Welke t-test moet ik gebruiken?

Zowel de chi-kwadraattoets en een t-toets kunnen worden gebruikt om het verschil tussen twee groepen te onderzoeken. Echter, een t-toets wordt gebruikt als je een kwantitatieve afhankelijke variabele hebt en een categorische onafhankelijke variabele (met twee groepen).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Waarom Independent t-test?

De independent samples t-test (of ongepaarde t-test) gebruik je om te onderzoeken of twee steekproefgemiddelden significant van elkaar verschillen. Voorbeeld: Independent samples t-test Je wilt weten of de gemiddelde sprintsnelheid van kinderen uit groep 7 afwijkt van die van kinderen uit groep 8.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Welke SPSS toets moet ik gebruiken?

Overzicht toetsen SPSS
  • Descriptive statistics.
  • T-test. One sample t-test. Independent samples t-test. Paired samples t-test.
  • ANOVA (F-test)
  • Two-way ANOVA (F-test)
  • MANOVA.
  • Cronbach's alpha.
  • Factor analyse.
  • Correlatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spsshandboek.nl

Waarom gepaarde t-test?

Wanneer gebruik ik de gepaarde t-toets? Als je wilt toetsen of de gemiddelden van twee maal gemeten, gepaarde, variabelen aan elkaar gelijk zijn, kun je de gepaarde t-toets gebruiken. Bijvoorbeeld als je wilt testen of de bloedwaarden voor en na het toedienen van een medicijn van elkaar verschillen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikistatistiek.amc.nl

Wat is een afhankelijke t-toets?

Gepaarde t-toets (Paired-samples t-test): ook wel afhankelijke t-toets (Dependent t-test) genoemd, gebruik je wanneer je twee metingen of condities van dezelfde steekproef wilt vergelijken. Bijvoorbeeld een voor- en nameting bij een onderzoek naar het effect van een dieet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptiemaster.nl

T-test, ANOVA and Chi Squared test made easy.

37 related questions found

Wat is de Mann Whitney U test?

De Mann-Whitney U toets maakt een rangschikking van alle observaties van beide groepen samengevoegd en telt vervolgens apart de rangnummers op voor de observaties in beide groepen. Met behulp van de groepsgroottes kan ook het gemiddelde rangnummer van beide groepen berekend worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sh-studiedata.nl

Waarom Anova gebruiken?

ANOVA staat voor Analysis of Variance, oftewel variantieanalyse, en wordt gebruikt om gemiddelden van meer dan twee groepen met elkaar te vergelijken. Het is een uitbreiding van de t-toets, die het gemiddelde van maximaal twee groepen met elkaar vergelijkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Welke t waarde is significant?

Als de t-statistiek groter is dan uw kritieke waarde, is het verschil significant. Als de t-statistiek kleiner is, dan zijn uw cijfers statistisch gezien gelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.surveymonkey.com

Wat doet een one sample t-test?

Je gebruikt de one sample t-test om te analyseren of het gemiddelde van een steekproef significant verschilt van een bepaalde waarde. Voorbeeld: One sample t-test Je wilt controleren of chocoladerepen daadwerkelijk gemiddeld 300 gram wegen, zoals op de verpakking wordt vermeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat betekent geen statistisch significant verschil?

In wetenschappelijke artikelen is geregeld te lezen dat de resultaten 'net niet significant' waren. Meestal betekent dit dat de waarde van de statistische grootheid p vlak boven de 0,05 lag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medischcontact.nl

Hoe duur is SPSS?

Bijgewerkt op 7 november 2022. Als je aan de slag gaat met SPSS, is het handig om het programma ook op je eigen computer te installeren. En nee, dit hoeft helemaal niet duur te zijn! SPSS kun je al kopen voor € 10,-.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Waar wordt SPSS voor gebruikt?

Met SPSS kun je gemakkelijk grote hoeveelheden kwantitatieve data verwerken en analyseren. Basisfuncties zijn bijvoorbeeld het meten en analyseren van de betrouwbaarheid van resultaten of het overzichtelijk visualiseren van onderzoeksdata in tabellen en modellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ru.nl

Waarom hercoderen SPSS?

Hercoderen is een belangrijke mogelijkheid van SPSS. Met hercoderen kun je namelijk open antwoord variabelen (op scale niveau) van de respondent in categorieën indelen. Dit is handig zodra je de informatie van deze variabele wil beperken nadat je de belangrijke statistieken hebt berekend (centrum- en spreidingsmaten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spsskoning.nl

Wat is een two sample t-test?

What is the two-sample t-test? The two-sample t-test (also known as the independent samples t-test) is a method used to test whether the unknown population means of two groups are equal or not.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jmp.com

Hoe twee groepen vergelijken SPSS?

Crosstabs in SPSS

Wil je een nominale of een ordinale variabele vergelijken tussen twee (of meer) groepen? Dan is een kruistabel de juiste optie. Kruistabellen worden uit het menu Analyze/ Descriptive Statistics/Crosstabs gehaald. Om verder te lezen heb je een inlog nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spsskoning.nl

Waarom statistische toets?

Een statistische toets is een methode om na te gaan of een bepaalde veronderstelling, nulhypothese genaamd, in het licht van de waarnemingsuitkomsten verworpen dient te worden. (De methode is vergelijkbaar met het zogenaamde bewijs uit het ongerijmde.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe weet je of je data normaal verdeeld is?

Normaal verdeelde data heeft de volgende eigenschappen: Observaties rond het gemiddelde zijn het waarschijnlijkst. Hoe verder waardes van het gemiddelde af liggen, hoe onwaarschijnlijker het is deze waarden te observeren. Waardes boven en onder het gemiddelde zijn even waarschijnlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat zegt de P waarde?

De p-waarde is een maat voor de waarschijnlijkheid (E: probability) dat het gevonden resultaat van een epidemiologisch onderzoek berust op toeval.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op minerva-ebm.be

Hoe weet je of Varianties gelijk zijn?

Zoals je weet is de variantie het kwadraat van de standaard deviatie. Een van de vuistregels is dat wanneer de grootste standaarddeviatie kleiner is dan het dubbele van de kleinste, je ze als gelijk kunt beschouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderzoeksvragen.ou.nl

Wat zegt een 95% betrouwbaarheidsinterval?

Dit 95%-BI geeft aan dat het voor 95% waarschijnlijk is dat de werkelijke waarde van het verschil in het interval zit. Als het 95%-BI de waarde 0% bevat, kan geconcludeerd worden dat de twee infectiepercentages niet statistisch significant verschillen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rivm.nl

Wat is een statistisch significant verschil?

Statistische significantie weergeven

Als we een antwoordoptie weergeven als statistisch significant, betekent dit dat de waarschijnlijkheid dat een verschil tussen twee groepen toevallig is of puur door een fout in de steekproefgrootte wordt veroorzaakt, minder dan 5% bedraagt. Dit wordt vaak weergegeven als p < 0,05.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op help.surveymonkey.com

Waarom Chi kwadraat toets?

Een chi-kwadraattoets is een statistische toets voor categorische data. De toets wordt gebruikt om te bepalen of je nominale of ordinale data significant afwijken van wat je had verwacht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is het verschil tussen ANOVA en Ancova?

De ANCOVA verschilt van de one-way ANOVA en factoriële ANOVA door het gebruik van covariaten. Het gebruik van covariaten heeft twee voordelen. Het eerste voordeel is dat het ruis in de data wegneemt waardoor er meer onderscheidend vermogen3 is om een verschil tussen groepen te kunnen vinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sh-studiedata.nl

Waarom one-way ANOVA gebruiken?

Je gebruikt een one-way-ANOVA wanneer één groepsvariabele (onafhankelijke variabele) de groepen bepaalt en er maar één afhankelijke variabele is. Voorbeeld: Je vergelijkt de gemiddelde lengte van verschillende typen sporters, zoals voetballers, turners en volleyballers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat test een one-way ANOVA?

Een one-way ANOVA toetst of de groepsgemiddelden van twee of meer groepen significant van elkaar verschillen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van één onafhankelijke variabele. ANOVA, wat staat voor Analysis of Variance, is een overkoepelende term voor alle soorten ANOVAs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl