Wat als Controledokter je terug werken stuurt?

Als de controlearts je medewerker arbeidsgeschikt verklaart en hij weigert om het werk te hervatten, dan kan hij in kwestie het recht op gewaarborgd loon verliezen vanaf de eerste datum van de uitnodiging op het dokterskabinet, of vanaf de dag van het eerste huisbezoek van de controlearts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kmoinsider.be

Kan je vroeger terug gaan werken dan doktersbriefje?

De werkgever mag de werknemer niet beletten om het werk vroeger te hervatten, dit is vóór de einddatum van de arbeidsongeschiktheid die op het geneeskundig getuigschrift vermeld staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op securex.be

Waarom stuurt werkgever controlearts?

De controlearts kan oordelen dat je afwezigheid medisch gerechtvaardigd is. Hij kan ook vaststellen dat je afwezigheid gerechtvaardigd is maar voor een kortere periode dan vermeld op je medisch attest. Je moet je werk dan hervatten op de datum die door hem is bepaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bosa.belgium.be

Hoeveel keer mag controle arts komen?

Uw werkgever mag de controlearts meerdere keren naar u toesturen, bijvoorbeeld als u uw ongeschiktheid verlengt, zelfs wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent en geen gewaarborgd loon meer ontvangt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op papenvestmedical.be

Wat als je niet thuis bent bij controle arts?

Geldt er thuisblijfplicht en bezoekt de arts u op dat tijdstip maar bent u niet thuis, dan mag de werkgever uw gewaarborgd loon inhouden. Heeft u een doktersattest dat vermeldt dat u het huis niet mag verlaten en u was niet thuis toen de dokter zich aanbood, dan mag de werkgever uw gewaarborgd loon inhouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op certimed.be

Wat als je langdurig zieke werknemer het werk niet kan hervatten?

21 related questions found

Wat mag een controlearts niet doen?

De diagnose die je huisarts gesteld heeft, kent de controlearts niet. Zo kan hij in alle objectiviteit een beslissing nemen. Hij mag geen geneesmiddelen voor- schrijven en geeft geen mening over de behandeling van je huisarts; hij kan wel contact opnemen met je arts bij twijfel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op health.belgium.be

Wat kan er gebeuren als je niet bij controle controlearts bent?

De werknemer kan zich om een geldige reden aan de controle onttrekken, bijvoorbeeld wegens een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de behandelende arts. Als die geldige reden ontbreekt, riskeert hij geen gewaarborgd loon te ontvangen voor de dagen van ongeschiktheid die aan de controle voorafgaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pulsmagazine.be

Kan controlearts ziekteverlof verlengen?

Ja, dat mag. De controlearts kan beslissen dat je afwezigheid door ziekte niet (langer) gerechtvaardigd is. Hij noteert die beslissing op een formulier dat je voor ontvangst tekent. Je moet dan weer aan het werk op de eerstvolgende werkdag of op de dag die de controlearts voorschrijft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op klasse.be

Hoe vaak ziekmelden is te veel?

Frequent ziekteverzuim: 3x of vaker per jaar? Om mee te beginnen, er bestaat geen wettelijke definitie van de term 'frequent ziekteverzuim'. In veel organisaties geldt echter de gouden regel dat 3 of meer ziekmeldingen per jaar als frequent worden beschouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op esj.nl

Hoeveel kost een controlearts voor de werkgever?

Koester geen al te grote verwachtingen van een controlebezoek. Wel kan het een ontradend effect hebben en ervoor zorgen dat werknemers minder geneigd zullen zijn om thuis te blijven. De kostprijs ervan bedraagt zo'n 100 EUR.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bizplus.be

Wie beslist of je gaat werken huisarts of bedrijfsarts?

Bedrijfsarts bepaalt of je ziek bent

Een bedrijfsarts beoordeelt of je hierdoor je werk wel of niet kan uitvoeren. Dat is een andere beoordeling. Je huisarts of behandelaar kan hier natuurlijk wel een oordeel over hebben, maar het oordeel van de bedrijfsarts is in beginsel doorslaggevend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtopjuristen.nl

Heeft de bedrijfsarts ook contact met je eigen huisarts?

Voor meer informatie over wat je kunt verwachten van een gesprek met een verzuimconsulent, zie ons kennisitem hierover. De bedrijfsarts mag de volgende dingen doen: Belangrijke (medische) informatie opvragen bij jouw huisarts of andere behandelaar. Dit mag alleen als je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Kan de bedrijfsarts je afkeuren?

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Hoelang moet ik weer werken om opnieuw in de ziekte te kunnen?

Is uw werknemer tussendoor korter dan 4 weken helemaal beter? Dan tellen wij de dagen van verzuim bij elkaar op. Is uw werknemer 4 weken of langer helemaal beter geweest? Dan zien wij het moment dat hij weer ziek wordt als het begin van een nieuwe ziekteperiode.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat mag een werkgever niet doen bij ziekte?

U mag als werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een werknemer die zich ziekmeldt, heeft het recht om zijn ziektebeeld niet te melden. Vaak wil een zieke werknemer best vertellen wat er aan de hand is, maar dan nog mag u deze (medische) informatie niet vastleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Kan ik me met terugwerkende kracht ziekmelden?

Een werknemer kan zich met terugwerkende kracht ziek melden. De bedrijfsarts beoordeelt of het medisch gezien aannemelijk is dat de werknemer ziek was vanaf de genoemde datum en of er omstandigheden zijn waardoor de werknemer niet te verwijten is dat de ziekmelding te laat is gedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op robidus.nl

Kan je ontslagen worden als je te vaak ziek bent?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je ontslagen worden als je te veel ziek bent?

Langdurige ziekte is volgens de wet namelijk een geldige reden om een langere tijdelijke overeenkomst te beëindigen: de afwezigheid heeft namelijk een zware organisatorische impact die de uitvoering van het werk zoals bepaald in het contract van onbepaalde duur, ondermijnt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op liantis.be

Kan je ontslagen worden door te vaak ziek zijn?

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben?

Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer zich onterecht heeft ziek gemeld, dan kan hij een spoedcontrole (laten) uitvoeren. Dit kan al vanaf het moment van ziek melden. Veel werkgevers voeren een ziekteverzuimbeleid waarin een procedure is opgenomen die de werknemer en werkgever moeten volgen bij ziekte.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Kan je een controlearts weigeren?

Een werknemer mag niet weigeren een controlearts te ontvangen en zich door hem te laten onderzoeken. De patiënt loopt anders het risico zijn recht op loon te verliezen. De controlearts kan een medisch onderzoek uitvoeren en geeft zijn bevindingen weer aan de patiënt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op domusmedica.be

Hoeveel dagen krijg je om het bewijs van werkhervatting ingevuld terug te sturen naar het ziekenfonds?

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg je het ziekenfonds het ingevulde bericht van arbeidshervatting. Dat kan als bijlage bij het contactformulier of via een CM-brievenbus. Doe dit uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cm.be

Wie stuurt controle arts?

Tijdens de ziektecontrole gaat de controlearts na of je afwezigheid gerechtvaardigd is voor de voorgeschreven periode. Je werkgever bepaalt zelf wanneer een medische controle wordt uitgevoerd. Het medisch controleorgaan kan ook, op eigen initiatief, gerichte controles uitvoeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat als werknemer niet naar controlearts gaat?

Stelt de controlearts vast dat je medewerker arbeidsgeschikt is, dan moet de medewerker het werk vervroegd hervatten. Indien hij het hier niet mee eens is, verliest hij zijn recht op gewaarborgd loon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acerta.be

Is medische controle verplicht?

Preventieve gezondheidstoezicht voor uw medewerkers Elke werknemer heeft het recht op een gezondheidstoezicht voor werkgerelateerde klachten. Dit kunnen fysische of mentale klachten zijn. In het geval van risicoberoepen is een medisch onderzoek wettelijk verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op premed.be