Wat kan ik een schadevergoeding eisen?

Het kan gaan om:
 • Materiële schade. Denk hierbij aan beschadigde goederen maar ook medische kosten na letselschade.
 • Immateriële schade en smartengeld. Dit is de schade die wordt veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies van levensvreugde naar aanleiding van letselschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wat kan je vragen voor schadevergoeding?

Wat kan ik vragen als schadevergoeding?
 • schade aan uw spullen, zoals een gebroken ruit.
 • kosten van een medische behandeling.
 • kosten die u maakte om uw schade minimaal te houden. ...
 • kosten die u maakte om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld het inhuren van een schade-expert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan ik een schadevergoeding eisen vragen?

Als een partij schadeplichtig is, kunt u een schadevergoeding eisen. Dit kan zonder procedure (als een wederpartij aansprakelijkheid erkent) en anders via een civiele procedure bij de rechtbank. U kunt dan bij de rechtbank een verzoek tot schadevergoeding indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bierenslaw.com

Hoeveel schadevergoeding kan je eisen?

Voor psychische schade, pijn, leed en verminderd levensplezier krijgt u smartengeld. Hoeveel smartengeld u kunt verwachten is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de invloed van uw verwondingen op uw leven. Het smartengeld dat u mag verwachten is een bedrag tussen de € 100,– en € 250.000,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Welke typen schade komen voor vergoeding in aanmerking?

A: Alle lichamelijke, geestelijke en materiële schade die voortvloeit uit een ongeval. Alle schadeposten die hieruit ontstaan, komen voor een vergoeding in aanmerking. U komt hier meer te weten over alle mogelijke schadeposten bij letselschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

How to claim compensation for pain and suffering? | Law Partners TV | Personal injury lawyers

40 related questions found

Welke 4 soorten schade zijn er?

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.
 • Materiële schade. ...
 • Immateriële schade. ...
 • Gevolgschade. ...
 • Vertragingsschade. ...
 • Vervangingsschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtsbijstandverzekering.com

Welke schade is verzekerd?

Schades door brand, bliksem, vorst en storm vallen meestal wel onder uw verzekering. Maar schade door overstromingen en aardbevingen niet. Niet bepaald natuurlijk, maar wel deel van de calamiteiten zijn ook explosies – deze zijn meestal wel gedekt in uw verzekering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lancyr.nl

Wat is de hoogste schadevergoeding?

Het hoogste smartengeld ooit toegekend in Nederland is € 338.000,- voor een vrouw die veel te laat te horen kreeg dat ze in het terminale stadium van kanker zat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Welke elementen moeten bewezen worden voordat men een schadevergoeding kan eisen?

Om de beroepsbeoefenaar aansprakelijk te kunnen stellen, dienen in principe drie elementen bewezen te worden: Een fout. Schade. Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intolaw.be

Waar kan je smartengeld voor krijgen?

Slachtoffers van letselschade hebben recht op smartengeld. Dit is het immateriële deel van de letselschadevergoeding. Dit betekent dat u na een ongeluk een schadevergoeding voor o.a. pijn, gederfde levensvreugde, belediging en eventuele psychische schade kunt claimen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Wat is een redelijke schadevergoeding?

Is er sprake van gering letsel, dan heeft u recht op een schadevergoeding tot een maximum van 2.000 euro. Onder gering letsel vallen onder andere de volgende voorbeelden: kleine botbreuken, een lichte hersenschudding, kneuzingen, schaafwonden of andere kleine vleeswonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juristenkantoor.nl

Wat zijn de 4 voorwaarden voor schadevergoeding ogv wanprestatie?

Dat zijn: nakoming met schadevergoeding, opschorting van de verplichtingen, vervangende schadevergoeding en het ontbinden van de overeenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Kun je iemand aanklagen voor emotionele schade?

Geestelijke, psychische of emotionele schade is een schadepost waarvoor u ook een schadevergoeding kunt claimen. Smartengeld eisen doet u op dezelfde manier als de overige schadeposten. U stelt de wederpartij aansprakelijk en meldt dat u immateriële schade hebt opgelopen en hoeveel vergoeding aan smartengeld u wilt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Hoe wordt een schadevergoeding vastgesteld?

Onderhandelen over een schadebedrag

Het vorderen van een schadevergoeding bij de rechtbank brengt de onzekerheid van een rechterlijke beslissing mee. Of een rechter een vordering toewijst en voor welk bedrag is altijd onzeker. In de meeste gevallen wordt een schadevergoeding daarom in onderhandelingen vastgesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Wat is psychische schade?

Onder psychisch letsel verstaan we allerlei soorten letsel die ontstaan zonder dat er een lichamelijke oorzaak hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door een trauma. Andere termen voor psychische schade zijn emotionele schade of shockschade. Psychische schade kan ook invloed hebben op het lichaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Wat als veroordeelde schadevergoeding niet kan betalen?

Als het CJIB geld van de deurwaarder krijgt, maakt het CJIB dit meteen aan u over. Wat als het de deurwaarder ook niet lukt de schadevergoeding te innen? Als de rechter uitspraak gedaan heeft voor 1 januari 2020 dan kan vervangende hechtenis worden ingezet om betaling af te dwingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoeveel bedraagt morele schadevergoeding?

De hoogte van de morele schadevergoeding wordt namelijk berekend aan de hand van onder meer de volgende punten: De ernst van het ongeval: hoeveel impact heeft het ongeluk gehad op het slachtoffer. De ernst van het letsel: is het letsel van tijdelijke of blijvende aard. Zichtbare littekens en de invloed hiervan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade-berekenen.nl

Hoe werkt een schadevergoeding?

Schadevergoeding vragen via het strafproces

Als u schadevergoeding vraagt via het strafproces, voegt u zich als benadeelde in het proces. U ontvangt daarvoor een formulier waarop u aangeeft welke schade u heeft geleden. Daarnaast stuurt u rekeningen of andere bewijsstukken mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Welke vormen van schadevergoeding bestaan er in geval van niet nakoming?

Is de nakoming van de overeengekomen prestatie blijvend onmogelijk, dan ontstaat de verplichting om de schade te vergoeden direct en automatisch. Als nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan bestaat het recht op schadevergoeding pas als de schuldenaar in verzuim is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsadvocaten.nl

Hoe lang duurt het voor je een schadevergoeding krijgt?

De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling. De afwikkeling van letselschade neemt vaak lange tijd in beslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juristenkantoor.nl

Hoe vorder je schadevergoeding?

Hoe vorder ik schadevergoeding? Als je schadevergoeding wilt vorderen van de tegenpartij, doe je er goed aan een gespecialiseerd jurist of advocaat in de arm te nemen. Zij kennen de wetten en regels inzake schadevergoedingen goed en kunnen daarom beoordelen of het bedrag dat je wilt vorderen reëel is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischadvies.nl

Is schadevergoeding vermogen?

Nee, een letselschadevergoeding telt niet mee als vermogen. Dit geldt ook voor een aantal andere bijzondere vergoedingen en uitkeringen. Bijvoorbeeld de vergoeding die gedupeerden hebben ontvangen voor de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetcak.nl

Welke schade is niet gedekt?

Opzettelijk veroorzaken van schade is niet gedekt. Als je bijvoorbeeld in blinde woede tijdens een verkeersruzie schade maakt, dan zal dit niet gedekt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op auto-verzekering.net

Wat heb je nodig om schade te melden?

Schade melden

De verzekeraar heeft een schadeformulier nodig om te bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade. Vergeet de achterkant van het schadeformulier niet in te vullen. Het wordt vaak aangeraden om ook bij andere schades, zoals een schade door vandalisme of storm, ook een schadeformulier in te vullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lastenvrij.nl

Hoe bepaal je schade?

De schade-expert kan het juiste schadebedrag berekenen. Hierbij schatten ze de reparatiekosten, de waardevermindering van de auto (de restwaarde) en de oorzaak van de schade. Aan de hand van deze factoren maken ze een kostenplaatje. Een schade expert wordt vrijwel altijd door een verzekeraar ingeschakeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op alpina.nl