Wat houdt een motie in?

Een motie is een discussiepunt in een vergadering dat is ingediend door een lid van de vergadering. De motie wordt in de vergadering in stemming gebracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een motie van vertrouwen?

Een motie van wantrouwen jegens een of meer bestuursleden of het gehele bestuur is een motie die dient om het vertrouwen in de betreffende bestuursleden op te zeggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe werkt een motie van wantrouwen?

Een aangenomen motie van wantrouwen is zwaarder, want die zal ertoe leiden dat de bewindspersoon of het kabinet zal aftreden indien ze wordt aangenomen. Soms wordt een motie van afkeuring echter opgevat als motie van wantrouwen, en treedt de bewindspersoon af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een eenvoudige motie?

De eenvoudige motie is een motie die er zonder meer toe strekt over te gaan tot de orde van de dag. De eenvoudige motie heeft van rechtswege voorrang op alle andere moties, met uitzondering van de motie van vertrouwen. De aanneming van een eenvoudige motie heeft tot gevolg dat alle andere moties vervallen (art.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dekamer.be

Wat betekent een motie van treurnis?

Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe zit het nu met die moties? | NOS op 3

39 related questions found

Hoe motie indienen?

Het staat leden van de vergadering vrij om een motie met dezelfde inhoud opnieuw in te dienen in overeenstemming met de vormvoorschriften. Indien een vergadering geen procedures heeft aangaande het indienen van moties dan kan een motie op iedere mogelijke wijze, schriftelijk en mondeling, worden ingediend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een motie vreemd?

Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp. Een overzicht van de moties vindt u in de raadsinformatie website.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lochem.nl

Kan de Eerste Kamer een motie aannemen?

De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet meer wijzigen. Formeel kan de Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. In de praktijk zijn er een aantal middelen (novelle, toezeggingen, moties) om invloed uit te oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstekamer.nl

Hoe maak je een wet?

Ingaan van de wet
 • Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie.
 • Wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad.
 • Raad van State komt met advies.
 • Voorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer.
 • Er wordt gestemd in de Tweede Kamer.
 • En vervolgens wordt over het voorstel gestemd in de Eerste Kamer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie voert de wetten uit?

De uitvoerende macht bestaat uit de regering. De regering geeft namelijk leiding aan de ministeries en hun ambtenaren, die zich bezighouden met de uitvoering van wetten. De uitvoerende macht moet rekening houden met de wetgevende macht. De uitvoerende macht mag alleen zaken uitvoeren die in de wet staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op prodemos.nl

Wat betekent een amendement?

Een amendement is een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden tot wijziging van een wetsvoorstel. Alleen de Tweede Kamer heeft het recht om amendementen voor te stellen en aan te nemen (het recht van amendement).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstekamer.nl

Wat is recht van vragen?

Het vragenrecht is het individuele recht van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om schriftelijk vragen aan de regering te stellen. De regering is verplicht de vragen te beantwoorden. Leden kunnen de regering op een bepaalde misstand wijzen of inlichtingen over een situatie vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstekamer.nl

Wat zit er in de regering?

De Nederlandse regering bestaat uit de koning en de ministers. De ministers vormen tezamen de ministerraad, die wordt voorgezeten door de minister-president. Samen met de ministers vormen de staatssecretarissen het Nederlands kabinet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Heeft de Eerste Kamer het recht van motie?

De Kamer mag een motie indienen. Dit betekent een uitspraak doen over een bepaald onderwerp. Het kabinet is niet verplicht een motie uit te voeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kan er gebeuren als de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in een minister?

De vertrouwensregel is een ongeschreven regel van het Nederlandse staatsrecht die inhoudt dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moeten aftreden als zij niet langer het vertrouwen geniet van een van de Kamers van de Staten-Generaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is het recht van interpellatie?

Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecre- taris ter verantwoording roepen en mondelinge of schriftelijke vragen stellen. Dit heet het recht van interpellatie. Een minister of staatssecretaris is verplicht antwoorden te geven op deze vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tweedekamer.nl

Waar moet een wet aan voldoen?

Kwaliteitseisen voor wetten en regels

Nieuwe wetten en regels moeten: voldoen aan hogere nationale en internationale wetten, zoals de Grondwet, Europese wetgeving of internationale verdragen; effect hebben (en geen onbedoelde bijeffecten hebben);

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang duurt het om een wet te maken?

Een wetgevingstraject duurt gemiddeld anderhalf jaar. Daarna volgt de uitvoeringswetgeving en het onderhoud van de wet. In wezen houdt het werk aan een wet nooit op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Welke wetten zijn er allemaal?

Op Overheid.nl zijn de volgende typen wetgeving en regelgeving beschikbaar:
 • verdragen;
 • wetten;
 • Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's);
 • Koninklijke Besluiten (KB's);
 • ministeriële regelingen;
 • beleidsregels en circulaires;
 • regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's);

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat mag de Eerste Kamer niet?

De Eerste Kamer heeft niet het recht om wetsvoorstellen te wijzigen (het recht van amendement). Zij stemt alleen over het voorliggende wetsvoorstel en kan dit uitsluitend aannemen of verwerpen. Ook mondelinge beantwoording van vragen komt in de Eerste Kamer niet voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstekamer.nl

Wie controleert de wetten?

De 150 leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking. De Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarnaast speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken van beleid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tweedekamer.nl

Hoe noem je de Eerste en de Tweede Kamer samen?

De Tweede Kamer der Staten-Generaal, kortweg de Tweede Kamer, vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland. De leden van de Tweede Kamer worden uiterlijk eens in de vier jaar gekozen door de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat zijn artikel 51 vragen?

Artikel 51 Schriftelijke vragen. Schriftelijke vragen van raadsleden aan het college worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leefbaarmaessluys.nl

Wat is een artikel 40 vraag?

Op grond van artikel 40 van het Reglement van orde gemeenteraad heeft ieder raadslid het recht schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of berichten in de media.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zuidplas.nl

Wie kan een amendement indienen?

De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel . Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parlement.com