Wat erft een broer?

Wie erft bij het overlijden van jouw broer of zus, hangt af van de situatie: Wanneer jouw broer of zus een echtgenoot (of geregistreerd partner) en kinderen heeft, dan zijn zij allen wettelijke erfgenamen. Heeft je broer of zus wel kinderen, maar geen echtgenoot (of geregistreerd partner), dan erven de kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rouwplek.nl

Hoeveel erft een broer?

Broers en zussen hebben geen wettelijk recht op een erfenis. Staan zij niet in het testament, dan hebben zij niet zoals kinderen, een legitieme portie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Hoeveel erven ouders en broers en zussen?

Uw moeder, uw zus en uzelf zijn erfgenaam, ieder voor 1/3e deel. Als uw broer wel een geldig testament had, waarin hij het Rode Kruis tot enig erfgenaam heeft benoemd, dan is het Rode Kruis de enig erfgenaam. Uw moeder, uw zus en uzelf zijn dan geen erfgenaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesovererven.nl

Wie erft van alleenstaande broer?

Dat zijn dus ooms, tantes en/of neven en nichten. Als ook in deze groep niemand meer leeft, gaat dit nog een generatie verder: naar overgrootouders en hun afstammelingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesovererven.nl

Wat te doen bij overlijden broer?

Zo moet u aangifte van overlijden doen, de uitvaart organiseren en de administratie afwikkelen. Vul de vragen in en bekijk wat u moet regelen met de overheid en bij welke instantie u moet zijn. Ook ziet u wat automatisch in gang wordt gezet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Notaristip: wat erft de langstlevende echtgenoot?

22 related questions found

Hoe voorkom je dat je erfbelasting moet betalen?

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
 1. Schenken.
 2. Schenken op papier.
 3. Gebruik maken van de WOZ-waarde.
 4. Check jouw huwelijkse voorwaarden.
 5. Stel een goed testament op.
 6. Denk na over wie er erven.
 7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
 8. Geef aan een goed doel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op erfwijzer.nl

Wie erft wat bij overlijden zonder testament?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan ik mijn broer en zus onterven?

Ja, al je familieleden kun je onterven. Alleen je eigen kinderen kunnen in beperkte mate iets tegen hun onterving doen. Alle andere familieleden, ouders, grootouders, broers, zusters, neven en nichten, hebben geen enkele mogelijkheid om zich tegen een onterving te verzetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnemmiusnotarissen.nl

Wat gebeurt er na overlijden zonder testament?

Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wie controleert verdeling erfenis?

Als u als erfgenaam informatie zoekt over een erfenis, kunt u terecht bij: het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie erft de en of rekening?

En/of rekening na overlijden en de belasting

Overlijdt een van de rekeninghouders, dan mag de mede-rekeninghouder het saldo dat van de ander is niet opnemen. Het bedrag dat toebehoort aan de overledene, behoort tot zijn of haar nalatenschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op informatie.spaarrente.nl

Wat erven broers en zussen?

Wie erft bij het overlijden van jouw broer of zus, hangt af van de situatie: Wanneer jouw broer of zus een echtgenoot (of geregistreerd partner) en kinderen heeft, dan zijn zij allen wettelijke erfgenamen. Heeft je broer of zus wel kinderen, maar geen echtgenoot (of geregistreerd partner), dan erven de kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rouwplek.nl

Wie erft mijn geld bij overlijden?

Bij de wettelijke verdeling in het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Sinds 2018 gelden er regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie erft van kinderloos echtpaar?

Op de nalatenschap zal het wettelijke erfrecht van toepassing zijn. Bij kinderloze echtparen erft de langstlevende echtgenoot in principe de volle eigendom van het deel van de eerststervende in de gemeenschap én van de goederen die tussen de echtgenoten in exclusieve onverdeeldheid waren (art. 745bis, §1, lid 2-3 BW) .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijntipsenadvies.be

Heeft halfzus recht op erfenis?

Ja, je kan van jouw halfzus of halfbroer erven. Voorwaarde is dat zij geen erfgenamen in de eerste graad hebben en geen testament hebben opgesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wie zijn de erfgenamen bij overlijden?

Wie zijn mijn erfgenamen?
 • echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
 • ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
 • grootouders.
 • overgrootouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoe lang duurt het om een erfenis te krijgen?

Dit duurt in veel gevallen gemakkelijk een jaar. In ingewikkeldere situaties kan dat oplopen tot een meerdere jaren. Een legaat wordt meestal eerder uitgekeerd of uitbetaald. Als het gaat om een legaat van een specifiek goed, dan kan dat in de eerste maanden na het overlijden al het geval zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesovererven.nl

Van wie is het huis na overlijden?

In de wet staat wie jouw koophuis erven als je komt te overlijden. Wil je liever dat je koopwoning naar iemand anders gaat? Dan moet je een testament of een samenlevingscontract opstellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dela.nl

Wie is de eerste erfgenaam?

Erfgenamen volgens de wet

Eerste groep: kinderen en echtgenoot/geregistreerd partner. Als je kinderen niet meer leven, dan erven je kleinkinderen in hun plaats. Tweede groep: ouders, broers en zussen. Als je broers of zussen niet meer leven, dan erven de kinderen van je broers of zussen in hun plaats.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Wat erft langstlevende?

De langstlevende echtgenoot uit een huwelijk krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Dit betekent dat hij onder meer het vruchtgebruik krijgt van de gezinswoning en de inboedel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikifin.be

Hoe weet de Belastingdienst dat ik een erfenis hebt gekregen?

Als u een erfenis krijgt, hoort dit bij uw vermogen - ook al is deze nog niet onder de erfgenamen verdeeld. Over uw vermogen betaalt u misschien inkomstenbelasting. Lees hoe dat zit. Geef in uw aangifte inkomstenbelasting uw aandeel van de erfenis aan bij uw bezittingen en (eventueel) schulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoeveel geld mag je als gift ontvangen?

Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken. U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoeveel mag je als kind belastingvrij erven?

Je kinderen hebben recht op een vrijstelling. Is de uiteindelijke erfenis van je kind(eren) meer waard dan €22.918 per kind (€21.559 in 2022)? Dan moeten zij erfbelasting betalen over het meerdere. De grens van €22.918 geldt trouwens alleen voor de erfenis van iemand die overlijdt in 2023.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl