Dat betekent dus dat de erfgenaam of legataris (degene die een legaat krijgt uit de nalatenschap) de erfbelasting moet betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesovererven.nl

Wie betaald de notaris bij erfenis?

De uiteindelijke rekening voor het afwikkelen van de erfenis kan een paar honderd euro zijn als er een duidelijk testament is of wanneer alle erfgenamen het snel eens worden. Maar het kan ook duizenden euro's of zelfs nog meer kosten. Doorgaans worden de notariskosten betaald uit de erfenis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dela.nl

Wie betaald de erfenis uit?

Is er een executeur, dan moet die de schulden betalen uit de nalatenschap; Is er geen executeur, dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het betalen van de schulden; Zorg dat eventuele legaten en wensen uit het codicil bij de juiste persoon terechtkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.nl

Wat zijn de nadelen van beneficiair aanvaarden?

Nadelen in het kort:
  • Het kan een langdurig proces zijn en dit proces moet juist worden uitgevoerd;
  • Beneficiair aanvaarden moet via de rechtbank en dat brengt kosten met zich mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verklaringvanerfrecht.nl

Hoe weet je of je recht hebt op een erfenis?

Informatie over een erfenis kunt u vinden in het boedelregister. Bijvoorbeeld welke notaris (boedelnotaris) de erfenis gedaan heeft. In het boedelregister vindt u ook de verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen. Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke schulden gaan teniet bij overlijden?

De schulden uit legaten welke op een of meer erfgenamen rusten; De schulden uit giften en andere handelingen die ingevolge artikel 126 worden aangemerkt als legaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erfrechtadvocaat.nl

Wat als iemand niet reageert op erfenis?

Reageren zij niet dan moet de notaris dit opnemen in zijn verklaring van erfrecht. Vervolgens kan de kantonrechter de erfgenamen een termijn stellen waarbinnen zij zich moeten uitlaten over de wijze van aanvaarden (4:192 BW).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verklaringvanerfrechtservice.nl

Kan iemand erfenis tegenhouden?

Je kunt de verdeling van een erfenis net zo lang tegenhouden totdat iemand je via de rechter dwingt om mee te werken. Gaat het om roerende zaken? Dan moet je wel zelf in actie komen om de verdeling te blokkeren. Daarbij kun je denken aan het laten verzegelen van de erfenis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op infotaris.nl

Kan je een kind bevoordelen bij erfenis?

b) Wil je iemand bevoordelen? Dat kan. In de veronderstelling dat je nog geen schenkingen hebt gedaan, kan je de helft van jouw vermogen (het zogenaamde beschikbaar deel) nalaten aan wie je zelf wil. Dat kan een kind zijn, een goede vriend(in) of een bepaalde organisatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op successiehuis.be