Wat krijg je na een ziektewet-uitkering?

Na 2 jaar ziekte stopt meestal uw recht op loon en ziektewetuitkering. U kunt dan een WIA-uitkering krijgen. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen. Dat zijn de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat komt er na de Ziektewet-uitkering?

Werknemer en Ziektewet-uitkering

De Ziektewet-uitkering van uw werknemer stopt als hij weer aan het werk kan, de AOW-leeftijd bereikt of overlijdt. Anders eindigt de uitkering na maximaal 104 weken (2 jaar). Is uw werknemer dan nog ziek, dan krijgt hij mogelijk een WIA-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Heb ik na Ziektewet nog recht op WW?

U kunt na uw Ziektewet-uitkering opnieuw een WW-uitkering aanvragen als: u een WW-uitkering ontving voordat u een Ziektewet-uitkering kreeg; de maximale duur van uw WW-uitkering op dat moment nog niet is bereikt; u na uw Ziektewet-uitkering nog geen werk heeft gevonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel geld krijg je na 2 jaar Ziektewet?

Je hebt recht op een WIA-uitkering als: Je na 2 jaar ziekte niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat je verdiende voor je ziek werd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Hoeveel loon na 1 jaar Ziektewet?

Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon. Maar uw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kunt u bij UWV een toeslag aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Esmée (32) is chronisch ziek, maar krijgt geen WIA-uitkering

25 related questions found

Wat gebeurt er na een jaar in de Ziektewet?

Als u ongeveer een jaar ziek bent, krijgt u mogelijk een Ziektewet-beoordeling. Dit is een gesprek met een verzekeringsarts en meestal ook met een arbeidsdeskundige. Zij beoordelen of u nog kunt werken en wat u daarmee kunt verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat verandert er na 1 jaar ziekte?

Na een jaar:

Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Hoeveel geld krijg je als je 100% bent afgekeurd?

Als je 80-100% WGA arbeidsongeschikt bent bevonden, ontvang je een uitkering van 70% van je WIA maandloon. Met WIA maandloon bedoelt UWV het loon wat je in de periode van 1 jaar voor je eerste ziektedag gemiddeld verdiende.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Heb ik recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Bent u 2 jaar ziek geweest en krijgt u ontslag? Ook dan heeft u recht op transitievergoeding. Het maakt niet uit of u nog ziek bent op het moment dat u wordt ontslagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waar heb je recht op na 2 jaar ziekte?

Als je langdurig ziek bent, is je werkgever verplicht de eerste 104 weken (2 jaar) minimaal 70 procent van je loon door te betalen. Als je tijdens die 2 jaar zonder onderbreking ziek bent geweest, is dat niet meer zo. Je hebt dan mogelijk wel recht op een WIA-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Waarom is Ziektewet-uitkering hoger dan WW-uitkering?

De Ziektewet-uitkering is 70% van uw dagloon, en is inclusief 8% vakantiegeld. Daarom is uw Ziektewet-uitkering hoger dan uw WW-uitkering, want daar wordt het vakantiegeld jaarlijks apart betaald in mei.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat is beter ziek uit dienst of WW?

Dit ondanks het feit dat voor een werknemer het “beter”is om ziek uit dienst te gaan, immers de aanspraak op een WW-uitkering wordt daardoor uitgesteld en de werknemer houdt langer recht op een uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strijpadvocatuur.nl

Is ziekte-uitkering hoger dan werkloosheidsuitkering?

De eerste zes maanden is de ziekte-uitkering gelijk aan de werkloosheidsuitkering die je ontvangen zou hebben indien je werkloos was gebleven. Is de werkloosheidsuitkering hoger dan 60 procent van het basisloon, dat bepaald wordt door je werkloosheidsinstelling?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cm.be

Hoe lang heb ik recht op een Loonaanvullingsuitkering?

Hoelang u de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van de duur van uw arbeidsverleden. Meestal krijgt u de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. In de beslissingsbrief van uw WIA-uitkering leest u tot en met welke datum u deze uitkering ontvangt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Waar heb je recht op als je chronisch ziek bent?

Hoogte tegemoetkoming 2023

De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is in 2023 € 457,00 per persoon. Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV en bent u tenminste 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u in 2023 een tegemoetkoming van €253,00.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op grdebevelanden.nl

Wat gebeurt er als je geen WIA krijgt?

Als u een werkgever heeft, zoekt u samen met hem naar een oplossing om aan het werk te blijven. Uw werkgever mag u ontslaan als dit niet lukt. Als u geen werkgever meer heeft, kunt u een WW-uitkering of eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan je na 2 jaar Ziektewet ontslagen worden?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel maanden krijg je transitievergoeding?

Transitievergoeding per dag berekend

U krijgt 1/3 maand per gewerkt jaar. Daarbovenop wordt voor elke dag, week, maand BOVEN OP het hele dienstjaar de transitievergoeding naar rato berekend. Dus: Stap 1: Per heel dienstjaar is de transitievergoeding 1/3 maandsalaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Is transitievergoeding altijd verplicht?

Er zijn situaties waarin uw werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen: Het contract wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. U en uw werkgever maken dan zelf afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan. U wordt ontslagen omdat u ernstig verwijtbaar handelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel gaat de uitkering omhoog in 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe krijg ik een hogere uitkering?

In welke situatie kan ik een verhoging van mijn uitkering aanvragen? U kunt een verhoging van uw uitkering aanvragen als u voor langere tijd dagelijks hulp of verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld bij wassen, aankleden en toiletbezoek. Het gaat hier niet om huishoudelijke hulp of hulp die u nodig heeft bij vervoer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan het UWV op je bankrekening kijken?

Het gaat om gegevens over lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen van alle werknemers en uitkeringsgerechtigden. Het gaat niet om inzage in betaal- en spaarrekeningen. Als er gegevens nodig zijn wat betreft vermogen hebben instanties uitwisselingsmogelijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Wat gebeurt er met je loon als je langer dan 1 of 2 jaar ziek bent?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je door ziekte niet meer kan werken?

Als u niet meer kunt werken, kunt u een WIA-uitkering krijgen. Vraag deze uitkering samen met uw werkgever aan. Misschien kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat u niet meer kunt werken voor geld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl