Welke 3 soorten argumenten zijn er?

Soorten argumenten:
 • Voorbeeld als argument = voorbeelden noemen.
 • Feit als argument = een feit noemen.
 • Empirisch argument = ervaringsfeit.
 • Beroep op autoriteit = beroep op iemand met veel verstand van de desbetreffende zaak.
 • Vergelijking als argument = verwijzen naar hoe het ook kan/ging/etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scholieren.com

Welke drie soorten argumenten zijn er?

Argumentatievormen
 • Meervoudige argumentatie. Bij meervoudige argumentatie gebruik je meer dan één argument. ...
 • Nevenschikkende argumentatie. Bij nevenschikkende argumentatie vormen twee deelargumenten samen een argument. ...
 • Onderschikkende argumentatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalwinkel.nl

Wat zijn voorbeelden van argumenten?

We onderscheiden twee soorten argumenten: de feitelijke en de waarderende. Feitelijke argumenten zijn uitspraken waarvan de schrijver/spreker weet of denkt dat ze waar zijn. Ze zijn controleerbaar. Ik doe liever geen eindexamen (standpunt), want als ik slaag moet ik naar een andere school (feitelijk argument).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bruuttaal.nl

Welke 4 Argumentatiestructuren zijn er?

Verder is het belangrijk om met een standpunt en argumenten te werken als je een betoog schrijft.
 • Signaalwoorden. ...
 • Enkelvoudige argumentatie. ...
 • Onderschikkende argumentatie. ...
 • Onafhankelijk nevenschikkende argumentatie. ...
 • Afhankelijk nevenschikkende argumentatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Welke argumenten structuren zijn er?

Soorten argumentatie
 • Schema enkelvoudige argumentatie.
 • Schema meervoudige argumentatie.
 • Schema nevenschikkende argumentatie.
 • Schema onderschikkende argumentatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Argumenteren: soorten argumenten (3/4)

37 related questions found

Wat zijn sterke argumenten?

Een sterk argument:
 • is juist of wat je zegt is waar;
 • is op feiten gebaseerd, algemeen bekend of wordt ondersteund door concrete voorbeelden;
 • is niet dubieus;
 • doet ter zake en ondersteunt je standpunt op een constructieve manier;
 • weerlegt mogelijke tegenargumenten;

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ugent.be

Hoe herken je een argument?

Soms herken je argumenten aan signaalwoorden. Woorden als want, omdat, en immers geven aan dat er een argument volgt. Een argument dat laat zien dat een argument zwak of onwaar is noemen we een weerlegging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op studeersnel.nl

Hoe vorm je een goed argument?

Een argument:
 • moet steekhoudend zijn: met andere woorden het moet kloppen.
 • moet altijd gaan over het onderwerp waar discussie of meningsverschil over is.
 • is het meest krachtig wanneer het gebaseerd is op feiten, feitelijkheden en in sommige gevallen cijfers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Hoe geef je een argument?

10 tips voor een goede argumentatie
 1. Bronnen gebruiken. Het is belangrijk om te laten zien waar een argument vandaan komt. ...
 2. Feiten gebruiken. ...
 3. Passende argumentatiestructuur. ...
 4. Drogredenen herkennen. ...
 5. Afbeeldingen. ...
 6. Gebruik vergelijkingen. ...
 7. Autoriteit. ...
 8. Belangen van de doelgroep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maakjouwimpact.nl

Wat is een argument in een tekst?

Standpunt: een taaluiting waarin een spreker of schrijver zijn mening over iets weergeeft. Argument: een taaluiting waarmee een spreker of schrijver zijn standpunt verdedigt tegen kritiek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Wat is een empirisch argument?

Een ervaring kan gebruikt worden als een feit. We spreken dan van een empirisch argument. Iemand kan aan het woord gelaten worden die veel van het onderwerp afweet. Er wordt dus een beroep op gezag gedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesstudent.nl

Wat zijn argumenten en tegenargumenten?

Standpunt met geheel van bijbehorende argumenten dat het standpunt ondersteunt (argumenten) of ontkracht (tegenargumenten). Een tegenargument is een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een standpunt ontkracht. Een uitspraak waarmee een schrijver of spreker een argument ontkracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maken.wikiwijs.nl

Wat is het verschil tussen argumenten en meningen?

Een mening of standpunt kun je herkennen aan signaalwoorden zoals ik vind, ik denk, volgens mij, naar mijn mening. Om je mening of standpunt te onderbouwen, gebruik je een argument om de ander te overtuigen. Een argument is de reden waarmee je aangeeft waarom je dat vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Wat zijn argumenten kindertaal?

Argumenten zijn redenen waarom iemand iets wel of niet vindt. Ze kunnen worden gebruikt om standpunten te verdedigen of aan te vallen. Met behulp van argumenten nemen mensen beslissingen of ze iets wel of niet willen doen, of iets wel of niet vinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Wat is een filosofisch argument?

In een filosofisch gesprek is de mening op zichzelf niet zo interessant, wat belangrijk is zijn de argumenten. Kloppen deze ook echt, spreken deze niet tegen, zijn ze logisch, zijn ze gebaseerd op waarheden of op vooronderstellingen, etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op filosovaardig.nl

Wat is een realistische argument?

Realistische argumenten (Is het verhaal geloofwaardig?) Intentionele argumenten (Wat is de boodschap?) Stilistische argumenten (Is de stijl en formulering bijzonder/goed?)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is het beste argument?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen: Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt. Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op carrieretijger.nl

Wat voor soort argumenten?

(1) Argumenten op basis van feiten, (2) argumenten op basis van onderzoek of wetenschap, (3) argumenten op basis van wat je belangrijk vindt, (4) argumenten op basis van wat je verwacht, (5) argumenten op basis van geloof, (6) argumenten op basis van gezag en (7) argumenten op basis van nut.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.stadenesch.nl

Wat is een slecht argument?

En gebruik geen feiten die je niet kunt bewijzen. Voorbeelden van slechte argumenten zijn: - vooroordelen/generalisaties. Dit zijn meningen over iemand of een groep mensen die niet op feiten zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld: 'Alle brugklassers zijn klein' of 'Iedereen vindt dat een stom vak'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tumult.nl

Wat zijn signaalwoorden voor een argument?

Reden, verklaring, argument

Signaalwoorden: omdat, want, namelijk, daarom, aangezien, op grond van, immers, om die reden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe sluit je een argument af?

In het slot van je betoog noem je nogmaals kort je argumenten voor je standpunt. Je voegt in het slot nooit nieuwe informatie toe! Nadat je jouw argumenten hebt samengevat, herhaal je jouw standpunt. Je standpunt volgt vanzelfsprekend logisch uit je argumenten: [herhalen argumenten], daarom vind ik dat [standpunt].

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat doet een argument?

een aangevoerd feit in een discussie om een zienswijze te ondersteunen. een reden om iets te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Hoe begin je met een argument?

Nadat je de stelling expliciet genoemd hebt, vertel je aan de lezer wat jouw standpunt is. Je vertelt dus of je voor of tegen de stelling bent. Tot slot besteed je in de inleiding aandacht aan wat jij gaat doen in dit betoog. Je noemt de argumenten die je gaat gebruiken om jouw standpunt te onderbouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooldebatteren.nl

Hoe noem je een slecht argument?

Een drogreden wordt ook wel een schijnreden, sofisme of fout in de argumentatie genoemd. Overhaaste generalisatie: Mijn oma rookte een pakje sigaretten per dag en ze is 102 geworden, dus roken is niet ongezond! Cirkelredenering: Ik vind Dorian erg aardig, omdat ik haar graag mag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl