Kun je vakantiegeld uit laten betalen?

Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald. Je kunt er ook voor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris), maar let op: dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Ook moet je het apart op de loonstrook zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Kan je vakantiegeld uit laten betalen?

Je mag het uitbetalen van het vakantiegeld van je werknemers niet zomaar annuleren of uitstellen. In de Wet minimumloon en vakantiegeld staat dat iedere werknemer recht heeft op vakantiegeld. Als werkgever ben je verplicht om 1 keer per jaar, uiterlijk in juni, het vakantiegeld te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kvk.nl

Kan je vakantiegeld maandelijks uitbetalen?

Per jaar of per maand uitbetalen

Als je in loondienst werkt, krijg je meestal één keer in het jaar het vakantiegeld. Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen het meestal iedere maand uitbetaald. Soms kunnen werknemers ervoor kiezen om het vakantiegeld per maand te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Hoe werkt uitbetalen vakantiegeld?

Uw werkgever betaalt uw vakantiegeld minstens 1 keer per jaar uit. Op uw loonstrook staat hoeveel vakantiegeld u krijgt. De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over de uitbetaling staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kan ik doen als mijn werkgever niet mijn vakantie geld betaald?

Blijft uw werkgever in gebreke en komt u daardoor in financiële problemen dan kan er een procedure worden gestart om via de rechter af te dwingen dat uw werkgever alsnog aan de verplichting voldoet om u uw vakantietoeslag uit te keren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonvorderingsjuristen.nl

How is holiday pay calculated?

16 related questions found

Is een werkgever verplicht vakantiegeld uit te betalen?

Je werkgever is verplicht om jou vakantiegeld te betalen. Maar het kan voorkomen dat in je cao staat dat je geen recht hebt op vakantiegeld. Gelukkig is er een wettelijke bepaling die ervoor zorgt dat je minimaal 8% van het minimumloon per jaar moet ontvangen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Kan je werkgever je vakantiegeld inhouden?

Mag de werkgever zomaar vakantiegeld inhouden? "Nee, dat mag in principe niet. Pas na overleg met de werkgever kan er bijvoorbeeld besloten worden om het bijvoorbeeld in termijnen te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nporadio1.nl

Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld bij ontslag?

Het vakantiegeld is een wettelijk recht en is in Nederland 8% van het bruto jaarsalaris. Meestal wordt dit in mei uitbetaald, maar bij ontslag wordt het opgebouwde bedrag meegenomen in de eindafrekening. Dus het bedrag dat iemand heeft opgebouwd, moet je betalen als deze medewerker uit dienst gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Wat kan ik doen met vakantiegeld?

7 Manieren om je vakantiegeld te besteden
  1. Vakantiegeld sparen. ...
  2. Schulden aflossen met vakantiegeld. ...
  3. Hypotheek extra aflossen met je vakantiegeld. ...
  4. Vakantiegeld beleggen. ...
  5. Nieuwe elektronica kopen. ...
  6. Vakantie vieren in je eigen tuin. ...
  7. (Nieuwe) auto kopen met je vakantiegeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.geld.nl

Waarom moet ik vakantiegeld terugbetalen?

Vakantiegeld voor vakantie die je niet opnam

Elk jaar heb je recht op een bepaald aantal wettelijke vakantiedagen. Heb je die nog niet allemaal opgenomen wanneer je vertrekt bij je werkgever, dan moet hij je die resterende dagen uitbetalen. Dat is het geval als je ontslagen wordt, maar ook als je zelf ontslag neemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op stepstone.be

Waarom gaat er zoveel belasting van het vakantiegeld af?

Je vakantiegeld komt bovenop je loon. En wordt gezien als bijzonder tarief. De loonheffing bijzonder tarief betaal je over eenmalige en bijzondere beloningen, zoals je vakantiegeld. Omdat je daar geen loonheffingskorting op krijgt, betaal je voor je gevoel méér belasting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op porterenee.nl

Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld 2023?

Stel, je medewerker Ellen is twee jaar bij je in dienst en heeft een bruto maandsalaris van € 3.500. Haar bruto vakantiegeld bedraagt € 3.360. In 2023 betaalt Ellen hier 36,93% belasting over. Dat houd je dus ook in als loonheffing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Waarom krijg je dubbel vakantiegeld?

Vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen (enkel vakantiegeld) en een toeslag om vakantie-uitgaven te dekken (dubbel vakantiegeld).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op liantis.be

Wat is het minimum vakantiegeld?

De minimum-vakantiebijslag is in beginsel een toeslag van 8% op het loon dat bij iedere loonbetaling wordt gereserveerd en doorgaans eens per jaar wordt uitbetaald. Vakantiegeld is ook over het meerwerk en overwerk verschuldigd. Op vakantiebijslag gaat hoofdstuk 4.2.4.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsrechter.nl

Hoe vakantiegeld opnemen?

Het is wettelijk bepaald dat het vakantiegeld op je loonstrook wordt vermeld. Vakantiegeld mag alleen maandelijks tegelijk met het gewone loon worden uitbetaald als dat expliciet is opgenomen in je arbeidscontract.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonwijzer.nl

Is vakantiegeld bruto of netto?

Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nn.nl

Is vakantiegeld een uitkering?

Ook als u een uitkering ontvangt, krijgt u vakantiegeld. Vakantiegeld heet ook wel vakantietoeslag. De uitkeringsinstantie spaart voor u het vakantiegeld op. Meestal ontvangt u het vakantiegeld in mei.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat krijg je nog uitbetaald na ontslag?

Dit is een overzicht waarop staat wat u nog krijgt uitbetaald. Zoals uw laatste salaris, vakantiedagen en vakantiegeld. Daarnaast hebt u misschien recht op een 13e maand, bonussen en het uitbetalen van overuren. Ook hebt u bij ontslag vaak recht op een ontslagvergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtwijzer.nl

Hoe lang mag werkgever wachten met eindafrekening?

Je krijgt je eindafrekening bij einde dienstverband. In de meeste gevallen zal dit bij de laatste salarisuitbetaling zijn, maar soms krijg je deze een maand na einde dienstverband. Voorkom dat je de eindafrekening later krijgt dan die termijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat moet een werkgever uitbetalen bij ontslag?

Berekening ontslagvergoeding bij bedienden

De arbeidsovereenkomstenwet stelt dat de opzegvergoeding gelijk is aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn, of met het resterende gedeelte van die termijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Kan je je vakantiegeld eerder laten uitbetalen?

Kan ik mijn vakantiegeld eerder krijgen? Heb je even wat meer geld nodig? Dan kun je je werkgever om een voorschot op je vakantiegeld vragen. Je krijgt (een deel van) je vakantiegeld dan eerder betaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat is beter vakantiegeld per maand of per jaar?

Wat is het verschil tussen maandelijks of jaarlijks uitbetalen? Belastingtechnisch gezien maakt dat niets uit. Je krijgt in totaal hetzelfde bedrag uitgekeerd, of je nou kiest voor een maandelijkse of jaarlijkse uitbetaling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bieb.knab.nl

Wie krijgen er geen vakantiegeld?

De eerste voorwaarde is dat u in mei een pensioen moet ontvangen. Als u geen pensioen ontvangt in mei, hebt u sowieso geen recht op vakantiegeld. De andere voorwaarden en het bedrag van het vakantiegeld verschillen naargelang het stelsel waarin u werkte: Heb ik recht op vakantiegeld bij mijn werknemerspensioen?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sfpd.fgov.be

Is een 13e maand verplicht?

Is een dertiende maand verplicht? In de wet staat geen verplichting om een dertiende maand uit te betalen. Een werknemer heeft hier in principe dus geen recht op. Behalve als er een eindejaarsuitkering is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Wie krijgt meer vakantiegeld?

Dit jaar ontvangen vooral werknemers met loon tot 3.000 euro bruto per maand netto iets meer vakantiegeld. Terwijl hogere inkomens er netto op achteruitgaan. Dat blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP. Door veel werkgevers wordt het vakantiegeld ieder jaar in mei uitbetaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bnnvara.nl