Wie heeft er recht op een transitievergoeding?

Als u het initiatief neemt om uw werknemer te ontslaan of zijn contract niet te verlengen, dan heeft hij recht op een vergoeding. Deze vergoeding heet de transitievergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe weet ik of ik recht heb op transitievergoeding?

U heeft recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopt. Bijvoorbeeld door: uw contract op te zeggen, na toestemming van UWV. uw contract via de rechter te ontbinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding?

In principe heeft iedere werknemer vanaf de eerste werkdag al recht op een transitievergoeding. Je ontslag moet dan wel op initiatief van je werkgever zijn. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Waarom krijg ik geen transitievergoeding?

Er zijn situaties waarin uw werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen: Het contract wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. U en uw werkgever maken dan zelf afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan. U wordt ontslagen omdat u ernstig verwijtbaar handelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe lang moet je in dienst zijn voor transitievergoeding?

Uitbetaling transitievergoeding

Dit recht gaat in vanaf 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever doet er dus verstandig aan om voor die tijd de transitievergoeding te hebben betaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe zit het met de transitievergoeding en wanneer heb je er recht op? | Het Juridisch Loket

37 related questions found

Is de transitievergoeding altijd verplicht?

De transitievergoeding is wettelijke verplichte vergoeding bij ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding?

De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop je volgens de wet (minimaal) recht hebt als je ontslagen wordt of als je arbeidscontract niet verlengd wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Is transitievergoeding verplicht bij tijdelijk contract?

Ja, als je ontslagen wordt of als je contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd heb je als werknemer in principe recht op een transitievergoeding. De regels voor een transitievergoeding gelden dus voor zowel werknemers met een vaste als een tijdelijke baan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Heb ik recht op transitievergoeding bij ontslag?

Je salaris en de duur van je dienstverband bepalen hoeveel transitievergoeding je krijgt. Je hebt recht op 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Stel: Je was op het moment van ontslag 5 jaar en 6 maanden in dienst. Dan krijg je 1/3 van je bruto maandsalaris x 5,5.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Wat als werkgever transitievergoeding niet betaald?

Als de werkgever de transitievergoeding niet (op tijd) betaalt, heeft de werknemer na de beëindigingsdatum drie maanden de tijd om de rechter in te schakelen. Die termijn van drie maanden is een zogenaamde 'vervaltermijn'. Als zo'n vervaltermijn verstreken is, vervallen alle rechten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanoers.nl

Is transitievergoeding verplicht bij ziekte?

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat blijft er netto over van transitievergoeding?

De netto transitievergoeding is vrij vermogen en valt in box 3. U betaalt jaarlijks 32% belasting over het fictief rendement (dus niet het werkelijke rendement). Fictief rendement is bij sparen 0,36 % per jaar, bij beleggen 6,17 % per jaar. De vrijstelling in 2023 is € 57.000 (of het dubbele bij een fiscaal partner).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Wat moet de werkgever betalen bij ontslag?

De arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de opzegvergoeding gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn, of met het resterende gedeelte van die termijn. De vergoeding omvat niet alleen het gewone loon, maar ook alle voordelen zoals vermeld in uw arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Is een transitievergoeding inkomen voor UWV?

De volgende inkomsten hoeft u niet aan ons door te geven: inkomsten die te maken hebben met het beëindigen van een baan: ontslagvergoeding. transitievergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel transitievergoeding na jaarcontract?

Dus: werknemers met een contract voor bepaalde tijd hebben bij niet verlengen recht op de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maand per gewerkt jaar. Ook de berekening van de transitievergoeding is bij bepaalde tijd contracten dezelfde als bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Hoeveel belasting moet ik betalen over een transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt uiteindelijk samen met je salaris belast in box 1. Daarbij geldt een tarief van 37,10% over een belastbaar inkomen tot € 68.507. Daarboven geldt een tarief van 49,50% (tarief 2021).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Welk loon is bepalend voor transitievergoeding?

Bij de berekening van de transitievergoeding is uw brutoloon het uitgangspunt. Dit is het brutoloon dat u in uw contract hebt afgesproken. Uw loon kan lager zijn geweest door bijvoorbeeld ziekte of verlof. Dit heeft geen invloed op het voor u geldende brutoloon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waar heb je recht op als je ontslagen wordt?

Check je recht op een uitkering

Als je aan de eisen voldoet, krijg je na je ontslag een werkloosheidsuitkering (WW). Hoe lang je WW ontvangt, hangt af van je situatie. De uitkering is (veel) lager dan het loon dat je verdiende toen je nog werkte. Let op: je moet je ontslag 'aanvechten'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeringeldzaken.nl

Hoe lang duurt het uitbetalen na ontslag?

De transitievergoeding moet binnen 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer worden betaald. In beginsel dient het bedrag in één keer te worden betaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op secarbeidsrecht.nl

Heeft de transitievergoeding invloed op mijn pensioen?

Zowel je ontslag op zich als de transitievergoeding hebben impact op je pensioen. Dat zit zo. In de periode dat je geen werk hebt, bouw je ook geen pensioen op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanbruggen.nl

Hoe wordt de transitievergoeding uitbetaald?

uitbetaling transitievergoeding

Je moet de transitievergoeding bij het einde van het dienstverband met je medewerker uitbetalen, tegelijk met de eindafrekening van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en dergelijke. Dat moet binnen een maand na het einde van het dienstverband gebeuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op randstad.nl

Hoe krijg je meer transitievergoeding?

U KUNT een 50 % hogere transitievergoeding ontvangen als er meerdere ontslag-redenen zijn (disfunctioneren, arbeidsconflict, frequent ziekteverzuim). Als uw werkgever ook nog eens ernstig verwijtbaar is, kan de kantonrechter nog een extra ontslagvergoeding toekennen BOVENOP de transitievergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Heb je recht op transitievergoeding na 2 jaar Ziektewet?

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Bent u 2 jaar ziek geweest en krijgt u ontslag? Ook dan heeft u recht op transitievergoeding. Het maakt niet uit of u nog ziek bent op het moment dat u wordt ontslagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe hoog is de transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Ook al heb je als werkgever gedurende de twee jaar ziekte 70% van het brutoloon uitbetaald, dan moet je bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van 100% bruto maandsalaris, eventueel vermeerderd met variabele componenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scolea.nl

Heb je recht op transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid?

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl