Wat is de oplosbaarheid van een stof?

De oplosbaarheid van een stof in water is de massaconcentratie van de stof in een verzadigde oplossing in water bij een gegeven temperatuur. De oplosbaarheid in water wordt uitgedrukt als de massa van opgeloste stof per volume van de oplossing. De SI-eenheid is kg/m3 (g/l kan ook worden gebruikt).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op navigator.emis.vito.be

Hoe weet je de oplosbaarheid van een stof?

De oplosbaarheid van een stof in een oplosmiddel wordt bepaald door het evenwicht tussen de intermoleculaire krachten van het oplosmiddel, de op te lossen stof en de verandering in entropie als gevolg van het oplossen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de definitie van oplosbaarheid?

De oplosbaarheid geeft aan hoe goed een stof kan oplossen in een ander stof. De stof waarin wordt opgelost heeft het oplosmiddel. Bij de oplosbaarheid kijk je naar de maximale hoeveelheid stof die je kunt oplossen in een oplosmiddel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Welke stoffen zijn goed oplosbaar?

Over het algemeen geldt:
  • Stoffen opgebouwd uit natrium- (Na+), kalium- (K+) en ammoniumionen (NH4+) zijn goed oplosbaar in water.
  • Nitraten (NO3), acetaten (CH3COO) en chloraten (ClO3) zijn goed oplosbaar in water.
  • De meeste chloriden (Cl) en sulfaten (SO42) zijn oplosbaar in water.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe weet je of een stof goed oplost in water?

Als je weet dat een stof hydrofiel is, weet je dus dat het kan oplossen in water. Daarnaast weet je ook meteen dat hydrofiele stoffen met elkaar kunnen oplossen. Polaire stoffen lossen namelijk goed op met polaire stoffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Oplosbaarheid

31 related questions found

Wat is de opgeloste stof?

Een oplossing is een homogeen mengsel van twee of meer moleculair verdeelde stoffen, waarbij een van de stoffen - het "oplosmiddel" - in veel grotere hoeveelheden aanwezig is dan de andere - de "opgeloste stoffen". Een stof is opgelost als de stof en het oplosmiddel een homogene eenheid zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op biologielessen.nl

Wat is de eenheid van oplosbaarheid?

De oplosbaarheid in water wordt uitgedrukt als de massa van opgeloste stof per volume van de oplossing. De SI-eenheid is kg/m3 (g/l kan ook worden gebruikt).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op navigator.emis.vito.be

Welke stof kan je niet in water oplossen?

Voorbeelden van hydrofobe stoffen zijn vetten en oliën, deze zijn per definitie hydrofoob. De oorzaak dat hydrofobe stoffen niet met hydrofiele stoffen mengen, heeft te maken met de polariteit van een molecuul. Hydrofobe stoffen zijn apolair, daardoor kunnen ze niet goed mengen met water, want dat is polair.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Welke stoffen zijn oplossingen?

Een oplossing kan bestaan uit stoffen die in verschillende fasen zijn. Het kan bijvoorbeeld een vaste stof in vloeistof zijn, vloeistof in vloeistof, gas in vloeistof of gas in gas. Het ziet er meestal helder uit, maar soms is het gekleurd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe bereken je de Oplosbaarheidsproduct?

Het oplosbaarheidsproduct is een evenwichtsconstante die specifiek is voor een bepaald zout. Het is het product van de activiteiten van de aanwezige ionen in een verzadigde oplossing van het zout. Voor een zout MaXb dat in water dissocieert in a ionen Mb+ en b ionen Xa-, volgens: MaXb → aMb+ + bX.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de oplosbaarheid van suiker in water bij 20 graden?

Sacharose (tafelsuiker) heeft volgens de oplosbaarheidstabel bij 20°C een oplosbaarheid van 2000 g/l.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bijenhouden.nl

Welke zout is niet oplosbaar in water?

3 slecht oplosbaar zijn zouten van: F-, SO32-, CO32-, S2-, PO43-, CN-, SiO32-, OH-.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mlochemie.nl

Hoe weet je de concentratie van een stof?

Hoe kun je de concentratie berekenen? De concentratie van een oplossing is kort gezegd de hoeveelheid stof per hoeveelheid oplosmiddel. Als je bijvoorbeeld 2 gram suiker oplost in 1 liter water, dan is de concentratie 2 gram per liter (2 g/l).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesstudent.nl

Is polair goed oplosbaar?

Stoffen die goed oplosbaar zijn in water heten ook wel polaire of hydrofiele stoffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op utwente.nl

Waarom lost zout op in water?

In het geval van keukenzout vermengd met water worden de Na- en Cl-atomen, oorspronkelijk gebonden in de vorm van kristallen, opgelost door de watermoleculen. Water is een oplosmiddel. De oorzaken zijn elektrostatisch van aard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op edumedia-sciences.com

Is thee een oplossing?

Mengsels met een vloeistof zijn sinaasappelsap en thee. Thee is een oplossing. Een oplossing is een helder mengsel van een stof in een vloeistof. In een oplossing is de opgeloste stof zo fijn verdeeld dat de vloeistof helder en doorzichtig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studeersnel.nl

Is wijn een oplossing?

Een oplossing is een mengsel van een oplosbare stof in een oplosmiddel. Oplossingen zijn helder (doorzichtig), maar kunnen wel gekleurd zijn. Voorbeelden van oplossingen zijn drinkwater, suikerwater, pekel, limonade, wijn, bier, jenever, spiritus, azijn en lucht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aphelder.nl

Wat is de definitie van een oplossing?

Een oplossing is een homogeen mengsel van twee of meer moleculair verdeelde stoffen, waarbij een van de stoffen - het oplosmiddel - in veel grotere hoeveelheden aanwezig is dan de andere - de opgeloste stoffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Welke stof ontploft met water?

Het natrium ondergaat zodra het in contact komt met water een zeer exotisch proces: een Coulomb-explosie. Opnames van onder de waterspiegel, 0,35 milliseconde nadat de druppel het wateroppervlak raakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemokennislink.nl

Waar Lost zout in op?

In het algemeen zijn alle Natrium (Na+) en Kalium (K+) zouten goed oplosbaar in water, ook zouten met als NO3- zijn goed oplosbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lenntech.nl

Wat is wateroplosbaar?

Het vermogen om op te lossen in water.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat is de molaire oplosbaarheid?

Als je weet hoeveel gram stof in een liter water oplost dan moet je het aantal gram delen door de molaire massa, daarmee krijg je de molaire oplosbaarheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.quora.com

Wat is de eenheid van een stof?

De scheikundige mol is een eenheid die staat voor het aantal deeltjes, dus het aantal moleculen of atomen. Hierbij bevat 1 mol 6,022 × 1023 deeltjes, oftewel 6,022 × 1023 deeltjes per mol (mol-1).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat is de formule eenheid?

De formule-eenheid geeft de samenstelling weer van de kleinste eenheid waaruit het ionrooster is opgebouwd. De massa van deze formule-eenheid noemen we de formulemassa van de ionverbinding. Ze kan berekend worden door de massa's van alle ionen die in de formule-eenheid voorkomen, op te tellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvcv.be