Is het legaal om een leerling na de bel in de klas te houden?

Nee, dat mag niet zomaar. Je moet toestemming geven om jouw spullen te laten controleren en je moet zelf ook aanwezig zijn bij de controle.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Is het toegestaan om leerlingen na de bel te laten zitten?

Er bestaat geen wetgeving die hier iets over zegt. Wel is het zo dat dat scholen straffen mogen opleggen, zolang die 'redelijk' en 'proportioneel' zijn. Een telefoon een week lang in bewaring nemen is waarschijnlijk disproportioneel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bureaujeugdenmedia.nl

Is nablijven wettelijk toegestaan?

Ja, een docent mag iemand sowieso laten nablijven. De wet schrijft hier geen richtlijnen voor Als het goed is denkt je school wel na over hoe docenten kunnen straffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Kan een docent je laten nablijven?

Een docent mag iemand laten nablijven. In de onderwijswetten zijn hier geen regels over vastgelegd. Middelbare scholen mogen de regels zelf opstellen. Wel moeten ze de straffen in het leerlingenstatuut opnemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Wat mag een leraar wel en niet?

Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden. Landen moeten elkaar helpen om te zorgen dat ieder kind naar school kan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unicef.nl

LEERLINGEN LOPEN GEWOON DE KLAS UIT

39 related questions found

Wat zijn de rechten van een leerling?

Hieronder lees je meer over de rechten van de school.
  • Vrijheid van onderwijs. In Artikel 23 van de Grondwet staat het recht op vrijheid van onderwijs. ...
  • Toelating. De school beslist over de toelating en verwijdering van leerlingen tot en van de school. ...
  • Ordemaatregelen. ...
  • Schorsing. ...
  • Verwijdering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ppo-nk.nl

Heb je het recht om naar de wc te gaan op school?

Ja, dat mag. Regels rond het 'naar toilet gaan' kan de school volledig zelf opstellen. Veel scholen hebben te kampen met vandalisme in de toiletten en passen daarom strenge regels toe voor toiletbezoeken tijdens de lesuren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholierenkoepel.be

Wat als de docent 10 min te laat is?

Dan kunt u bezwaar maken bij de schoolleiding. Ook is het goed om uw punt in te brengen in de medezeggenschapsraad op school. In het voortgezet onderwijs moet de medezeggenschapsraad vooraf instemmen met het lesuitvalbeleid van de school. Helpt dit niet, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de school.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel minuten mag een docent te laat komen?

Wanneer je meer dan 30 minuten te laat aankomt, dan moet je je wat grotere zorgen maken. Na meer dan dertig minuten wordt de deur officieel gesloten en mag je niet meer toegelaten worden tot de zaal om het eindexamen te maken. Te laat komen heet in dit geval verhindering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Welke straffen mag een school geven?

De school mag een straf geven als een leerling de leefregels overtreedt. Ze heeft namelijk een zekere vrijheid om eigen leefregels en een sanctiebeleid op te stellen. Die informatie staat in het schoolreglement.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderrechten.be

Hoe hoog is de boete als je kind van school houden?

De rechter mag een geldboete opleggen tot 3.700 euro. De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Hoeveel dagen mag een leerling afwezig zijn?

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Leerlingen zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op groeipakket.be

Kan je een leerling weigeren?

Een school kan niet zomaar weigeren om een leerling in te schrijven. De toelatingsvoorwaarden en redenen om een leerling te weigeren liggen namelijk wettelijk vast. Scholen mogen geen eigen extra toelatingsvoorwaarden opleggen. 'Geen vrije plaats meer' is een wettige reden om een kind te weigeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderrechten.be

Welke straffen mag de school geven en welke absoluut niet?

Lijfelijke straffen zijn bij wet verboden. In de onderwijswetten zijn verder geen regels over straffen vastgelegd. De school mag deze dus zelf opstellen. Een middelbare school moet de regels opnemen in het leerlingenstatuut en een basisschool in het schoolreglement.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersenonderwijs.nl

Wie bepaalt of een leerling blijft zitten?

Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas? De school beslist of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas. Hier bestaan geen wettelijke regels voor. In de schoolgids staat hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie beslist of je kind moet blijven zitten?

Overgaan of zittenblijven in het basisonderwijs

In het basisonderwijs beslist de school of een leerling mag overgaan, of moet zittenblijven binnen het kleuteronderwijs of het lager onderwijs. De school kan wel afstand doen van dat beslissingsrecht en de keuze aan de ouders laten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.vlaanderen.be

Hoeveel lessen mag je missen?

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel dagen per jaar mag je ziek zijn op school?

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lowcdn.com

Hoe lang mag een docent een telefoon innemen?

,,Een leraar mag een smartphone wel innemen, maar niet te lang. De les lang of een dag, dat kan.” De wet zegt hier niet letterlijk iets over, maar benoemt wel dat een straf 'redelijk en proportioneel' moet zijn. Een week lang een smartphone afpakken zal zelden proportioneel zijn, zegt Pardoen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Kan je een docent aanklagen?

Een klacht over een school in het basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs dient u eerst in bij de leerkracht of docent van uw kind. Of bij de schoolleiding. U kunt ook terecht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang mag een docent doen over nakijken wo?

Een docent moet binnen 10 werkdagen een toets nakijken en de uitslag bekend maken. Ook moet een docent altijd de gelegenheid geven de toets in te zien met de opgaven. Hij mag wel zelf bepalen of je de toets en de gemaakte opdrachten mee naar huis mag nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvog.nl

Hoeveel minuten mag je te laat komen?

Kom je meer dan een half uur te laat, dan mag de school je niet meer toelaten tot het examen. De directeur van je school beslist of je een geldige reden hebt voor het te laat komen en of je het examen mag inhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laks.nl

Kan een school Bednet weigeren?

Iedereen heeft namelijk recht op onderwijs, dus hiervoor (bv. bednet) is geen toestemming vereist van de leerkracht of de leerlingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikbeslis.be

Kan je een boete krijgen als je niet naar school gaat?

Als je niet aan je leer- of kwalificatieplicht voldoet, wordt een leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ben je niet ingeschreven in een school of ben je onder de 12 jaar en heb je veel ongeoorloofd verzuim? Dan worden je ouders hiervoor gestraft met een boete, een werk-/taakstraf of in het ergste geval een gevangenisstraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op laks.nl

Wat is de boete als je niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op oudersenonderwijs.nl