Wat als iemand geen factuur stuurt?

Bent u vergeten een factuur te sturen dan is het goed om in ieder geval zo snel mogelijk op betaling aan te dringen, een termijn van drie maanden voor nakoming lijkt dan in ieder geval redelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tanger.nl

Is het verplicht om een factuur te sturen?

U maakt een factuur op voor alle goederen en diensten die u levert aan andere ondernemers. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn (ook buitenlandse), stuurt u een factuur. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: verenigingen en stichtingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat als een leverancier geen factuur stuurt?

Werken "niet op factuur" laten uitvoeren, dus in het zwart laten uitvoeren, is in principe fraude en daarom zelfs strafbaar. Ook burgerrechtelijk heeft het niet uitreiken van facturen tot gevolg dat de onderliggende overeenkomst nietig is wanneer deze overeenkomst tot doel heeft de fiscale wetgeving te ontduiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wanted.law

Hoe lang mag je wachten met een factuur?

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op e-legal.nl

Hoeveel jaar later mag je een factuur sturen?

Een factuur verjaart: 5 jaar nadat de voorgeschreven betalingstermijn voorbij is. 2 jaar nadat de betalingstermijn voorbij is als u producten aan particulieren verkoopt. 5 jaar nadat de betalingstermijn voorbij is als u diensten aan particulieren verkoopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Wanneer stuur je een factuur

34 related questions found

Wat als je te laat factureert?

Als een factuur heel laat is verzonden, kan de ontvanger zich op de verjaring beroepen. Een vordering, en dus ook de factuur die dit bewijst, kan nu eenmaal verjaren en blijft niet eeuwig bestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vergelijk-factuurprogramma.nl

Hoe lang blijft een factuur opeisbaar?

Alle burgerlijke rechtsvorderingen verjaren na 10 jaar, en alle zakelijke rechtsvorderingen (bijvoorbeeld eigendom op vastgoed) verjaren na verloop van 30 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Hoeveel tijd heeft een bedrijf om een factuur op te maken?

Tijdstip factuur

De factuur moet worden uitgereikt uiterlijk de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbare feit van de handeling heeft plaatsgevonden. Dit is in principe het moment waarop de belasting opeisbaar wordt, al zijn er uitzonderingsgevallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op financien.belgium.be

Wat te doen als iemand zijn rekening niet betaald?

Betaalt uw klant uw factuur niet of te laat? Dan mag u incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om uw geld te krijgen als uw klant de factuur niet uit zichzelf betaalt. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Hoe lang mag betaaltermijn zijn?

De maximale betalingstermijn voor bedrijven is 60 dagen, behalve voor grootbedrijven aan het mkb en als er iets anders is afgesproken in een contract. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kunt laten zien dat hieraan geen nadelen zitten voor de koper en verkoper.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl

Kan je een factuur weigeren?

Wanneer u niet akkoord bent met de ontvangen factuur, kan u de factuur perfect rechtsgeldig betwisten via e-mail. De wet voorziet immers niet in bepaalde vormvereisten waaraan het protest moet voldoen. Om bewijsproblemen te vermijden verstuurt u de betwisting best per aangetekende brief, of een combinatie van de twee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wanted.law

Kan ik een factuur weigeren te betalen?

Wanneer u niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, is het in uw belang om de factuur per aangetekend schrijven te betwisten. Bij de betaling is een onderscheid te maken tussen het niet-betwiste gedeelte en het betwiste gedeelte. De redenen van betwisting moeten voldoende gegrond en gemotiveerd zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Is een factuur nodig?

Er is géén verplichting om een factuur af te leveren als de klant een particulier is die de geleverde goederen of de verrichte diensten enkel zal gebruiken voor privédoeleinden. Voor goederen die de klant zowel beroepsmatig als privé gebruikt (bvb een auto), moet de verkoper dus wél steeds een factuur opmaken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op siriuslegaladvocaten.be

Wie is verantwoordelijk voor factuur?

U bent als leverancier aansprakelijk voor de juistheid van de factuur van uw afnemer. Gaat u niet akkoord met de factuur van uw afnemer? Dan moet u dit op tijd aan de de afnemer melden. De factuur is dan ongeldig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kan een bedrijf een kwitantie sturen?

Een kwitantie is een betalingsbewijs. Een particulier persoon kan een bedrijf een kwitantie sturen als bewijs van betaling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op moneybird.nl

Hoe iemand betalen zonder factuur?

Als particulier mag je geen factuur maken en sturen, ook geen bonnetje of kassabon. Je bent namelijk geen ondernemer met een bedrijf, dus heb je ook geen KVK inschrijving en BTW nummer. Maar gelukkig is er wel een oplossing: dat is de kwitantie als betaalbewijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op factuur.tips

Wat gebeurt er als je een betaling weigert?

De ontvanger van geld dat verkeerdelijk werd overgemaakt, is wettelijk verplicht om het terug te storten. Als hij weigert, kan je naar de rechtbank stappen. Je krijgt het onterecht achtergehouden bedrag terug en diegene die je geld achtergehouden heeft, betaalt bovendien de kosten van een eventuele rechtszaak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikifin.be

Is een bedrijf verplicht een herinnering te sturen?

Nee, een betalingsherinnering is wettelijk niet verplicht. Wel is het goed gebruik om een debiteur eerst te herinneringen voordat u hem tot betaling aanmaant. Juridisch gezien kunt u uw vordering echter direct ter incasso uit handen geven zodra de geldende betalingstermijn is verstreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op e-legal.nl

Hoe lang zijn facturen invorderbaar?

Een zakelijke factuur die bijvoorbeeld 9 jaar oud is, zal dan opnieuw 10 jaar lang invorderbaar zijn. De meeste zakelijke facturen zijn dus in de praktijk tot 20 jaar na datum opeisbaar als je op tijd stuit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unpaid.be

Wat is de vervaldag van de factuur?

De vervaldatum op een factuur is de factuurdatum plus de betalingstermijn van de factuur. Deze zijn onderdeel van de betalingscondities. In de betalingscondities van de factuur worden alle betalingsafspraken vastgelegd zoals het aantal dagen waarbinnen de betaling voldaan moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op informer.nl

Welke schulden vervallen na 5 jaar?

Een vordering tot periodieke betaling, zoals rente, huur en pacht en voor alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald. De verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. Elke betalingstermijn afzonderlijk verjaart na verloop van 5 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schuldinfo.nl

Wat te doen bij een schuld die verjaard is?

Als je zeker bent dat de gevorderde schuld verjaard is, laat dit dan schriftelijk weten aan de eiser en bij voorkeur in een aangetekende brief. De verjaring is immers niet automatisch. Ze maakt het mogelijk om je tegen de betaling te verzetten, maar dooft de schuld op zich niet uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op test-aankoop.be

Welke zaken verjaren niet?

Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals belediging van de koning, stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan iemand zomaar een rekening sturen?

Mag dat zomaar? Iedereen kan u een betaalverzoek sturen als hij het nummer van uw smartphone of uw e-mailadres kent. Het wordt ook wel een tikkie genoemd, naar de gelijknamige app waarmee veel van die betaalverzoeken worden verstuurd. Tikkie klinkt heel onschuldig, maar het is gewoon een rekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op volkskrant.nl

Waarom is een factuur belangrijk?

Een goed opgestelde factuur is een juridisch document dat als bindende overeenkomst fungeert. Daarom zijn facturen niet alleen belangrijk om uw verkopen en betalingen bij te houden, maar ook om eventueel formeel actie te ondernemen op achterstallige en ontbrekende betalingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sumup.com