Wie komt in aanmerking voor Mijnbouwschade?

Iedereen die tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. Bekijk de percentages per postcode.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadedoormijnbouw.nl

Welke postcodes krijgen aardbeving vergoeding?

Aanvragers ontvangen vanzelf hierover dan bericht. Eigenaar van een woning in een postcode waarmee het waardedalingsgebied wordt uitgebreid (postcodegebieden 9474, 9614, 9622, 9644, 9651, 9655, 9657, 9659, 9679, 9681, 9732 en 9971)? Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk een aanvraag te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadedoormijnbouw.nl

Heb ik recht op Mijnbouwschade?

U kunt een vaste vergoeding aanvragen als uw object in het effectgebied van bevingen staat. Of in een gebied waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken. Bodembeweging door mijnbouwactiviteiten kan in het Groningenveld en de gasopslag Norg effect hebben gehad op schade aan gebouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadedoormijnbouw.nl

Wie komt in aanmerking voor immateriële schade?

Immateriële schade in het kort

Vergoeding voor schade in de vorm van leed of verdriet door gaswinning. Vergoeding is per persoon en komt naast eventuele andere vergoedingen. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar later ook mogelijk. Huurders kunnen ook een vergoeding aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadedoormijnbouw.nl

Heb je als huurder recht op Mijnbouwschade?

Zowel woningeigenaren als huurders die inwoner zijn van het aardbevingsgebied en last hebben van zorgen, angsten en zich onveilig voelen hebben (ook) recht op vergoeding van deze immateriële schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nova-legal.nl

Mijnbouwschade Allersmaheerd GODLINZE

44 related questions found

Welke postcodes krijgen 750 euro?

Wie krijgt € 750? De tegemoetkoming is voor huurders die wonen in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt en daarnaast in de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt. De vergoeding is gekoppeld aan de woning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wierdenenborgen.nl

Wat als huurder iets kapot maakt?

Schade aan woning door huurder

In principe geldt dat schade aan de persoonlijke eigendommen van de huurder niet door verhuurder vergoed hoeft worden. Maakt de huurder schade (NB: normale slijtage daargelaten) aan muren, vaste apparatuur of wanden, dan kun je de herstelkosten vaak bij hem verhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op housescout.nl

Welke typen schade komen voor vergoeding in aanmerking?

Met soorten schadevergoeding bedoelen veel mensen de verschillende schadeposten die worden vergoed. Bijvoorbeeld een schadevergoeding voor inkomensschade, autoschade, reiskosten, pensioenschade etc. De schadevergoeding bestaat uit het alle schadeposten bij elkaar opgeteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Welke schade wordt vergoed?

Bij een schadevergoeding kunt u denken aan een vergoeding voor:
 • schade aan uw spullen, zoals een gebroken ruit.
 • kosten van een medische behandeling.
 • kosten die u maakte om uw schade minimaal te houden. ...
 • kosten die u maakte om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld het inhuren van een schade-expert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Welke 4 soorten schade zijn er?

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtsbijstandverzekering.com

Welke postcodes hebben recht op 10.000 euro?

Subsidie verduurzaming en verbetering – € 10.000

Dan kunt u, als uw woning in een postcode van de waardedalingsregeling of in de postcodes 9689, 9681 of 9682 valt, een subsidie aanvragen voor verduurzaming en woningverbetering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationaalcoordinatorgroningen.nl

Wie heeft recht op 4.000 vergoeding?

De subsidie is bedoeld voor inwoners die voor minstens € 1.000 schade geleden hebben. Zij kunnen een subsidiebedrag van maximaal € 4.000 aanvragen voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, (vloer)isolatie of een warmtepomp.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie heeft recht op 10000 euro?

Om voor de subsidie van 10.000 euro in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: Je bent particuliere eigenaar van een gebouw die bestemd of mede bestemd is voor bewoning. Eigenaren met een bedrijf aan huis komen ook in aanmerking. Bijvoorbeeld een kapsalon aan huis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snn.nl

Welke postcodes vallen onder SNN subsidie?

In totaal komen 28 nieuwe postcodes in aanmerking voor de subsidie. De volgende postcodes worden toegevoegd: Postcodegebieden 9474, 9644, 9651, 9655, 9657, 9659 en 9971 (Deze postcodes zijn per 1 januari 2023 ook toegevoegd aan het gebied waar schade door waardedaling wordt vergoed)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op snn.nl

Hoe lang duurt uitbetaling Mijnbouwschade?

Op basis van alle verzamelde stukken in uw dossier, neemt het bestuur een besluit. In het besluit staat of u een schadevergoeding krijgt. Als u geld krijgt, staat dit binnen twee weken op uw rekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadedoormijnbouw.nl

Wie komt in aanmerking voor waardevermindering?

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadedoormijnbouw.nl

Wat zijn de 4 voorwaarden voor schadevergoeding ogv wanprestatie?

Dat zijn: nakoming met schadevergoeding, opschorting van de verplichtingen, vervangende schadevergoeding en het ontbinden van de overeenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Welke schade kun je claimen?

Welke schade kun je claimen?
 • kosten van reparatie of total loss.
 • expertisekosten.
 • vervangend vervoer.
 • waardevermindering.
 • schade aan bagage.
 • wettelijke rente.
 • schadeposten bij letsel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat wordt vergoed door verzekering?

De basisverzekering, of het basispakket, vergoedt de belangrijkste zorg. Dit is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In Nederland bepaalt de overheid welke vergoedingen in de basisverzekering opgenomen worden. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, ambulancevervoer, ziekenhuiszorg en medicijnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op independer.nl

Hoe wordt immateriële schade vergoed?

Bij immateriële schade moet worden gedacht aan pijn, geestelijk leed, verdriet, of gederfde levensvreugde. Een vergoeding daarvan betreft dus geen vergoeding van kosten, maar het is een financiële genoegdoening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schadedoormijnbouw.nl

Hoeveel geld kan je krijgen voor emotionele schade?

Smartengeld voor familie

Uw partner of gezinslid raakt ernstig en voor altijd gewond of overlijdt, door de schuld van een ander (affectieschade). Hiervoor kunt u een vaste vergoeding krijgen van € 12.500 tot € 20.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat zijn de vier eisen voor een onrechtmatige daad?

Eisen voor aansprakelijkheid
 • onrechtmatige gedraging.
 • toerekenbaarheid van de daad aan de dader.
 • schade.
 • causaliteit.
 • relativiteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nab.nl

Welke gebreken moeten door de verhuurder worden betaald?

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de huurwoning. De verhuurder is verantwoordelijk voor andere onderhoudsproblemen, zoals een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of achterstallig onderhoud.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Heeft huurder recht op schadevergoeding?

De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaak die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst (art. 7:218 lid 1 BW). Schadeplicht in het huurrecht kan zowel voor de huurder als de verhuurder ontstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Wat mag een verhuurder niet doen?

Tijdens de huur mag de verhuurder geen werken laten uitvoeren die het uitzicht en de vorm van de woning veranderen. Zonder uw akkoord mag hij bijvoorbeeld niet de garage afbreken of zonnepanelen plaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandervorst.net