Kan je een verkoopovereenkomst annuleren?

Wanneer kan ik de koopovereenkomst ontbinden? Als u de verkoper de tijd hebt gegeven om het product te repareren of u een nieuw product te geven. En als het probleem daarna niet is opgelost. Als de verkoper het product niet kan of wil repareren of vervangen binnen een bepaalde tijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Hoe kom je van een koopovereenkomst af?

Voorwaarden ontbinden koopovereenkomst

als de verkoper het product niet kan of wil repareren of vervangen binnen een bepaalde tijd; als u het product een paar keer heeft laten repareren, en het werkt nog steeds niet goed; als het product een grote fout heeft en de verkoper lost het probleem niet op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik als verkoper de koopovereenkomst ontbinden?

Op grond van de wet hebt u als koper na het tekenen van het koopcontract een bedenktermijn van 3 dagen. Soms is in het koopcontract afgesproken dat de verkoper ook een bedenktermijn heeft. De verkoper kan dan binnen de bedenktermijn van het contract af. Een bedenktermijn voor de verkoper komt niet vaak voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Kan ik nog onder een koopovereenkomst uit?

Koper maakt gebruik van zijn bedenktijd

Tijdens de bedenktijd mag de koper zonder reden afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.nl

Kan ik een verkoop annuleren?

Laat de verkoper weten dat u de koop ongedaan maakt binnen de wettelijke bedenktijd. Deze is 14 dagen. Gebruik daarvoor het herroepingsformulier of onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst bedenktijd. Verstuur dit op zijn laatst op de 14e dag van uw bedenktijd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe kan ik de verkoper in gebreke stellen? En kan ik dan ook de koop ontbinden?

18 related questions found

Is een verkoop bindend?

De verkoopovereenkomst is cruciaal

Integendeel, je verkoop is definitief! Daarom spreek je beter van een "onderhandse verkoopovereenkomst". Deze vormt het bewijs voor de partijen dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële akte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.be

Hoeveel bedenktijd na tekenen koopovereenkomst?

Tijdens bedenktijd kosteloos afzien van koop

Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik een getekende overeenkomst annuleren?

U kunt de overeenkomst ontbinden wanneer uw wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Dat houdt dus in dat u moet kijken of er een tekortkoming bij uw wederpartij is. Daarnaast: indien hij alsnog per direct de overeenkomst zou kunnen nakomen, moet hij tevens in verzuim zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Hoe bindend is een koopovereenkomst?

Als je het met de verkoper eens bent over de prijs en de voorwaarden, kun je een voorlopig koopcontract tekenen. Dat is in principe bindend, maar er zijn uitzonderingen. Na het ondertekenen heb je altijd drie dagen bedenktijd. Van die drie dagen moeten er minstens twee gewone werkdagen zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veldsink.nl

Heeft een verkoper ook bedenktijd?

Op grond van artikel 7:2 lid 2 BW heeft een koper van een woning gedurende drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Voor een verkoper geldt deze wettelijke bedenktijd niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wybenga-advocaten.nl

Is een koopovereenkomst rechtsgeldig?

Wanneer is een koopovereenkomst bindend? In het geval van aankoop van een woning moet de overeenkomst eerst schriftelijk worden vastgelegd, het schriftelijkheidsvereiste. Zolang dit niet gebeurt, zijn mondelinge toezeggingen niet rechtsgeldig en kunnen zowel koper als verkoper hier geen rechten aan ontlenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op internetmakelaar.nl

Is een koopovereenkomst een akte?

De koopakte is de overeenkomst van de verkoper met de koper van een huis bij het sluiten van de koop. Een koopakte en akte van levering zijn dus niet hetzelfde, maar in beide akten staat bijna altijd dezelfde inhoud. Daarom wordt de ingeschreven akte van levering soms koopakte genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kadaster.nl

Kan koper bod intrekken?

De verkoper krijgt tien dagen de tijd om het bod te aanvaarden - al gaat dit meestal veel sneller. Maar van zodra de verkoper het bod heeft geaccepteerd, is er in principe geen weg terug. Een bod is een bindende overeenkomst tussen de koper en verkoper.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op derick.be

Hoe lang blijft een koopovereenkomst geldig?

In het voorlopige koopcontract bepaalt u samen met de verkoper een datum voor de overdracht. Er is dus geen vastgestelde termijn waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden. Meestal is dit minimaal zes weken na het tekenen van het voorlopige koopcontract.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkoopmakelaaroffertes.nl

Wat gebeurt er na tekenen koopovereenkomst?

Na het tekenen van het koopcontract heb je nog drie dagen (waarvan minstens twee werkdagen) om er zonder opgaaf van redenen van af te zien. Na deze tijd kan dit alleen via de ontbindende voorwaarden. De verkoper vraagt u om een garantie van meestal 10% van de verkoopprijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nn.nl

Heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd?

Als u iets koopt op afstand, moet de verkoper u informeren over onder andere het product en de bedenktijd. In veel gevallen krijgt u een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld de aankoop van een krant, reis of maatpak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een koopovereenkomst mondeling?

Een koopovereenkomst is een afspraak over het kopen van een product. Denk aan een bestelformulier met uw handtekening, een e-mail of een mondelinge afspraak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Wat zijn de rechten van de verkoper?

Als u een product of dienst verkoopt aan een niet-zakelijke klant dan valt dit onder het consumentenrecht. Consumentenrecht gaat over de rechten en plichten van uw klant. Zoals het recht op garantie, bedenktijd bij online verkoop en verkoop buiten de verkoopruimte (colportage).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wie controleert koopovereenkomst?

Na het tekenen van het koopcontract kom je bij de notaris terecht. De notaris controleert het koopcontract onder andere op ontbindende voorwaarden, inschrijving bij het kadaster en afspraken over de waarborgsom.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lambeckharms.nl

Kan ik van de overeenkomst af?

Contract ontbinding

De wet bepaalt in artikel 6:265 BW (wel) dat een overeenkomst onder omstandigheden kan worden ontbonden. Een overeenkomst kan (pas) worden ontbonden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen; oftewel wanneer afspraken niet worden nagekomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dirkzwager.nl

Hoe getekend contract opzeggen?

De opzeg moet op één van de wettelijke manieren beëindigd worden:
  1. Indien de opzeg uitgaat van de werkgever: aangetekend of per deurwaardersexploot;
  2. Indien de opzeg uitgaat van de werknemer: aangetekend, per deurwaardersexploot of afgifte van een geschrift met ondertekening van ontvangst door de werkgever.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op besox.be

Kun je van een mondelinge overeenkomst af?

Overeenkomsten zijn vormvrij, tenzij de wet iets anders voorschrijft. Zij kunnen dus zowel mondeling, schriftelijk als stilzwijgend tot stand komen. En een mondelinge afspraak hoeft dus ook niet schriftelijk te worden bevestigd om geldig te zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjbadvocatuur.nl

Is een koopovereenkomst een contract?

Verplichtingen bij een koopovereenkomst

Is het contract eenmaal gesloten, dan zitten beide partijen eraan vast. Bij ontvangst van het product moet u dan de koopprijs betalen. Behalve als u anders heeft afgesproken. Daarnaast heeft u een onderzoeksplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is een mondelinge koopovereenkomst bindend?

Een mondelinge overeenkomst is in principe net zo rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. In de wet is echter bepaald dat de koop van een woning tussen particuliere partijen schriftelijk wordt aangegaan. Juridisch noemen wij dit het 'schriftelijkheidsvereiste'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arag.nl

Hoeveel dagen om koopovereenkomst te tekenen?

Drie dagen wettelijke bedenktijd

Na het tekenen van het koopcontract heb je als koper drie dagen bedenktijd. Deze bedenktijd is bedoeld om jou te beschermen. Zeker op een krappe woningmarkt, waar je soms snel moet schakelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blgwonen.nl