Heeft een statutair directeur recht op WW?

Ook als statutair directeur heb je in principe gewoon recht op een WW-uitkering. Ben je echter directeur-grootaandeelhouder (DGA), dan kun je in veel gevallen geen aanspraak maken op een uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag-krijgen.nl

Wat betekent het om statutair directeur te zijn?

U bent statutair-directeur als u door de aandeelhouders (of soms de raad van commissarissen) van de B.V. of N.V. waar u werkzaam bent, als bestuurder benoemd bent. Als er geen sprake is (geweest) van een aandeelhoudersbesluit bent u dus geen statutair-directeur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Kan een DGA een WW uitkering krijgen?

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt ontslagen, heeft hij meestal geen recht op een WW-uitkering. In sommige gevallen heeft de DGA echter wel recht op een WW-uitkering. Dit is enkel mogelijk als er meerdere aandeelhouders zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jongbloed-fiscaaljuristen.nl

Hoe ontsla je een statutair bestuurder?

Een statutair bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat bevoegd was tot benoeming, in de praktijk meestal de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is vereist dat aan alle wettelijke en statutaire eisen is voldaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op absoluteadvocaten.nl

Kan een directeur ontslagen worden?

Volgens de wet kan een statutair-directeur 'te allen tijde' worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot de benoeming. In de praktijk is dit meestal de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

30 related questions found

Heeft een DGA recht op transitievergoeding?

Een transitievergoeding voor een dga? Ook de dga is werknemer en kan dus recht hebben op een transitievergoeding. Een BV (en ook een NV) kan in aanmerking komen voor een compensatie bij de beëindiging van de onderneming door pensionering of overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op baa.nl

Wat zijn de nadelen van ontslagen worden?

Met een ontslag verlies je niet alleen je werk. Het heeft ook verstrekkende financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het recht op WW, de gevolgen voor je pensioenopbouw, toeslagen, belastingen, aftrek hypotheekrente. Vanuit een vast salaris, kom je in een situatie van onzekerheid en onduidelijkheid naar de toekomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hanzeadvocaat.nl

Wat verdient een statutair bestuurder?

Minimum en maximum salaris voor Directeuren van grote ondernemingen - van € 3.054 tot € 7.624 per maand - 2023. Het aanvangssalaris van een Directeuren van grote ondernemingen bedraag meestal tussen de € 3.054 en € 4.786 bruto per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonwijzer.nl

Wat is verschil tussen bestuurder en directeur?

Een directeur is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam binnen de stichting. Statutaire bestuurders zijn in de statuten benoemd en hebben een bepaalde functie. Titulaire bestuurders zijn werknemers van de stichting, zij hebben geen formele statutaire functie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stichting.nl

Waarom statutair bestuurder?

De statutair bestuurder heeft meer bevoegdheden en mist ontslagbescherming. De titulair bestuurder heeft een expliciete volmacht nodig en is gewoon werknemer. De statutair bestuurder wordt benoemd door de aandeelhouders of de Raad van Commissarissen, terwijl de titulair bestuurder een werknemer is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op russell.nl

Heeft iedereen recht op een WW uitkering?

Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt; 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waarom heb ik geen recht op WW uitkering?

Zelf ontslag nemen = GEEN WW-uitkering

Als u zelf ontslag neemt, bent u verwijtbaar werkloos. U ontvangt geen WW-uitkering. Dit geldt niet als u zich genoodzaakt zag om vanwege een dwingende reden zelf ontslag te nemen. Een dringende reden kan zijn dat de werkgever rusttijden niet naleeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op transitievergoeding.nl

Heeft een DGA recht op WAZO?

Per 2 augustus 2022 wordt de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) aangepast. Met de wijziging van deze wet komen ook DGA's in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Daarnaast kunnen zij vanaf deze datum een beroep doen op betaald aanvullend geboorteverlof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sedl.nl

Wat is hoger CEO of directeur?

CEO betekent Chief Executive Officer, een ander woord voor de algemeen directeur van een bedrijf. Het is de leidinggevende op het hoogste niveau. De afkorting CEO komt uit de Verenigde Staten. Daar maken ze gebruik van de term 'C-level': de hoogste laag van het bestuur binnen een bedrijf (CEO, COO, CFO en CIO).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Wat is een statutaire titel?

Een directeur is uitsluitend statutair directeur als hij is benoemd door een rechtsgeldig genomen benoemingsbesluit, waarmee de bevoegdheid bestaat om de vennootschap te vertegenwoordigen en hij de taken/bevoegdheden heeft die in de wet en statuten zijn vastgelegd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsite.nl

Wat is statutaire verantwoordelijkheid?

De statutair bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming, waarop de aandeelhouders hem of haar zouden kunnen afrekenen. Dat brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de statutair bestuurder als eindverantwoordelijke met zich mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennis.trc-advocaten.nl

Is een directeur een werknemer?

De statutair directeur van een vennootschap wordt over het algemeen tevens aangemerkt als werknemer van die vennootschap. De positie van de statutair directeur is echter anders dan die van de “gewone” werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wieringa-advocaten.nl

Wat zijn de bevoegdheden van een directeur?

4. De directie is belast met de strategische, algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, ook waar het gaat om de externe relaties, public relations en dergelijke. De directie neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die krachtens de wet, de statuten of dit reglement zijn gesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sociaalwerknederland.nl

Is directeur hetzelfde als eigenaar?

Een directeur is de bestuurder of eigenaar van een bedrijf, organisatie of instelling. Er bestaan verschillende soorten directeuren, die niet allemaal eigenaar hoeven te zijn van een bedrijf, organisatie of instelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnzzp.nl

Wat verdient een directeur van een klein bedrijf?

Het gemiddelde salaris van een CEO is €73.312 per jaar. Ben je een CEO van een midden- of kleinbedrijf, dan verdien je ongeveer €150.000 per jaar, maar er zijn ook CEO's die het tienvoudige verdienen. Als CEO van een groot beursgenoteerd bedrijf kun je wel tussen de €500.000 en €1.000.000 per jaar verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Wat moet een directeur minimaal verdienen?

Het DGA salaris was in 2021 vastgesteld op €47.000 (bruto) per jaar. Per 1 januari 2022 is het DGA salaris verhoogd naar €48.000. Het gebruikelijk loon dga stijgt in 2023 ook weer, want het DGA salaris 2023 is vastgesteld op €51.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op firm24.com

Welke directeur verdient het meest?

Bob van Dijk (Prosus) best betaalde bestuursvoorzitter

En dat betaalt zich uit voor Bob van Dijk. Door extra uitkeringen kwam zijn beloning de vorige keer uit op 38,6 miljoen euro, het afgelopen jaar was het 15 miljoen euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deondernemer.nl

Heb je recht op WW als je ontslagen bent?

U heeft na uw ontslag recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent verzekerd voor werkloosheid. U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. U bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoeveel kost het om een werknemer te ontslaan?

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen hangt af van uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat moet er uitbetaald worden bij ontslag?

Hoef je geen opzegtermijn uit te doen, dan moet je werkgever je een ontslagvergoeding uitbetalen. Die krijg je dan uitbetaald samen met het vakantiegeld, je eindejaarspremie en eventuele extralegale voordelen die je normaal gezien tijdens de opzegperiode zou ontvangen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stepstone.be