Wat is geen grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG?

De 10 uitzonderingen zijn: Iemand heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van de eigen persoonsgegevens. Alleen als het in een wet staat: De verwerking is noodzakelijk om verplichtingen uit te voeren of specifieke rechten uit te oefenen van u of de betrokken persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat is geen grondslag voor verwerken persoonsgegevens?

Uitvoering van de overeenkomst

Denk bijvoorbeeld aan een webwinkel die een naam en adres nodig heeft om producten te kunnen leveren. Is het verwerken van de persoonsgegevens alleen maar handig, maar niet noodzakelijk, dan kan deze grondslag niet gebruikt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op charlotteslaw.nl

Wat is geen verwerking van persoonsgegevens?

Geen verwerking persoonsgegevens

Vraagt een organisatie bijvoorbeeld algemene informatie op bij een andere organisatie? Zonder dat de eerste organisatie daarbij persoonsgegevens noemt? En verstrekt de andere organisatie ook geen persoonsgegevens? Dan hoeft er geen sprake te zijn van verwerken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat zijn grondslagen om persoonsgegevens te verwerken?

De AVG kent zes grondslagen: toestemming, uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang van betrokkene of andere personen, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op privacyzeker.nl

Welke gegevens vallen niet onder de AVG?

Gegevens over organisaties, zoals rechtspersonen, verenigingen en stichtingen, zijn geen persoonsgegevens. Ook gegevens van overleden mensen vallen buiten de reikwijdte van de AVG. De AVG regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fgsupport.nl

AVG Uitleg Animatie (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

17 related questions found

Wat zijn persoonsgegevens en wat niet?

Kortom: informatie die of direct over een persoon gaat, of informatie die naar een persoon te herleiden is. Naam en adres zijn voor de hand liggende persoonsgegevens, maar ook een kenteken of een IP-adres is een persoonsgegeven. Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op privacyzeker.nl

Wat bedoelen ze met grondslagen binnen de AVG?

De juridische naam voor die redenen is grondslagen. U heeft dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. Verwerken van persoonsgegevens houdt in: alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, van verzamelen tot en met vernietigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat is volgens de AVG relevant bij het verwerken van persoonsgegevens?

Volgens de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: 'elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op europadecentraal.nl

Wat is de meest voor de hand liggende grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens bij een Webaankoop?

De meest voor de hand liggende grondslagen waar een webshop zich op kan beroepen zijn: 1) de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld de verwerking van adresgegevens om het product te kunnen leveren) en 2) de toestemming (bijvoorbeeld de verwerking van een telefoonnummer nadat de klant zelf met de klantenservice ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kadv.nl

Wat mag je delen AVG?

Vitaal belang: Je mag informatie delen als dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid (of dat van een ander) en die persoon niet om toestemming gevraagd kan worden. Publieke taak/algemeen belang: Je mag informatie delen als dat nodig is voor het uitvoeren van een publieke taak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op toezichtsociaaldomein.nl

Wat zijn gevoelige persoonsgegevens AVG?

genetische gegevens, biometrische gegevens die enkel worden verwerkt om een persoon te identificeren; gegevens over gezondheid; gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op commission.europa.eu

Welke gegevens uit de lijst zijn persoonsgegevens volgens de AVG?

Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn iemands naam, adres, telefoonnummer en pasfoto. Maar persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld ook wat iemand op internet koopt, of die persoon allergieën heeft en beelden van een bewakingscamera waar diegene herkenbaar op staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Welke persoonsgegevens mag je niet opslaan in het systeem?

Informatie over iemands ras, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, godsdienst en vakbondslidmaatschap hoort bijvoorbeeld niet thuis in het personeelsdossier. Ook is het verboden om medische gegevens op te nemen. De verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken mag je in een personeelsdossier bewaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Is salaris persoonsgegeven?

Gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn per definitie gevoelige gegevens. Er zijn meer persoonsgegevens die een hogere impact op de privacy hebben dan gewone persoonsgegevens. Voorbeelden van gevoelige gegevens zijn beoordelingen, financiële gegevens zoals salaris en bankrekeninggegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ru.nl

Welke persoonsgegevens mag ik verstrekken?

U mag persoonsgegevens verstrekken bij een vitaal belang van de betrokkene. Bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak. Het is dan wel beter om toestemming te vragen aan de betrokkene. Alleen als dat niet meer mogelijk is, mag u zonder toestemming persoonsgegevens verstrekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat zijn de zes principes waar de AVG op is gebaseerd?

De 6 AVG-beginselen zijn:
 • rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie;
 • doelbinding;
 • dataminimalisatie;
 • juistheid;
 • opslagbeperking;
 • vertrouwelijkheid en integriteit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Welke drie rechten hebben betrokkenen onder de AVG?

Onder de AVG heeft u onderstaande privacyrechten.
 • Het recht op inzage. ...
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. ...
 • Het recht op vergetelheid. ...
 • Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid) ...
 • Het recht op beperking van de verwerking. ...
 • Het recht om bezwaar te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een gerechtvaardigd belang AVG?

Uw onderneming/organisatie heeft een gerechtvaardigd belang wanneer de verwerking binnen een klantrelatie plaatsvindt, wanneer zij persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, om fraude te voorkomen of om de netwerk- en informatiebeveiliging van haar IT-systemen te waarborgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op commission.europa.eu

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Als uw onderneming/organisatie dus beslist „waarom” en „hoe” persoonsgegevens moeten worden verwerkt, is zij de verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op commission.europa.eu

Wat wordt volgens art 4 AVG verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op commission.europa.eu

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?

Het kan daarbij gaan om het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op commission.europa.eu

Hoe moeten persoonsgegevens verwerkt worden?

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De AVG geeft regels over welke doelen gerechtvaardigd zijn. Elke verwerking van persoonsgegevens moet teruggevoerd kunnen worden op één van de verwerkingsgrondslagen die in artikel 6 van de AVG worden genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vijverbergadvocaten.nl

Wat zijn volgens de AVG jouw rechten?

Deze rechten zijn bedoeld om mensen controle te laten houden over hun persoonsgegevens. Mensen hebben bijvoorbeeld het recht om te weten wat een organisatie met hun gegevens doet. En ze kunnen organisaties onder meer vragen om inzage in hun gegevens en om hun gegevens te corrigeren of wissen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Welke rechtsgronden zijn er?

Rechtsgronden van de AVG
 • toestemming;
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het sluiten van de overeenkomst;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in een zaak van leven en dood, vitale belangen van een persoon;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Welke doeleinden AVG?

De AVG geeft aan welke informatie in ieder geval verstrekt moet worden, bijvoorbeeld informatie over de periode, de rechten van betrokkene, de bron van gegevens en de juridische grondslag voor de verwerking. Verandert het doel van de verwerking, dan moet ook daarover informatie worden verstrekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vijverbergadvocaten.nl