Kan de Raad van State een wet tegenhouden?

Het advies van de Raad van State is niet bindend. De betrokken minister moet laten weten hoe hij het advies verwerkt in het wetsvoorstel. Dit vermeldt hij in het zogenaamde nader rapport.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het advies van Raad van State bindend?

De Raad brengt een niet-bindend (maar natuurlijk wel zwaarwegend) advies uit. De regering beantwoordt het advies met een zogenoemd Nader Rapport . De regering kan naar aanleiding van dit advies wijzigingen aanbrengen, of het wetsvoorstel onveranderd bij de Tweede Kamer indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parlement.com

Hoe kan een wet worden ingetrokken?

De regering kan een wetsvoorstel vóór of tijdens de behandeling intrekken. Dit gebeurt door middel van een brief van de indiener aan de Kamer waar de wet aanhangig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is een uitspraak van de Raad van State bindend?

De inhoud van een uitspraak

Verklaart de Afdeling bestuursrechtspraak het beroep ongegrond, dan blijft het besluit van het bestuursorgaan in stand. Is het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond, dan blijft het besluit van het bestuursorgaan niet in stand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op raadvanstate.nl

Wie keurt de wetten goed?

Een wetsvoorstel gaat eerst naar een commissie van de Tweede Kamer. Daarna wordt het voorstel besproken in de plenaire vergadering en stemt de Tweede Kamer erover. Tot slot moet de Eerste Kamer een wetsvoorstel goedkeuren voordat het een wet wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tweedekamer.nl

VRAAG DEN HAAG 3: schimmig spel rondom Raad van State benoeming

34 related questions found

Wie controleert de wetten?

Regering controleren en wetten maken

Het parlement (ook wel Staten-Generaal) controleert het beleid van de regering (de Koning en de ministers). Ook heeft het parlement een wetgevende functie. Een wet gaat pas in als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie controleren de wetten?

De regering maakt wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer (wetgevende macht).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel macht heeft de Raad van State?

De Raad van State draagt als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bij aan het behoud en de versterking van de democratische rechtsstaat. Daarbinnen staat de Raad van State voor eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur en voor rechtsbescherming van de burger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op raadvanstate.nl

Is de Raad van State een rechter?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ook de hoogste rechter in vreemdelingenzaken. Niet alle vreemdelingenzaken worden op een rechtszitting behandeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat is de bevoegdheid van de Raad van State?

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op parlement.com

Kan de wet zomaar veranderd worden?

De Grondwet kan alleen gewijzigd worden als eerst een wet is aangenomen die verklaart dat wijziging van de Grondwet overwogen wordt. Die verklaringswet moet in de Tweede en Eerste Kamer met een gewone meerderheid worden aangenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstekamer.nl

Hoe lang duurt een advies van de Raad van State?

Publicatie van de adviezen

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat adviezen binnen twee weken nadat ze zijn vastgesteld, openbaar worden gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op raadvanstate.nl

Wat is de belangrijkste wet in Nederland?

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, na de wijziging van 2018. De Grondwet is de hoogste nationale wet voor de Nederlandse staat; andere wetten dienen haar bepalingen in acht te nemen. ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie staat er boven de rechter?

Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter en kan besluiten dat een rechtszaak over moet. De Hoge Raad kan ook besluiten dat een rechtszaak heropend moet worden (herziening).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat is de hoogste bestuursrechter?

De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste, algemene bestuursrechter in Nederland.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op raadvanstate.nl

Wie kan terecht bij de Raad van State?

De Raad van State biedt de mogelijkheid aan burgers en rechtspersonen om in beroep te kunnen gaan tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kan de Raad van State vernietigen?

De Raad van State vernietigt of schorst niet zomaar een bestuurshandeling: dat kan alleen als de bestreden handeling onwettig is (vernietiging) of lijkt (schorsing, waarna de procedure ten gronde verder zal gevoerd worden).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verbistadvocatuur.be

Waar valt de Raad van State onder?

De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat ook. De Raad van State is een instituut dat in de Grondwet is geregeld. Hij heeft een eigen taak in de democratische rechtsstaat, die hij onafhankelijk van de regering uitvoert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op raadvanstate.nl

Welke dubbele functie heeft de Raad van State?

De Raad heeft een dubbele functie: advies uitbrengen over voorstellen en ontwerpen van wetten, decreten, ordonnanties of koninklijke of ministeriële besluiten; hierbij gaat de Raad de kwaliteit van de ontwerpteksten na en controleert of ze niet strijdig zijn met de Belgische grondwet of andere hogere rechtsregels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie heeft de meeste macht in Nederland?

Volgens de grondwet delen de Staten-Generaal en de regering (koning en ministerraad) samen de wetgevende macht. Daarnaast moet bij wetgeving advies gevraagd worden aan de Raad van State. De uitvoerende macht ligt bij de regering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie voert de wetten uit?

De uitvoerende macht bestaat uit de regering. De regering geeft namelijk leiding aan de ministeries en hun ambtenaren, die zich bezighouden met de uitvoering van wetten. De uitvoerende macht moet rekening houden met de wetgevende macht. De uitvoerende macht mag alleen zaken uitvoeren die in de wet staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op prodemos.nl

Kan de Eerste Kamer een wet tegenhouden?

Ten aanzien van de wetsvoorstellen heeft zij een heroverwegende functie. De Eerste Kamer heeft niet het recht om wetsvoorstellen te wijzigen (het recht van amendement). Zij stemt alleen over het voorliggende wetsvoorstel en kan dit uitsluitend aannemen of verwerpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eerstekamer.nl

Welke 3 typen wetten zijn er?

Soorten wetten
  • Grondwet: de basiswet van elk land waarin de belangrijkste hoofdlijnen. ...
  • Organieke wet: een door de Grondwet voorgeschreven wet.
  • Raamwet (ook: kaderwet): wet die slechts het raam of kader aangeeft, maar. ...
  • Wet in formele zin: een wet gemaakt in samenwerking tussen Staten-Generaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesopeenrij.nl

Welke 3 categorieen wetten zijn er?

Drie categorieën zijn van dwingende aard: de wet, het gewoonterecht en de algemene rechtsbeginselen. De twee andere categorieën zijn niet dwingend, maar louter "gezaghebbend": het betreft de rechtspraak en de rechtsleer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op e-justice.europa.eu

Wat zijn de drie machten in Nederland?

Horizontale machtenscheiding
  • De wetgevende macht. In Nederland zijn dat de regering en de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) (Art. 81 GW). ...
  • De uitvoerende macht. In Nederland de regering (waar de koning deel van uitmaakt) In België de koning en de regering (ministers)
  • De rechtsprekende macht: de rechters.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org