Hoe lang bouw je vakantiedagen op bij ziekte?

Opbouw verlofdagen bij ziekte
Als u (gedeeltelijk) ziek bent, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heeft ziekte invloed op vakantiedagen?

Als je ziekteverlof opneemt, zijn dit de gevolgen: Gevolgen voor anciënniteit: afwezigheid wegens ziekte telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Gevolgen voor vakantiedagen: afwezigheid wegens ziekte heeft geen invloed op je vakantiedagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe lang blijven wettelijke vakantiedagen geldig bij ziekte?

Artikel 7:640a BW bepaalt dat de aanspraak op het minimum vakantie uren niet vervalt na 6 maanden in het nieuwe jaar, als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantie op te nemen. Dit is volgens het wetsvoorstel het geval bij langdurig zieke werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sorensenadvocaten.nl

Hoeveel vakantiedagen na 1 jaar ziekte?

Dat wil zeggen dat ziektedagen tijdens de eerste 12 maanden van je arbeidsongeschiktheid tellen als effectief gewerkte dagen. Ze tellen dus mee voor de berekening van het aantal vakantiedagen en -geld waar je het jaar nadien recht op hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetacv.be

Wat gebeurt er met niet opgenomen vakantiedagen bij langdurige ziekte?

Alleen als de werknemer daadwerkelijk in de onmogelijkheid verkeert om de vakantiedagen op te nemen (bijvoorbeeld wegens ziekte), verliest hij het recht op vakantie. In dat geval wordt zijn vakantiegeld uitbetaald voor de dagen die hij niet kon opnemen", vertelt .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op plusmagazine.knack.be

Opbouw en opname vakantiedagen

21 related questions found

Hoeveel vakantiedagen opnemen bij ziekte?

In de arbeidsovereenkomst, de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement kan worden bepaald dat zieke werknemers geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen. Is uw werknemer arbeidsongeschikt, dan moet hij net als andere werknemers vakantiedagen opnemen en moet u 100% van het loon doorbetalen tijdens zijn vakantie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Heb ik recht op vakantiegeld na 2 jaar ziekte?

De eerste twaalf maanden van arbeidsongeschiktheid worden ziektedagen gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. De ziektedagen na de eerste twaalf maanden van arbeidsongeschiktheid worden niet gelijkgesteld voor de berekening van je vakantierechten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverkanker.be

Heb ik recht op vakantie na langdurige ziekte?

Ben je nog langduriger ziek, dan bouw je vanaf de dertiende maand afwezigheid geen vakantierecht meer op voor het volgende jaar. Een voorbeeld: een werknemer die normaal recht heeft op 20 vakantiedagen per jaar wordt ziek op 1 januari 2022 en neemt voltijds ziekteverlof tot 31 december 2022.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op be.indeed.com

Wat verandert er na 1 jaar ziekte?

Na een jaar:

Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Wat gebeurt er na 1 jaar ziekte?

Wanneer je ziekte langer duurt dan 1 jaar zal het ziekenfonds je dossier voorleggen aan het RIZIV om je eventueel een invaliditeitsuitkering toe te kennen. Op deze uitkering primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetacv.be

Welke vakantiedagen vervallen?

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na half jaar. Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan werkgever vakantiedagen laten vervallen?

Per 1 juli 2023 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2022 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Wat gebeurt er met niet opgenomen vakantiedagen?

Deze dagen moeten verplicht opgenomen worden

Een werknemer moet zijn vakantiedagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar opnemen. Gebeurt dit niet, dan kan jij, als werkgever, een strafrechtelijke of een administratieve boete oplopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Wat met vakantiegeld bij langdurige ziekte?

Het betaald verlof stelt ziekteperiodes gelijk voor maximaal één jaar. Dat houdt in dat ziektedagen tijdens de eerste twaalf maanden van je arbeidsongeschiktheid tellen als gewerkte dagen. Ze tellen mee bij de berekening van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld waar je het daaropvolgende jaar recht op hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kmoinsider.be

Hoe lang moet er tussen 2 ziekmeldingen zitten?

Als er tussen 2 ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Dit is onder andere van belang om te bepalen tot wanneer de periode van 2 jaar loondoorbetaling loopt. Bijvoorbeeld: u bent 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel vakantiegeld bij ziekte?

Vakantiegeld bij een ziektewetuitkering

Ook als u een ziektewetuitkering ontvangt, krijgt u vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van uw bruto-uitkering. Het vakantiegeld krijgt u maandelijks samen met uw uitkering uitbetaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je na 2 jaar nog ziek bent?

Na 2 jaar (104 weken) stopt uw Ziektewet-uitkering. Het is belangrijk dat u zich ruim voor die tijd alvast informeert over een WIA-uitkering. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan je ontslagen worden na 2 jaar ziekte?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je langer dan 2 jaar ziek bent?

Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, mag uw werkgever u ontslaan. Hij kan daarvoor een ontslagvergunning bij ons aanvragen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. U kunt ook in goed overleg uit elkaar gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Heb je recht op eindejaarspremie bij ziekte?

Een ziekteperiode van minder dan drie maanden, moederschapsverlof en tijdelijke werkloosheid worden meestal gelijkgesteld. Dit betekent dat je toch een volledige eindejaarspremie krijgt. Langere ziekteperiodes of tijdskrediet worden veelal niet gelijkgesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vdab.be

Wat gebeurt er als je lang ziek bent?

Bent u langer dan 6 weken ziek op de dag dat uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt uw werkgever samen met u een re-integratieverslag op. Dit verslag heeft u nodig als u een Ziektewet-uitkering aanvraagt bij UWV. In het verslag staat wat uw werkgever en u hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is beter vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op haaer.nl

Wat te doen met overgebleven vakantiedagen?

Wettelijk of bovenwettelijk

Vaak heb je meer vakantiedagen; de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze staan vermeld in je cao of contract. Beide soorten dagen moeten uitbetaald of opgenomen kunnen worden. Bovenwettelijke vakantiedagen mag je altijd laten uitbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op radar.avrotros.nl

Heb je altijd recht op vakantiedagen?

Iedereen heeft wettelijke vakantiedagen. Daarnaast krijg je meestal nog extra bovenwettelijke vakantiedagen, als dat in je contract of cao staat. Ontdek waar jij recht op hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Kan mijn werkgever mij verplichten om vakantiedagen op te nemen bij ontslag?

Vakantiedagen verplicht opnemen

Als de medewerker ervoor kiest om geen vakantie op te nemen tot het einde van het dienstverband, dan kan je hem niet verplichten om ze het (toch) op te nemen. Als je juist wilt dat je medewerker vakantiedagen opneemt dan moet je dit dus in goed overleg met de medewerker doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetenswaardig-hr.nl