Wie controleert de penningmeester?

Een kascommissie controleert of het financieel verslag dat het bestuur jaarlijks opstelt, in orde is. Bijna alle verenigingen hebben een kascommissie. Als een deskundige kascommissie een gedegen controle van het financieel verslag heeft uitgevoerd, kan het bestuur gefundeerd vertrouwen dat dit verslag oké is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verenigingen.nl

Wat mag een penningmeester?

Taken van de penningmeester
  • Bijhouden van het kasboek.
  • Verrichten van betalingen.
  • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting.
  • Het financieel jaarverslag opstellen.
  • De begroting opstellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingoprichten.nl

Kan een voorzitter ook penningmeester zijn?

In de statuten kan van die bepaling worden afgeweken. Dat betekent dat, een penningmeester van een kleine vereniging tegelijkertijd ook voorzitter kan zijn, mits deze mogelijkheid in de statuten is opgenomen. De meest voorkomende combinatie van functies is overigens penningmeester en secretaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nocnsf.nl

Wat doet een penningmeester van een vereniging?

De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast is een penningmeester de persoon binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën. Alles wat met geld te maken heeft, gaat langs de penningmeester.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nocnsf.nl

Hoe lang mag je penningmeester zijn?

Hoe lang mag een penningmeester in functie blijven? In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nocnsf.nl

Wat doet de kascommissie?

28 related questions found

Kan iedereen penningmeester worden?

Iedereen die kan boekhouden kan penningmeester worden, want het is geen beschermde functie. Bij een kleine club of vereniging van eigenaren is het werk meestal simpel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemeneninternet.nl

Wie controleert de stichting?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De stichting is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders meestal niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Anders dan de vereniging, heeft een stichting geen leden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wie is de baas bij een vereniging?

Bij een vereniging zijn de leden de baas. De algemene vergadering bepaalt het beleid. De leden stellen een verenigingsbestuur aan. Diezelfde leden stellen dan ook de contributie vast en het beleid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op doehetzelfnotaris.nl

Wat is het hoogste orgaan in een vereniging?

De algemene (leden)vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. In de vereniging heeft de ALV alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vng.nl

Hoe lang mag je voorzitter zijn?

In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij een voorzitter voor een periode van vier jaar benoemd wordt en daarna één of twee keer herkozen kan worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nocnsf.nl

Hoe lang mag je in een bestuur zitten?

In de statuten van stichting X is opgenomen dat alle bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en dat herbenoeming onbeperkt mogelijk is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dirkzwager.nl

Kan een voorzitter zomaar opstappen?

Je hebt geen decharge nodig om te mogen opstappen als bestuurder/voorzitter. Je hebt gewoon het recht om op te stappen, het is niet zo dat andere leden je dat recht “tot de dood er op volgt” kunnen ontzeggen/onthouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandvve.nl

Is een kascommissie verplicht?

Heeft de vereniging geen raad van commissarissen of is er geen accountant ingeschakeld? Dan is de vereniging verplicht een kascommissie in te stellen. Deze bestaat uit leden van de vereniging en controleert de penningmeester. Winst mag niet onder de leden worden verdeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.nl

Wie is de eigenaar van de stichting?

Zo is het ook met de stichting: dit is een doelvermogen, en er is geen eigenaar. Toch gebeurt het regelmatig dat iemand zich eigenaar noemt van een stichting. Meestal betreft dat de oprichter of investeerder. Maar volgens de wet zijn zij uitsluitend bestuurder of crediteur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boombergadvocaten.nl

Wie verleent decharge aan bestuur?

Het komt erop neer dat de vennootschap door het verlenen van decharge verklaart, dat zij de statutair bestuurder niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele onbehoorlijke taakvervulling. Decharge wordt in beginsel verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rassers.nl

Wat verwacht je van een voorzitter?

Als voorzitter ben je vooral bezig met het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten. Je zorgt dat alleen de belangrijke onderwerpen aan bod komen in een vergadering of bijeenkomst en kunt goed structureren. Je grijpt in wanneer nodig en streeft ernaar alle kernpunten te bespreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Wie bepaalt beleid vereniging?

De algemene vergadering staat in het burgerlijk wetboek. Het is de vergadering waarop de leden het beleid van de vereniging bepalen. De vergadering kan fysiek of online plaatsvinden. Geen vereniging zonder algemene vergadering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verenigingen.nl

Hoeveel geld mag je als vereniging hebben?

Een vereniging kent geen minimaal startkapitaal. Voor het oprichten van een vereniging bij een notaris ben je tussen de 400 en 1.000 euro kwijt, afhankelijk van de notaris en hoe complex de vereniging is. Bij KVK betaal je eenmalig 75 euro om de vereniging in te schrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvk.nl

Kan en mag een vereniging zonder voorzitter?

Een bestuur moet volgens de wet bestaan uit minstens een voorzitter, secretaris en een penningmeester, of in de statuten moet anders bepaald zijn. Het hebben van een niet voltallig bestuur hoeft in principe geen probleem te zijn, het heeft geen gevolgen voor de bevoegdheid van het bestuur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op centrecourt.nl

Kan de voorzitter een bestuurslid ontslaan?

In de vereniging is het orgaan dat iemand in zijn bestuursfunctie heeft benoemd, ook degene die hem kan ontslaan. Tenzij in de statuten anders is geregeld, is dit de Algemene Vergadering (AV). Wettelijk kan dit zonder opgaaf van redenen, maar meestal zal dit in de praktijk natuurlijk wel gebeuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verenigingen.nl

Wat is het verschil tussen bestuur en dagelijks bestuur?

Sommige stichtingen en verenigingen werken met een algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur is daarbij in de regel breed samengesteld terwijl het dagelijks bestuur zich (vooral) met de dagelijkse gang van zaken bezig houdt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kienhuishoving.nl

Wie controleert het bestuur?

Voorzitter van de gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie aansprakelijk bij stichting?

Bestuursleden van stichtingen en verenigingen die zijn opgericht zonder een notariële akte zijn elk hoofdelijk aansprakelijk. Elk bestuurslid kan dus aansprakelijk gesteld worden voor het volledige bedrag aan schulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichtingoprichten.nl

Wie is financieel verantwoordelijk bij een stichting?

In principe is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aansprakelijkheid-bestuur.nl